Gå til sidens indhold

Produktionen af medicin faldt i november

Industriens produktionsindeks
Sæsonkorrigeret
-5,2 %
Oktober til november 2019

Industriens produktion og omsætning november 2019

Det samlede produktionsindeks for industrien faldt i november med 5,2 pct., primært trukket af et fald i medicinalindustrien. Ses der bort fra medicinalindustrien, steg industriproduktionen med 0,4 pct. i november og 1,2 pct. set over en tremånedersperiode. Generelt svinger produktionen en del fra måned til måned. Set i et tremåneders perspektiv er den samlede industriproduktion i september-november steget med 0,4 i forhold til de tre foregående måneder, og trenden er vandret. Industriens produktion og omsætning er første pejlemærke for udviklingen i dansk økonomi, som er baseret på indberetninger om virksomhedernes faktiske aktiviteter. Alle tal er korrigeret for normale sæsonudsving og prisudvikling.

Produktionsindeks, industri, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/ipop2015.

Medicinalindustrien trækker produktionen ned

I november faldt produktionen i medicinalindustrien med 21,0 pct. og i perioden september-november er produktionen i branchen faldet med 2,2 pct. i forhold til de forgående tre måneder. Branchen har en vægt på 20,1 pct. i det samlede produktionsindeks og er dermed hovedårsagen til det samlede fald. Branchen er som bekendt præget af nogle meget store virksomheder, som har stor vægt i den samlede udvikling. Ud over medicinalindustrien var der fald af mindre karakter og betydning i seks brancher.

Stigning i møbler og anden industri

Møbler og anden industri steg med 5,2 pct. i november og i perioden september-november er branchen steget med 9,0 pct. i forhold til foregående tre måender. Da branchen samtidig har en vægt på 13,0 pct. i det samlede indeks er den således medvirkende til at holde den samlede produktion oppe. Herudover var der stigninger i produktionen for fire andre brancher herunder maskinindustien, hvor bl.a. produktionen af vindmøller foregår.

Produktionen af vindmøller svinger meget

Underbranchen fremstilling af motorer, vindmøller og pumper, som hører under maskinindustrien, steg med hele 22,5 pct. i november. Det er dog en af del af industrien, hvor produktionen viser størst udsving på månedsbasis, og set over en tremånedersperiode er produktionen faldet med 12,3 pct. Ses der bort fra månedsudsving har produktionen ellers generelt været stignende fra anden halvdel af 2017 og frem til udgangen af første halvår af 2019. Særligt i andet halvår af 2018 var der store stigninger i produktionen. Branchens store udsving i produktionen kan bl.a. tilskrives, at der ofte er tale om varer (vindmøller), som har en høj værdi. Da branchen samtidigt har en vægt på 6,3 pct. i det samlede produktionsindeks, kan de store udsving ofte ses her. Udviklingen her kan ikke direkte sammenlignes med udviklingen i Udenrigshandel med varer (se Nyt fra Danmarks Statistik 2019:457). Dette skyldes, at produktionen også indregner lagerforskydninger. Desuden indeholder Udenrigshandel med varer alene varer, som fysisk krydser den danske grænse.

Produktion i fremstilling af motorer, vindmøller og pumperKilde: www.statistikbanken.dk/ipop2015.

Omsætningen steg i november

Industriens samlede omsætning steg 0,3 pct. fra oktober til november og lå i perioden september-november 2,5 pct. over omsætningen i de foregående tre måneder. Omsætningen faldt 2,5 pct. på eksportmarkedet og steg 5,8 pct. på hjemmemarkedet i november. Omsætningen indgår sammen med virksomhedernes lagerforskydninger i beregningen af produktionen. Stigningen i den samlede omsætning i november skyldes fremgang i to branchegrupperinger investeringsgode- og mellemproduktindustri. Alle tal for omsætning er målt i løbende priser og korrigeret for normale sæsonudsving.

Industriens produktion og omsætning, sæsonkorrigeret. November 2019

 


 

Investerings-
godeindustri
 

Mellem-
produkt-
industri

Fremstilling af
varige
forbrugsgoder

Fremstilling af
ikke-varige
forbrugsgoder

Industri

 

 

 

Sept.
- nov.

Nov.
 

Sept.
- nov.

Nov.
 

Sept.
- nov.

Nov.
 

Sept.
- nov.

Nov.
 

Sept.
- nov.

Nov.
 

 

 

procentvis ændring i forhold til foregående tre måneder/måned

Produktionsindeks1

I alt

1,1

2,7

0,1

1,1

-2,3

-7,3

-0,1

-12,7

0,4

-5,2

Omsætning2

I alt

-0,3

3,1

0,1

4,1

1,1

-1,5

4,4

-4,6

2,5

0,3

 

Eksport

-2,1

-2,1

1,3

0,7

5,0

-1,8

6,2

-5,5

2,9

-2,5

 

Hjemme

5,6

20,8

-1,1

7,5

-2,6

-1,1

-0,4

-2,1

1,9

5,8

 

 

vægte produktionsindeks

Vægte3

 

 

27,2

 

26,7

 

3,1

 

42,1

 

100,0

1 I faste priser.
2 I løbende priser.
3 Vægtene er et udtryk for de enkelte sektorers andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2015.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ipoo2015.

Industriens produktion, sæsonkorrigeret. November 2019

 

 

2019

juni-aug./
sept.-nov.

okt./
nov.

 

Vægte1

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

 

 

 

 

indeks 2015 = 100

ændring i pct.

Industri

100,0

114,4

119,5

117,7

120,1

119,5

113,3

0,4

-5,2

Føde-, drikke- og tobaksvareindustri

14,1

108,9

110,9

110,6

109,1

112,1

109,5

0,1

-2,3

Tekstil- og læderindustri

1,1

120,2

127,6

116,4

128,9

130,9

122,1

4,9

-6,7

Træ- og papirindustri, trykkerier

4,0

91,6

86,8

90,5

88,5

93,1

84,0

-1,2

-9,8

Kemisk industri og olieraffinaderier mv.

7,1

96,2

119,3

122,1

120,1

123,0

129,5

10,4

5,3

Medicinalindustri

20,1

138,8

149,1

143,9

149,9

152,3

120,3

-2,2

-21,0

Plast-, glas- og betonindustri

7,0

109,6

111,1

111,4

108,9

106,8

106,9

-2,9

0,1

Metalindustri

8,7

109,2

110,7

106,3

106,4

107,6

107,2

-1,5

-0,4

Elektronikindustri

6,0

123,6

128,1

125,9

114,8

128,3

122,2

-3,3

-4,8

Fremstilling af elektrisk udstyr

3,4

111,0

127,5

119,2

120,4

113,1

114,6

-2,7

1,3

Maskinindustri

14,0

108,2

110,1

109,9

109,8

103,6

106,5

-2,5

2,8

Transportmiddelindustri

1,5

117,3

108,6

105,0

117,4

112,3

103,2

0,6

-8,1

Møbler og anden industri mv.

13,0

108,4

108,6

107,6

124,2

111,9

117,7

9,0

5,2

Investeringsgodeindustri

27,2

116,2

116,8

116,2

119,0

115,4

118,5

1,1

2,7

Mellemproduktindustri

26,7

108,4

115,8

112,8

114,0

111,0

112,2

0,1

1,1

Fremstilling af varige forbrugsgoder

3,1

106,4

105,5

99,3

102,3

104,6

97,0

-2,3

-7,3

Fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder

42,1

119,8

126,0

123,5

128,9

128,2

111,9

-0,1

-12,7

Industri ekskl. medicinalindustri

79,9

108,3

112,1

111,1

112,6

111,2

111,6

1,2

0,4

Industri ekskl. fremst. af motorer,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vindmøller og pumper

93,7

114,6

120,8

118,9

121,6

122,2

114,4

1,1

-6,4

1 Vægtene er et udtryk for de enkelte branchegruppers og sektorers andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2015.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ipop2015.

Revisioner af tidligere offentliggjorte tal

Den samlede industriproduktion steg 2,0 pct. i september og faldt 0,5 pct. i oktober. I forhold til seneste offentliggørelse er udviklingen i produktionen således opjusteret med 0,1 procentpoint i både september og oktober. Revisionerne skyldes forsinkede og ændrede indberetninger fra virksomhederne.

Industriens produktionsindeks
Sæsonkorrigeret
-5,2 %
Oktober til november 2019

Nyt fra Danmarks Statistik

10. januar 2020 - Nr. 10

Hent som PDF
Næste udgivelse: 7. februar 2020

Kontakt

Kilder og metode

Trenden i figuren er beregnet ved et centreret nimåneders glidende gennemsnit af faktiske observationer. Det glidende gennemsnit er i enden af tidsserien beregnet på færre observationer, idet gennemsnittet ikke anvender forecastede observationer. Brancherne i industrien er grupperet i fire sektorer. Investeringsgoder er produktionsmidler i form af fast realkapital fx maskiner. Mellemprodukter er materialer, som andre erhverv videreforarbejder, fx kemiske produkter. Varige forbrugsgoder er fx møbler. Ikke-varige forbrugsgoder er fx fødevarer, tøj og medicin. EUROSTAT udsender desuden hver måned en pressemeddelse, som kan findes på Eurostats hjemmeside. Pressemeddelelsen udsendes ca. midt på måneden efter alle EU-lande har indsendt deres data. Det skal bemærkes, at EUROSTAT i sin pressemeddelse kommenterer på udviklingen i industrien inkl. råstofudvinding og energiforsyning.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation