Gå til sidens indhold

Stort fald i lønmodtagerbeskæftigelsen i april

Beskæftigelse for lønmodtagere (md) april 2020

Antallet af lønmodtagere faldt med 73.000 personer i april i forhold til måneden før. Det svarer til et fald på 2,6 pct. April er den første hele måned under COVID-19 nedlukningen, og i april var der 2.710.000 personer med lønmodtagerjob. Det er den laveste lønmodtagerbeskæftigelse siden 2017. Samlet er lønmodtagerbeskæftigelsen de seneste to måneder, som er berørt af COVID-19, faldet med 93.000 personer. De ekstraordinære arbejdsmarkedsforhold som følge af COVID-19 betyder, at denne opgørelse er behæftet med særlig stor usikkerhed. Se afsnittet om Særlige forhold. Tallene i denne offentliggørelse er foreløbige og korrigeret for normale sæsonudsving.

Personer med lønmodtagerjob, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03.

Fald i både det private og offentlige

I sektorgruppen virksomheder og organisationer, som omfatter blandt andet private virksomheder, faldt antallet af lønmodtagere med 68.000 personer eller 3,5 pct. I offentlig forvaltning og service var der et fald på 6.000 lønmodtagere eller 0,7 pct. Både sektor- og brancheopgørelsen skal tages med forbehold, se usikkerhederne beskrevet under Særlige forhold.

Personer med lønmodtagerjob efter sektor, sæsonkorrigeret. Udvikling i forhold til måneden før. 2020*Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk04.

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter sektor, sæsonkorrigeret*. 2020

 

Februar

Marts

April

 

antal

udvikling i pct.
ift. md. før

I alt

2803588

2783812

2710423

-2,6

Offentlig forvaltning og service

834567

829764

823884

-0,7

Virksomheder og organisationer1

1968558

1953588

1886082

-3,5

Uoplyst sektor

463

460

457

..

*Foreløbige tal.
1 Virksomheder og organisationer omfatter den private sektor og offentlige virksomheder (offentlige selskaber og lignende med markedsmæssig produktion).
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk04.

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter branche, sæsonkorrigeret*. 2020

 

Februar

Marts

April

 

antal

udvikling i pct.
ift. md. før

I alt

2803588

2783812

2710423

-2,6

Landbrug, skovbrug og fiskeri

42582

42630

42621

0,0

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed

336551

335512

332940

-0,8

Bygge og anlæg

169172

168747

166884

-1,1

Handel og transport mv.

702290

693775

656933

-5,3

Information og kommunikation mv.

112174

112220

110554

-1,5

Finansiering og forsikring

84025

84290

83686

-0,7

Ejendomshandel og udlejning

41391

41259

39465

-4,3

Erhvervsservice

310349

308680

299909

-2,8

Offentlig administration, undervisning og sundhed

883798

878224

870524

-0,9

Kultur, fritid og anden service

120791

118014

106450

-9,8

Uoplyst aktivitet

463

460

457

..

*Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Større usikkerhed i tallene på grund af COVID-19

Arbejdsmarkedet og dermed lønmodtagerbeskæftigelsen blev meget kraftigt påvirket af nedlukningen af samfundet fra midten af marts som følge af COVID-19 og af de foranstaltninger, der blev sat i værk for at afbøde virkningerne af nedlukningen. De ekstraordinære forhold betyder, at den månedlige opgørelse af lønmodtagerbeskæftigelsen er behæftet med væsentligt større usikkerhed end sædvanligt.

Lønmodtagere, som er midlertidigt fraværende fra arbejdet, regnes fortsat som beskæftigede under fraværet. Dette gælder også personer, som pga. den særlige situation er hjemsendt uden at arbejde. Dette gælder også for lønmodtagere, for hvilke virksomheden modtager lønkompensation, og for lønmodtagere, der ikke modtager løn under fraværet.

Lønmodtagere, som er opsagt, men fortsat modtager løn i opsigelsesperioden, vil optræde som beskæftigede i denne opgørelse, indtil lønudbetalingen ophører. Virkningerne af afskedigelser vil derfor i sådanne tilfælde kunne fremgå af statistikken med flere måneders forsinkelse.

Ved udarbejdelsen af opgørelsen tages hensyn til, at en del af indberetningerne til eIndkomst først kommer senere end de egentlig skal, og at en del af de fraværende uden løn først kan identificeres, når de i en senere periode modtager løn igen. Dette følger normalt et stabilt mønster. På grund af COVID-19 vil det kunne forventes, at der for nogle ansatte vil være længere perioder end sædvanligt med fravær uden løn. Dette gælder selvfølgelig især i det private, men også i det offentlige er der i mindre grad end normalt anvendt løsere tilknyttet arbejdskraft, der dermed kan have haft længere fravær uden løn end sædvanligt. Det samlede omfang af det længere fravær er endnu ikke kendt. Der er i denne opgørelse kompenseret for det ved at inkludere personer med længere fraværsperioder uden løn end normalt som lønmodtagere. Dette har bidraget til at lønmodtagerbeskæftigelsen for marts med denne udgivelse opjusteres med 7.000 (før sæsonkorrektion) i forhold til den tidligere offentliggørelse af tal for marts. Den fulde effekt af at inkludere personer med længere fravær som lønmodtagere vil særligt for aprils vedkommende først vise sig på et senere tidspunkt, når flere midlertidigt fraværende er vendt tilbage til jobbet.

Nyt fra Danmarks Statistik

22. juni 2020 - Nr. 239

Hent som PDF
Næste udgivelse: 21. juli 2020

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken belyser udviklingen i antal personer med lønmodtagerjob fra måned til måned. Statistikken bygger på arbejdsgivernes indberetninger til SKATs eIndkomst.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation