Gå til sidens indhold

Lidt flere lønmodtagere i oktober

Beskæftigelse for lønmodtagere (md) oktober 2020

Fra september til oktober steg lønmodtagerbeskæftigelsen med 1.600 personer svarende til 0,1 pct. Det er en opbremsning i forhold til de foregående fire måneder, hvor de månedlige stigninger har ligget på mellem 8.900 og 14.600 personer. Stigningen i oktober betyder, at antallet af lønmodtagere er steget med samlet 51.200 personer, efter at COVID-19 gav et fald på i alt 77.900 personer i månederne marts, april og maj. I oktober var der dermed 26.700 færre med et lønmodtagerjob sammenlignet med februar. De ekstraordinære arbejdsmarkedsforhold som følge af COVID-19 betyder, at opgørelsen i perioden med de omfattende nedlukninger i foråret er behæftet med større usikkerhed end sædvanligt. Se afsnittet om Særlige forhold. Tallene i denne offentliggørelse er foreløbige og korrigeret for normale sæsonudsving.

Personer med lønmodtagerjob, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03

Fald i hoteller og restauranter

Branchen hoteller og restauranter havde et fald i antallet af lønmodtagere fra september til oktober på 3.300 personer. Faldet svarer til 2,9 pct. Branchen blev forud for dette berørt af begrænsninger i åbningstider og forsamlingers størrelse. I oktober var der 12.000 færre lønmodtagere i branchen sammenlignet med februar. Ud over i hoteller og restauranter var der et fald i antallet af lønmodtagere i blandt andet tranport og undervisning.

I mange af de øvrige brancher var der en stigning fra september til oktober. I handel var der således en stigning på 1.500 lønmodtagere, svarende til 0,4 pct. Siden det relative lavpunkt i maj har der været en stigning på 4.100 lønmodtagere i branchen.

Offentlig administration, forsvar og politi havde en stigning på 1.200 personer fra september til oktober. Den ligeledes overvejende offentlige branche sundhed og socialvæsen havde i samme periode en stigning på 900 lønmodtagere. Bygge og anlæg samt industri var ligeledes blandt de brancher, der havde flere lønmodtagere i oktober end i september.

Personer med lønmodtagerjob i udvalgte brancher, sæsonkorrigeret. Udvikling oktober ift. måneden før*Kilde: Særkørsel baseret på www.statistikbanken.dk/lbesk03

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter branche, sæsonkorrigeret. 2020

 

Februar

September*

Oktober*

 

antal

udvikling i pct.
ift. md. før

I alt

2801352

2773061

2774636

0,1

Landbrug, skovbrug og fiskeri

42533

42575

42475

-0,2

Råstofindvinding

4466

4248

4193

-1,3

Industri

310230

303399

303945

0,2

Energiforsyning

11189

11576

11611

0,3

Vandforsyning og renovation

11892

12101

12172

0,6

Bygge og anlæg

169171

170343

171092

0,4

Handel

436650

431865

433406

0,4

Transport

142107

136122

135488

-0,5

Hoteller og restauranter

120798

112026

108761

-2,9

Information og kommunikation

111932

111873

112092

0,2

Finansiering og forsikring

83985

84048

84236

0,2

Ejendomshandel og udlejning

41346

41755

41963

0,5

Videnservice

153981

152078

152403

0,2

Rejsebureauer, rengøring og

 

 

 

 

anden operationel service

155760

150040

150408

0,2

Offentlig administration, forsvar og politi

148664

152344

153527

0,8

Undervisning

224565

223598

222974

-0,3

Sundhed og socialvæsen

510838

515631

516499

0,2

Kultur og fritid

57574

54527

54315

-0,4

Andre serviceydelser mv.

63212

62503

62462

-0,1

Uoplyst aktivitet

459

408

615

..

Anm.: Tabellen indeholder tal for februar (sidste måned før nedlukningen) samt de seneste to måneder, september og oktober.
*Foreløbige tal.
Kilde: Særkørsel baseret på www.statistikbanken.dk/lbesk03

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter sektor, sæsonkorrigeret. 2020

 

Februar

September*

Oktober*

 

antal

udvikling i pct.
ift. md. før

I alt

2801352

2773061

2774636

0,1

Offentlig forvaltning og service

834964

841880

842705

0,1

Virksomheder og organisationer1

1965928

1930773

1931316

0,0

Uoplyst sektor

459

408

615

..

Anm.: Tabellen indeholder tal for februar (sidste måned før nedlukningen) samt de seneste to måneder, september og oktober.
*Foreløbige tal.
1 Virksomheder og organisationer omfatter den private sektor og offentlige virksomheder (offentlige selskaber og lignende med markedsmæssig produktion).
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk04

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Større usikkerhed i tallene på grund af COVID-19

Arbejdsmarkedet og dermed lønmodtagerbeskæftigelsen har været kraftigt påvirket fra midten af marts som følge af COVID-19 og af de foranstaltninger, der blev sat i værk. De ekstraordinære forhold betyder, at den månedlige opgørelse af lønmodtagerbeskæftigelsen har været behæftet med større usikkerhed end sædvanligt.

Særligt i forårets perioder med omfattende nedlukninger havde nogle ansatte længere perioder end sædvanligt med fravær uden løn. Dette blev der kompenseret for ved at inkludere personer med længere fraværsperioder som lønmodtagere, end vi normalt gør. Medtagelsen af personer med længere fraværsperioder er udfaset i løbet af sommermånederne og har ingen virkning på tallene for oktober måned.

Nyt fra Danmarks Statistik

21. december 2020 - Nr. 484

Hent som PDF
Næste udgivelse: 21. januar 2021

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken belyser udviklingen i antal personer med lønmodtagerjob fra måned til måned. Statistikken bygger på arbejdsgivernes indberetninger til SKATs eIndkomst.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation