Gå til sidens indhold

Kortvarigt lavpunkt for svineproducenter i 2018

Økonomien i landbrugets produktionsgrene 2018

Efter gode år i 2016-2017 var 2018 et kortvarigt lavpunkt for de danske svineproducenter. Producenter med mindst 10.000 producerede slagtesvin måtte, efter alle omkostninger var afholdt, binde en 5-krone i halen på hvert svin leveret til slagtning, og tabte derfor netto penge på deres produktion. Anderledes gunstig var situationen i 2019, hvor overskuddet pr. produceret svin forventes at stige til knap 120 kr., og i 2020 vil overskuddet stige til 250 kr. pr. svin baseret på den aktuelle notering i uge 1-4, når der forudsættes, at omkostningerne er på 2018-niveau. Det vil i givet fald efterlade betydelige overskud til kapitalforrentning, når det tages i betragtning, at de ca. 600 danske svineproducenter med mindst 10.000 producerede svin i gennemsnit leverer lige knap 20.000 svin.

Nettooverskud og afregning for store svineproducenter, 10.000+ producerede svinKilde: www.statistikbanken.dk/regnpro2.

Højere lønningsevne i konventionel end økologisk husdyrproduktion i 2018

Produktionsgrenene malkekøer inkl. opdræt, slagtesvin og høns havde højere lønningsevne i konventionel end i økologisk produktion i 2018. Det er modsat de nærmest foregående år (på nær slagtesvin) og kan formentlig i en vis udstrækning forklares med flere omlagte økologiske producenter, og at markedet derfor tilføres flere økologiske varer. For både mælk, æg og slagtesvin indsnævredes prisfordelen for landmanden da også mellem økologisk og konventionel produktion i 2018.

Kartofler og grøntsager med god økonomi

Højværdiafgrøderne kartofler og grøntsager havde den højeste lønningsevne blandt planteavlens produktionsgrene i 2018. Det gjaldt både konventionel og økologisk produktion. For konventionel kornproduktion blev lønningsevnen negativ i tørkeåret 2018 med en udbyttenedgang omkring 24 pct. Udbyttet faldt mindre i den økologiske kornproduktion og lønningsevnen blev lige under 0 kr. pr. time. Forskellen i nettooverskud pr. ha i favør for den økologiske kornproduktion svarer stort set til miljøstøtten (økologitilskud).

Fortsat ringe økonomi i pelsdyrproduktionen

Prisen på solgte minkskind faldt 45 kr. til 222 kr. Omkostningerne var fortsat højere end produktionsværdien, og det gav et underskud pr. avlstæve på 574 kr. svarende til en lønningsevne på minus 105 kr. pr. time. I 2019 blev situationen ikke bedre for branchen, da den gennemsnitlige skindpris blev 198 kr. ifølge Kopenhagen Fur.

Produktionsgrene husdyr: Dækningsbidrag og nettooverskud. 2018

 

 

Konventionel drift

Økologisk drift

 

 

Malke-
køer
inkl.
opdræt

Søer
med
små-
grise

Slagte-
svin

 

Høns


 

Pels-
dyr

 

Malke-
køer
inkl.
opdræt

Slagte-
svin

 

Høns


 

 

Mælk, kg pr. årsko

10450

9380

 

Pris, kr. pr. 100 kg mælk / æg

265

1026

337

1848

 

Pris, kr. pr. gris / svin / skind

184

835

222

1965

 

Arbejdsindsats, timer pr. årsdyr

23,9

9,2

18,9

8,7

2,0

30,6

42,0

22,9

 

 

kr. pr. årsdyr

A

Produktionsværdi

31105

5767

46239

15870

992

35370

101800

28538

B

Omkostninger I

19777

4157

38300

9736

875

24992

90834

17417

C=A-B

Dækningsbidrag I

11328

1610

7939

6133

116

10378

10966

11120

D

Omkostninger II og III

9799

2890

10236

4565

690

11259

21610

9532

E=B+D

Omkostninger i alt

29576

7048

48536

14302

1565

36251

112445

26949

F=A-E

Nettooverskud

1528

-1281

-2297

1568

-574

-881

-10644

1588

 

Lønningsevne, kr. pr. time

246

39

63

369

-105

146

-63

253

Anm.: Produktionsgrenen med konventionelle søer inkluderer smågrise op til ca. 7 kg. For produktionsgrenen slagtesvin er enheden 100 producerede svin, mens enheden for høns og pelsdyr er 100 årsdyr.
Kilde: www.statistikbanken.dk/regnpro2.

Produktionsgrene planteavl: Gennemsnitligt dækningsbidrag og jordrente (nettooverskud). 2018

 

 

Konventionel drift

Økologisk drift

 

 

Korn
 

Raps
 

Sukker-
roer

Græs-
frø

Kartof-
ler1

Grønt-
sager

Korn
 

Kartof-
ler1

Grønt-
sager

 

Areal, ha pr. bedrift

128

32

60

36

30

31

71

17

37

 

Høstudbytte, hkg pr. ha

52

35

116

13

286

33

145

 

Pris, kr. pr. hkg

141

264

129

1025

146

228

277

 

Arbejdsindsats,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

timer pr. ha

9,1

9,0

10,4

8,7

37,6

211,4

9,5

42,2

183,4

 

 

kr. pr. enhed

A

Produktionsværdi

8213

9226

14964

12112

38657

125040

9445

39495

87988

 

Heraf miljøtilskud

11

8

2

5

32

1

1159

924

999

B

Omkostninger I

3807

5317

8093

4725

19096

48018

3794

15737

32027

C=A-B

Dækningsbidrag I

4406

3909

6871

7386

19561

77023

5651

23758

55962

D

Omkostninger II og III

5682

5632

7661

5783

15453

57937

5482

18439

46920

E=B+D

Omkostninger i alt

9488

10949

15754

10509

34549

105954

9276

34176

78947

F=A-E

Jordrente

-1275

-1723

-790

1603

4108

19087

170

5319

9041

 

Lønningsevne,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kr. pr. time

-191

-254

-111

113

249

269

-6

266

216

1 Dækker spisekartofler. Tal for produktionsgrenen industrikartofler findes på www.statistikbanken.dk/regnpro1.
Kilde: www.statistikbanken.dk/regnpro1.

Nyt fra Danmarks Statistik

24. januar 2020 - Nr. 24

Hent som PDF
Næste udgivelse: 15. januar 2021

Kontakt

Kilder og metode

Udgangspunktet er bedrifter, hvor arbejdsindsatsen mindst svarer til 1 årsværk (= 1.665 timer). I det enkelte regnskab er indsatsfaktorer, bruttoudbytte og omkostninger fordelt på produktionsgrene på grundlag af dels regnskabets oplysninger om areal og dyrehold og dels særligt udarbejdede nøgletal.
Begreber: Nettooverskud: Overskud, når alle produktionsfaktorer er aflønnet.
Lønningsevne kr. pr. time: (Nettooverskud + omkostning til arbejdskraft) / arbejdstimer.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation