Gå til sidens indhold

Industriens omsætning fortsatte væksten i 2019

Industriens omsætning
848 mia. kr.
2019
+4 %
2018 til 2019

Industriens salg af varer (år) 2019

I 2019 fortsatte væksten i industriens årlige omsætning målt i løbende priser til 848 mia. kr. Industrien omfatter råstofindvinding, herunder råolie og naturgas, og industri. Det er en stigning på 33 mia. kr. eller 4,0 pct. i forhold til 2018. Dette sker på trods af et fald på 4 mia. kr. på råstofindvinding alene svarende til 12,4 pct. Den samlede omsætning omfatter salg af egne varer og handelsvarer (dvs. varer fremstillet af andre) samt opstillings-, reparations- og lønarbejde for andre mv. Omsætningen inklusive råstofindvinding er steget 13,3 pct. i forhold til 2008, der var højdepunktet før finanskrisen. For industrien alene har der været en vækst på 21,5 pct. Fremgangen skyldes især den store vækst i medicinalindustrien, der siden 2008 har haft en fremgang på 169,5 pct. Siden 2018 er omsætningen i industrien alene steget med 36 mia. kr. til 821 mia. kr. svarende til 4,6 pct.

Råstofindvinding og industriens samlede omsætningKilde: www.statistikbanken.dk/oms6.

Omsætningen i råstofindvinding er faldet i 2019

Omsætningen i branchegruppen råstofindvinding faldt med 12,4 pct. fra 2018 til 2019. Faldet hænger i høj grad sammen med et lavt prisniveau på råolie i starten af 2019. Det skyldtes en kombination af en stigende amerikansk olieproduktion og fald i kinesisk efterspørgsel i relation til forhandlinger af internationale handelsaftaler, som påvirkede produktionen af råolie i de fleste økonomier, se noteringen på Brent.

Stigning i ni ud af tolv industribranchegrupper

Fra 2018 til 2019 steg omsætningen i ni ud af tolv branchegrupper. De største stigninger var i maskinindustri med 11,1 pct. og medicinalindustri med 9,4 pct. Af de tre branchegrupper med omsætningsfald fra 2018 til 2019 var det største fald i træ- og papirindustri, trykkerier med 6,5 pct.

Meget markant fremgang i medicinalindustrien siden 2008

Fra 2008 til 2019 havde branchegruppen medicinalindustri langt den største stigning i omsætning. I absolutte tal gik omsætningen fra 43 mia. kr. til 115 mia. kr. Desuden var der markant fremgang for møbel og anden industri mv. på 50,1 pct., maskinindustri på 41,0 pct. og elektronikindustri på 37,0 pct. i samme periode.

Råstofindvinding og industriens samlede omsætning efter branche

 

Faktiske tal

Ændring

 

2008

2017

2018

2019

2018-2019

2008-2019

 

mia. kr.

pct.

Råstofindvinding og industri i alt

748,4

788,6

815,3

847,9

4,0

13,3

Råstofindvinding

72,4

27,3

30,5

26,7

-12,4

-63,1

Industri i alt

676,0

761,4

784,8

821,2

4,6

21,5

Føde-, drikke- og tobaksvareindustri

165,0

173,2

172,6

176,0

2,0

6,6

Tekstil- og læderindustri

9,7

8,8

9,5

9,8

2,9

0,3

Træ- og papirindustri, trykkerier

41,4

26,6

27,0

25,2

-6,5

-39,0

Kemisk industri og olieraffinaderier mv.

74,1

74,7

81,7

81,1

-0,7

9,4

Medicinalindustri

42,8

98,2

105,4

115,3

9,4

169,5

Plast-, glas- og betonindustri

50,0

43,2

44,0

44,2

0,5

-11,6

Metalindustri

58,5

55,0

53,5

55,8

4,4

-4,6

Elektronikindustri

26,0

33,3

33,6

35,6

5,7

37,0

Fremstilling af elektrisk udstyr

19,1

20,0

20,4

19,4

-4,9

1,5

Maskinindustri

128,7

154,7

163,3

181,4

11,1

41,0

Transportmiddelindustri

17,4

11,9

11,9

12,4

3,7

-29,0

Møbel og anden industri mv.

43,3

61,7

61,9

65,0

5,0

50,1

Kilde: www.statistikbanken.dk/oms6.

Maskinindustri og føde-, drikke- og tobaksvareindustri er størst

De to branchegrupper maskinindustri og føde-, drikke- og tobaksvareindustri var i 2019 de to største målt på andelen af den samlede omsætning og beskæftigelse. De to grupper stod i alt for 43,5 pct. af den samlede omsætning og for 36,2 pct. af industribeskæftigelsen. Maskinindustri har i 2019 overhalet føde-, drikke- og tobaksvareindustri både på andel af omsætning og beskæftigede. Fremgangen skyldes især det stigende salg i vindmøller. Det afspejler den forskellige udvikling for de to branchegrupper i perioden siden 2008, hvor maskinindustrien er gået frem med 41,0 pct. mod 6,6 pct. for føde-, drikke- og tobaksvareindustrien.

Beskæftigelse og omsætning i industrien fordelt efter branchegruppe. 2019Kilde: www.statistikbanken.dk/oms6. Andel af beskæftigede er beregnet ud fra samlet antal beskæftigede i 2018 fra www.statistikbanken.dk/atr118.

Store brancheforskelle i omsætningen pr. medarbejder

Især branchegruppen kemisk industri og olieraffinaderier mv. tegnede sig for en relativt større andel af industriens omsætning end af de beskæftigede i industrien i 2019. Branchen havde en omsætningsandel på 9,9 pct., men kun 4,0 pct. af de beskæftigede. I modsatte ende af spektret lå metalindustri, som stod for 6,8 pct. af industriens omsætning og 13,3 pct. af de beskæftigede.

Størst varesalg i maskiner og transportmidler, kemikalier og fødevarer

Virksomheder inden for industri og råstofindvending solgte i 2019 egne varer for 685 mia. kr. Maskiner og transportmidler udgjorde den største del af varesalget med 24,2 pct. Herefter fulgte kemikalier og kemiske produkter, som bl.a. omfatter medicin, der udgjorde 22,7 pct., og føde-, drikke- og tobaksvarer, der udgjorde 20,3 pct. af det samlede varesalg i 2019.

Industriens salg af egne varerKilde: www.statistikbanken.dk/varer3.

Størst udvikling i brændsel og kemikalier mellem 2008 og 2019

I 2008 udgjorde virksomhedernes salg af egne varer 649 mia. kr. Dermed er virksomhedernes salg af egne varer steget med 5,5 pct. i perioden, målt i løbende priser. Sammenlignes fordelingen af varer i 2019 med fordelingen i 2008, er der især sket en udvikling inden for varegrupperne brændsels- og smørestoffer samt ikke-spiselige råstoffer og kemikalier og kemiske produkter.

I 2008 udgjorde varegruppen brændsels- og smørestoffer samt ikke-spiselige råstoffer 18,9 pct. af salget inden for industri og råstofindvinding. Den andel faldt til 9,6 pct. i 2019. Dette skal ses i lyset af den faldende udvikling i råolieprisen siden 2008. Den omvendte udvikling ses for varegruppen kemikalier og kemiske produkter, der i 2008 udgjorde 11,9 pct. af salget. I 2019 var den andel næste fordoblet til 22,7 pct. Medicinske og pharmaceutiske produkter stod i 2019 for 72 pct. af denne varegruppe.

Fra 2008 til 2019 steg salget af medicinske og pharmaceutiske produkter fra 42 mia. kr. til 112 mia. kr. Denne meget store stigning er primært drevet af fremgang i eksporten til især USA og Kina fra 7 mia. kr. i 2008 til 55 mia. kr. i 2019. Samlet steg eksporten af denne varegruppe fra 41 mia. kr. i 2008 til 127 mia. kr. i 2019 (se www.statistikbanken.dk/uhv7). (Denne udvikling kan ikke direkte sammenlignes med udviklingen i branchegruppen medicinalindustri. Dette skyldes, at virksomheder tilhørende en anden branchegruppe godt kan have salg af medicinske og pharmaceutiske produkter, ligesom virksomheder tilhørende medicinalindustri kan have salg af egne varer, som ikke ligger i denne varegruppe.)

Industriens omsætning
848 mia. kr.
2019
+4 %
2018 til 2019

Nyt fra Danmarks Statistik

2. marts 2020 - Nr. 81

Hent som PDF
Næste udgivelse: 1. marts 2021

Kontakt

Statistik­dokumentation