Gå til sidens indhold

Store dele af industrien stadig påvirket af COVID-19

Industriens produktionsindeks
Sæsonkorrigeret
-3,0 %
April til maj 2020

Industriens produktion og omsætning maj 2020

Det samlede produktionsindeks for industrien faldt i maj med 3,0 pct. Faldet kommer efter et fald i april på 5,2 pct. Indekset er nu på et niveau som ikke er set lavere siden september 2017. Dermed er der ingen tvivl om, at produktionen i industrien har været påvirket af COVID-19 og følgerne heraf. Set over perioden marts-maj 2020 i forhold til december 2019-februar 2020 er den samlede industriproduktion faldet 4,3 pct. Industriens produktion og omsætning er første pejlemærke for udviklingen i dansk økonomi, som er baseret på indberetninger om virksomhedernes faktiske aktiviteter. Alle tal er korrigeret for normale sæsonudsving og prisudvikling. I denne NYT ser vi også på, hvordan industrien er blevet påvirket af COVID-19 i det øvrige Europa og USA.

Produktionsindeks, industri, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/ipop2015.

Medicinalindustrien bidrog mest til faldet

Med et fald i produktionen på 5,3 pct. i maj og en vægt på 20,1 pct. var det medicinalindustrien, som bidrog mest til det samlede fald i maj, men set over marts-maj 2020 i forhold til december 2019-februar 2020 er niveauet i branchen dog stort set uændret. Træ- og papirindustri, trykkerier havde det procentvise største fald i maj på 15,6 pct, men branchen fylder relativt lidt i det samlede indeks. Også branchen elektronikindustri oplevede et stort fald på 9,7 pct. i maj, og set over marts-maj 2020 i forhold til december 2019-februar 2020 har branchen oplevet et fald på hele 21,4 pct. Udover de nævnte brancher var der fald i yderligere 5 brancher.

Transportmiddelindustrien gik imod strømmen

Den lille branche transportmiddelindustri havde en stigning i produktionen på hele 31,5 pct. i maj. Branchen har dog ofte store udsving i produktionen og set over marts-maj 2020 i forhold i december 2019-februar 2020 er produktionen steget med 1,6 pct. i denne branche. Branchen fylder dog kun 1,5 pct. i det samlede indeks og har derfor lille betydning. Der var mindre stigninger i yderligere 3 brancher.

Industriens produktion kraftigt påvirket i USA og Europa

På den anden side af Atlanten i USA steg produktionen med 3,8 pct. i maj. Stigningen kommer dog efter fald i marts og april på hhv. 5,3 og 15,5 pct. Tyskland, Sverige, det samlede EU og Storbritannien har ikke udgivet data for industriproduktionen for maj ved udarbejdelse af denne NYT, men oplevede alle kraftige fald i produktionen i april. Storbritannien havde således et fald i industriproduktionen på hele 24,3 pct. i april. Vores naboer mod syd i Tyskland oplevede et fald i produktionen på 22,0 pct., mens vores svenske naboer havde et fald på 17,0. I det samlede EU faldt produktionen med 18,2 pct. i april. Dermed er flere af de lande vi normalt sammenligner os med - og handler med - samt den store amerikanske økonomi i høj grad påvirket af COVID-19. Bemærkelsesværdigt ser det ud til, at den danske industri endnu ikke er påvirket i samme grad. Dette kan muligvis skyldes sammensætningen af industrien i Danmark (se evt. Rigsstatistikerens klumme). Det kan dog frygtes, at nedturen i USA og det øvrige Europa vil ramme den danske industri idet USA, Tyskland, Sverige og Storbritannien stod for ca. 39 % af den danske vareeksport i april måned.

Produktionsindeks, industri, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/ipop2015 og www.OECD.org.

Omsætningen steg i maj

Industriens samlede omsætning steg 1,8 pct. fra april til maj, men i perioden marts til maj lå den 7,6 pct. under omsætningen i de foregående tre måneder. Omsætningen steg 2,4 pct. på eksportmarkedet og 0,8 pct. på hjemmemarkedet i maj. Omsætningen indgår sammen med virksomhedernes lagerforskydninger i beregningen af produktionen. Stigningen i den samlede omsætning i maj skyldes især fremgang i branchegrupperingen investeringsgodeindustri, hvor omsætningen steg 6,6. Alle tal for omsætning er målt i løbende priser og korrigeret for normale sæsonudsving.

Industriens produktion og omsætning, sæsonkorrigeret. Maj 2020

 


 

Investerings-
godeindustri
 

Mellem-
produkt-
industri

Fremstilling af
varige
forbrugsgoder

Fremstilling af
ikke-varige
forbrugsgoder

Industri

 

 

 

Mar.
- maj

Maj
 

Mar.
- maj

Maj
 

Mar.
- maj

Maj
 

Mar.
- maj

Maj
 

Mar.
- maj

Maj
 

 

 

procentvis ændring i forhold til foregående tre måneder/måned

Produktionsindeks1

I alt

-8,8

-0,1

-2,8

-4,2

-17,1

-6,0

-1,1

-3,3

-4,3

-3,0

Omsætning2

I alt

-7,9

6,6

-1,1

0,4

-19,5

0,7

-3,5

-0,6

-7,6

1,8

 

Eksport

-10,6

12,0

-3,9

0,6

-34,2

4,0

-4,2

-3,0

-9,5

2,4

 

Hjemme

-0,1

-5,7

1,5

0,0

-4,1

-1,4

-1,5

5,5

-4,0

0,8

 

 

vægte produktionsindeks

Vægte3

 

 

27,2

 

26,7

 

3,1

 

42,1

 

100,0

1 I faste priser.
2 I løbende priser.
3 Vægtene er et udtryk for de enkelte sektorers andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2015.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ipoo2015.

Revisioner af tidligere offentliggjorte tal

Den samlede industriproduktion steg 0,2 pct. i marts og faldt 5,2 pct. i april. I forhold til seneste offentliggørelse er udviklingen i produktionen således opjusteret med 0,5 procentpoint i marts og nedjusteret med 0,7 procentpoint i april. Revisionerne skyldes forsinkede og ændrede indberetninger fra virksomhederne.

Øvrige indikatorer for eksport

Udenrigshandel med varer udarbejder også statistik om eksport, som alene omfatter varer, der krydser den danske grænse. Industriens produktion og omsætning omfatter både salg af varer produceret i og uden for Danmark. Der kan derfor være forskelle i udviklingstendenserne i de to statistikker. Udenrigshandel med varer for maj offentliggøres 9. juli 2020.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Niveauet for indberetninger ikke påvirket af COVID-19

COVID-19 og den delvise nedlukning har haft stor betydning for virksomhedernes og danskernes hverdag. Mange har været nødsaget til at finde en ny måde at få hverdagen til at fungere på, men trods dette har virksomhederne til stadighed indberettet til tiden. Dermed er niveauet af manglende indberetninger ved denne offentliggørelse ikke markant højere end sædvanligt.

Øget usikkerhed omkring sæsonkorrektion

Der må forventes en højere usikkerhed i sæsonkorrektionen end normalt grundet det store fald i den ikke sæsonkorrigerede omsætning. Industriens produktion og omsætning benytter sæsonkorrektionsprogrammet JDemetra+ med X13-metoden, som er standard i Danmarks Statistik og hele EU. Programmet detekterer automatisk "outliere" således, at de ikke indgår i estimationen, der ligger bagved sæsonkorrektionen.

Hurtig indikator for industrien

Danmarks Statistik offentliggjorde 16. juni en indikator baseret på de første indberetninger for maj til Industriens produktion og omsætning. Indikatoren blev offentliggjort på Danmarks Statistiks hjemmeside for eksperimentel statistik. Indikatoren viste en udvikling i omsætningen, som var markant lavere end niveauet samme periode året før, mens lagrene stort set udviklede sig i samme niveau som sidste år. I modsætning til produktions- og omsætningsindekset her i opgørelsen, så er værdierne i indikatoren hverken pris- eller sæsonkorrigeret. Danmarks Statistik har besluttet at lave en tilsvarende indikator for juni. Denne indikator vil forventeligt blive offentliggjort fredag d. 17. juli, såfremt der er modtaget tilstrækkeligt med indberetninger.

Industriens produktion, sæsonkorrigeret. Maj 2020

 

 

2019

2020

Dec.-feb./
mar.-maj

Apr./
maj

 

Vægte1

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

 

 

 

 

indeks 2015 = 100

ændring i pct.

Industri

100,0

119,4

114,2

116,8

117,0

110,9

107,6

-4,3

-3,0

Føde-, drikke- og tobaksvareindustri

14,1

109,6

111,9

109,8

110,1

107,7

107,2

-1,9

-0,5

Tekstil- og læderindustri

1,1

105,8

119,7

121,7

105,5

91,0

94,9

-16,1

4,3

Træ- og papirindustri, trykkerier

4,0

84,4

90,2

89,7

86,3

96,8

81,7

0,2

-15,6

Kemisk industri og olieraffinaderier mv.

7,1

126,9

128,6

130,1

129,4

122,8

128,8

-1,2

4,9

Medicinalindustri

20,1

143,0

131,4

131,7

136,7

139,0

131,6

0,3

-5,3

Plast-, glas- og betonindustri

7,0

105,1

108,6

109,0

109,6

110,0

105,5

0,7

-4,1

Metalindustri

8,7

111,5

102,5

117,7

107,5

105,8

97,3

-6,4

-8,0

Elektronikindustri

6,0

124,5

125,4

136,8

127,0

92,9

83,9

-21,4

-9,7

Fremstilling af elektrisk udstyr

3,4

113,4

104,8

110,2

104,5

103,1

99,2

-6,6

-3,8

Maskinindustri

14,0

119,5

96,0

107,2

108,2

95,9

96,5

-6,8

0,6

Transportmiddelindustri

1,5

99,7

127,3

123,9

107,0

107,8

141,8

1,6

31,5

Møbler og anden industri mv.

13,0

115,4

114,9

107,8

116,9

100,7

97,5

-6,8

-3,2

Investeringsgodeindustri

27,2

124,5

115,2

120,9

122,4

103,2

103,1

-8,8

-0,1

Mellemproduktindustri

26,7

114,1

110,8

116,3

113,3

111,6

106,9

-2,8

-4,2

Fremstilling af varige forbrugsgoder

3,1

104,4

100,6

100,0

94,2

81,8

76,9

-17,1

-6,0

Fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder

42,1

121,9

116,5

115,7

118,8

117,7

113,8

-1,1

-3,3

Industri ekskl. medicinalindustri

79,9

113,4

109,8

113,1

112,0

103,8

101,6

-5,6

-2,1

Industri ekskl. fremst. af motorer,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vindmøller og pumper

93,7

119,5

116,9

117,9

118,4

112,2

109,2

-4,1

-2,7

1 Vægtene er et udtryk for de enkelte branchegruppers og sektorers andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2015.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ipop2015.

Industriens produktionsindeks
Sæsonkorrigeret
-3,0 %
April til maj 2020

Nyt fra Danmarks Statistik

7. juli 2020 - Nr. 263

Hent som PDF
Næste udgivelse: 7. august 2020

Kontakt

Kilder og metode

Trenden i figuren er beregnet ved et centreret nimåneders glidende gennemsnit af faktiske observationer. Det glidende gennemsnit er i enden af tidsserien beregnet på færre observationer, idet gennemsnittet ikke anvender forecastede observationer. Brancherne i industrien er grupperet i fire sektorer. Investeringsgoder er produktionsmidler i form af fast realkapital fx maskiner. Mellemprodukter er materialer, som andre erhverv videreforarbejder, fx kemiske produkter. Varige forbrugsgoder er fx møbler. Ikke-varige forbrugsgoder er fx fødevarer, tøj og medicin.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation