Gå til sidens indhold

Cigaretpriser trækker forbrugerprisindekset op

Forbrugerprisindekset, årlig stigning
+0,5 %
Juli 2019 - juli 2020
Kerneinflationen i Danmark
(Forbrugerprisindekset eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+1,0 %
Juli 2019 - juli 2020

Forbruger- og nettoprisindeks juli 2020

Det samlede forbrugerprisindeks steg 0,5 pct. i juli i forhold til samme måned sidste år. Stigningen er højere end i juni, hvor den årlige stigning var 0,3 pct. Forbrugerprisindekset for juli er påvirket af COVID-19 i samme omfang som juni, da bortfaldet af prisobservationer har været sammenligneligt med juni. For enkelte brancher har det fortsat ikke været muligt at indhente priser, så prisudviklingen er i disse tilfælde blevet estimeret. Det er i høj grad prisændringer inden for alkoholiske drikkevarer og tobak, herunder særligt prisstigninger på cigaretter, der er medvirkende til at forbrugerprisindekset igen er stigende. De solgte cigaretter er i stigende grad pålagt den nye højere afgift fra april 2020. Afgiftsstigningerne på cigaretter er fortsat ikke fuldt indfaset, og der forventes derfor flere prisstigninger på cigaretter i den kommende periode. Forbrugerprisindekset ekskl. energiprodukter og ikke-forarbejdede fødevarer (kerneinflationen) har en årsstigning på 1,0 pct., hvilket er en stigning fra 0,9 pct. måneden før. Her er det i høj grad også prisændringer på cigaretter, der trækker kerneinflationen op.

Vækstbidrag til årsstigningen i forbrugerprisindekset (FPI) i procentpoint - hovedgrupperKilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

For juli og kommende offentliggørelser under COVID-19-krisen

I juli er bortfaldet af prisobservationer større end sædvanligt, hvilket øger usikkerheden. Det har ikke været muligt at indhente godt 3,5 pct. af prisobservationerne i juli herunder i brancher, som har været lukket ned. I disse tilfælde har Danmarks Statistik fulgt anbefalinger fra Eurostat vedrørende estimering af de manglende prisobservationer. Bortfaldet i juli vurderes at kunne have betydning for kvaliteten af det samlede forbrugerprisindeks. Hvis det samlede forbrugerprisindeks beregnes uden medtagelse af de brancher, hvor prisudviklingen er blevet estimeret i juli 2020, så er årsstigningen 0,6 pct.

Læs mere på www.dst.dk/doku/forbrugerprisindeks.

Charterrejser, sommerhusleje og cigaretter trak indekset op

Fra juni til juli steg forbrugerprisindekset 0,8 pct. Det er den største månedlige stigning siden juli 2018. Isoleret set trak prisstigninger på charterrejser, se note 1 under tabellen, sommerhusleje og cigaretter indekset op med 0,69 procentpoint. Modsat trak lavere priser på bl.a. tøj, tjenester i forbindelse med kultur (fx entrebilletter) og sko indekset ned. Hvis der alene ses på de brancher, hvor det har været muligt at indhente priser i juli 2020, så trak brændstof udover sommerhusleje og cigaretter mest op i indekset i juli i forhold til juni.

Vækstbidrag til forbrugerprisindekset (FPI) i procentpoint

 

Juni - juli 2020

 

 

Juli 2019 - juli 2020

 

 

pct.

 

 

 

pct.

Månedlig ændring i

 

 

 

Årlig ændring i

 

 

forbrugerprisindekset

 

0,8

 

forbrugerprisindekset

 

0,5

 

vægt i
FPI
i pct.

Vækst-
bidrag
i procent-
point

 

 

vægt i
FPI
i pct.

Vækst-
bidrag
i procent-
point

Største positive bidrag

 

 

 

Største positive bidrag

 

 

Charterrejser1

1,49

0,36

 

Husleje

20,73

0,20

Sommerhusleje

0,31

0,21

 

Cigaretter

1,30

0,16

Cigaretter

1,30

0,12

 

Billeje, broafgifter m.m.

1,96

0,12

Største negative bidrag

 

 

 

Største negative bidrag

 

 

Tøj

3,48

-0,10

 

Benzin og diesel

2,62

-0,29

Tjenester ifb. med kultur

3,81

-0,09

 

IT-udstyr

0,96

-0,10

Sko

0,91

-0,05

 

Hotelovernatninger

0,68

-0,09

1 Prisudviklingen på charterrejser er estimeret med prisudviklingen fra juni til juli 2019.
Kilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111.

Prisstigninger på varer, men mindre prisfald på tjenester

I juli 2020 var årsstigningen på varer 0,1 pct. Det er højere end i juni, hvor årsstigningen lå på minus 0,6 pct. De højere årlige prisstigninger for varer i forhold til måneden før skyldes i høj grad prisstigninger på cigaretter. Juli måneds årsstigning på tjenester var 0,8 pct., hvor årsstigningen lå på 0,9 pct. måneden før. Faldet skyldes i høj grad lavere priser på tjenester ifb. med kultur, bl.a. da prisen på kulturoplevelser herunder zoologiske haver og museer har været halveret i juli.

Procentvis ændring over 12 måneder i forbrugerprisindekset, varer og tjenesterKilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111.

Størst prisstigning på cigaretter det seneste år

Alkoholiske drikkevarer og tobak havde den største årlige prisstigning i juli. Stigningen på 4,9 pct. skyldes primært højere priser på cigaretter. Kommunikation havde det største årlige prisfald på 3,6 pct., hvilket især skyldes lavere priser teletjenester.

Højere priser på cigaretter den seneste måned

Den seneste måned har alkoholiske drikkevarer og tobak haft den største prisstigning. Prisstigningen på 4,5 pct. skyldes primært højere priser på cigaretter i forbindelse med afgiftsstigningen tidligere på året. Beklædning og fodtøj faldt 3,6 pct., hvilket især kan henføres til sommerudsalg på tøj og sko.

Forbrugerprisindeks, nettoprisindeks og det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP)

 

 

2019

2020

Ændring

 

Vægte
pr. januar
2020

Juli

 

Juni

 

Juli

Juni 2020
- juli 2020
 

Juni 2019
- juni 2020
 

Juli 2019
- juli 2020
 

 

 

indeks, 2015 = 100

pct.

Forbrugerprisindeks i alt

100,00

103,5

103,2

104,0

0,8

0,3

0,5

Fødevarer og ikke-alkoholiske

 

 

 

 

 

 

 

drikkevarer

11,75

105,9

105,8

106,6

0,8

0,8

0,7

Alkoholiske drikkevarer og tobak

3,31

104,0

104,4

109,1

4,5

1,0

4,9

Beklædning og fodtøj

4,39

87,4

92,3

89,0

-3,6

1,7

1,8

Boligbenyttelse, el og varme

29,08

103,6

104,2

104,2

0,0

0,2

0,6

Boligudstyr,

 

 

 

 

 

 

 

husholdningstjenester

5,47

96,6

96,5

97,2

0,7

0,7

0,6

Sundhed

2,98

102,5

104,9

104,2

-0,7

2,7

1,7

Transport

12,91

104,5

102,0

103,2

1,2

-1,5

-1,2

Kommunikation

2,00

85,7

83,7

82,6

-1,3

-1,8

-3,6

Fritid og kultur

11,15

106,8

104,0

106,6

2,5

0,9

-0,2

Uddannelse

0,87

111,1

113,1

113,1

0,0

1,8

1,8

Restauranter og hoteller

6,47

111,9

107,7

111,5

3,5

-2,0

-0,4

Andre varer og tjenester

9,60

104,2

106,1

106,6

0,5

1,8

2,3

Varer

47,79

98,8

98,3

98,9

0,6

-0,6

0,1

Tjenester

52,21

107,9

107,7

108,8

1,0

0,9

0,8

Forbrugerprisindeks

 

 

 

 

 

 

 

ekskl. energi og

 

 

 

 

 

 

 

ikke-forarbejdede fødevarer

87,30

103,7

103,9

104,7

0,8

0,9

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoprisindeks i alt

104,1

103,8

104,6

0,8

0,4

0,5

HICP i alt

103,1

102,6

103,5

0,9

0,2

0,4

HICP-CT i alt

103,5

102,9

103,7

0,8

0,1

0,2

Kilde: www.statistikbanken.dk/pris111, pris114, pris117 og pris118.

Forbrugerprisindekset, årlig stigning
+0,5 %
Juli 2019 - juli 2020
Kerneinflationen i Danmark
(Forbrugerprisindekset eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+1,0 %
Juli 2019 - juli 2020

Nyt fra Danmarks Statistik

10. august 2020 - Nr. 297

Hent som PDF
Næste udgivelse: 10. september 2020

Kontakt

Kilder og metode

Forbrugerprisindekset (FPI) og det danske EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) opgøres på grundlag af de priser, forbrugerne betaler for varer og tjenester, altså inklusive moms og afgifter. I FPI indgår prisudviklingen for ejerboliger, beregnet ved estimerede lejeværdier, mens prisudviklingen for ejerboliger ikke indgår i HICP. Nettoprisindekset beregnes derimod ved så vidt muligt at fratrække indirekte skatter og afgifter, mens tilskud til nedsættelse af priserne tillægges. HICP-CT beregnes ved at fastholde satserne på de indirekte skatter og afgifter på niveauet fra december året før.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation