Gå til sidens indhold

Større økonomisk fremgang end hidtil beregnet

Nationalregnskab (år) 2018 november-version

Danmark har i årene 2016 til 2018 haft en periode med høj vækst. Tallene for alle tre år er blevet markant revideret siden sidste offentliggørelse på grund af blandt andet nye data om danske virksomheders aktiviteter i udlandet. På baggrund af de nye data og beregninger er BNP-væksten i 2018 opgjort til 2,4 pct. Væksten i 2017 er opgjort til 2,0 pct., mens BNP-væksten i 2016 er endt på 3,2 pct. Den høje vækst afspejles også i bruttoværditilvæksten for de tre år, hvor særligt brancherne industri, videnservice, samt bygge og anlæg noteres for en pæn fremgang i perioden 2016-2018. Samtidigt er antallet af beskæftigede øget med mere end 134.000 i perioden. Læs mere om nationalregnskabet og de omtalte revisioner herunder.

BNP (2010-priser kædede værdier) og beskæftigelseKilde: www.statistikbanken.dk/nan1.

Markante revisioner i nationalregnskabet

I denne offentliggørelse af nationalregnskabet præsenteres nye tal for 2016-2018, der også medfører revisioner af tidligere offentliggjorte tal. BNP-væksten i 2016 er revideret op med 0,8 procentpoint siden sidste offentliggørelse, og væksten i 2018 er revideret op med 0,9 procentpoint siden seneste offentliggørelse. BNP-væksten i 2017 er revideret ned med 0,3 procentpoint. Revisionerne skyldes i høj grad tilgang af ny information og indarbejdelse af detaljerede kilder. Ny information omfatter bl.a. nye oplysninger om virksomhedernes aktiviteter uden for dansk territorium, som reflekteres i reviderede tal for betalingsbalancens tal for im- og eksport samt ændret periodisering af en patentbetaling. Læs mere om revisionerne i vores arbejdspapir og notatet om særlige forhold.

Flere investeringer, mere handel med udlandet og større forbrug

Dansk økonomi kunne notere fremgang i centrale størrelser i 2016-2018 - dvs. i investeringer, handlen med udlandet og forbruget. De faste bruttoinvesteringer er i perioden steget med 7,9 pct. i 2016, 3,0 pct. i 2017 og 5,4 pct. i 2018. Bruttoinvesteringerne bidrager dermed betydeligt til væksten i BNP. Væksten i eksporten af varer og tjenester har i 2017 og 2018 været større end BNP-væksten, mens den i 2016 udgjorde 1,6 pct., hvilket var mindre end dette års BNP-vækst. Forbruget i husholdningerne, der udgør en betydelig del af den økonomiske aktivitet, oplevede årlige stigninger på mellem 1,7 og 2,8 pct.

Forsyningsbalance, præsterede timer og beskæftigelse

 

2013

2014

2015

2016

2017*

2018*

 

løbende priser, mia. kr.

Bruttonationalprodukt (BNP)

1929,7

1981,2

2036,4

2107,8

2175,1

2246,0

Import af varer

585,3

595,6

614,2

600,1

648,2

682,3

Import af tjenester

345,2

348,4

376,1

385,1

398,9

431,6

Forsyning i alt

2860,2

2925,2

3026,6

3093,1

3222,3

3359,8

Eksport af varer

656,4

669,8

695,2

698,9

738,7

755,0

Eksport af tjenester

401,6

412,2

433,3

427,2

460,7

494,7

Privatforbrug

920,3

934,3

959,4

983,8

1012,1

1047,7

Husholdningernes forbrugsudgifter

890,6

904,5

929,3

952,7

980,7

1017,0

NPISH forbrugsudgifter1

29,8

29,8

30,1

31,1

31,4

30,7

Offentlige forbrugsudgifter

501,9

510,9

518,6

524,2

535,6

546,8

Faste bruttoinvesteringer

367,6

379,7

404,2

443,2

460,9

494,7

Lagerforøgelser

8,6

15,0

12,8

12,8

11,4

18,1

Ansk. minus afh. af værdigenstande

3,7

3,4

3,1

3,0

2,9

2,8

Endelig anvendelse i alt

2860,2

2925,2

3026,6

3093,1

3222,3

3359,8

Præsterede arbejdstimer i alt (mio.)

3943,9

3945,2

3980,8

4061,7

4106,5

4095,1

Beskæftigelse i alt 2 (1.000 personer)

2766,4

2790,5

2829,0

2876,5

2921,9

2963,3

 

realvækst i pct.

Bruttonationalprodukt (BNP)

0,9

1,6

2,3

3,2

2,0

2,4

Import af varer

3,4

3,8

5,6

0,8

6,3

2,6

Import af tjenester

-1,7

4,0

2,8

8,4

1,1

5,1

Forsyning i alt

1,1

2,4

3,1

3,4

2,7

2,8

Eksport af varer

2,4

3,3

4,5

1,6

5,5

1,8

Eksport af tjenester

0,4

2,8

2,1

8,1

3,3

3,3

Privatforbrug

0,3

0,9

2,3

2,4

1,6

2,6

Husholdningernes forbrugsudgifter

0,4

1,0

2,3

2,4

1,7

2,8

NPISH forbrugsudgifter

-3,6

-1,5

0,2

2,4

-1,3

-3,5

Offentlige forbrugsudgifter

-0,1

1,9

1,7

0,2

1,0

0,4

Faste bruttoinvesteringer

2,7

3,1

5,5

7,9

3,0

5,4

Lagerforøgelser3

0,1

0,3

0,0

0,0

-0,1

0,3

Ansk. minus afh. af værdigenstande3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Endelig anvendelse i alt

1,1

2,4

3,1

3,4

2,7

2,8

* Foreløbige tal.
1 Non-profit institutioner rettet mod husholdninger.
2 Beskæftigelse i nationalregnskabet inkluderer personer, som er midlertidigt fraværende fra arbejde pga. fx orlov, strejke mv.
3 Realvækst i pct. for lagerforøgelser samt anskaffelser minus afhændelser af værdigenstande. angiver bidrag til BNP vækst.
Kilde: www.statistikbanken.dk/nan1.

Stor stigning i byerhvervenes produktivitet

Stigningen i byerhvervenes timeproduktivitet er opgjort til 1,6 pct. i 2016, 0,9 pct. i 2017 og 3,8 pct. i 2018. Dermed er væksten i byerhvervenes produktivitet i perioden 2016-2018 større end hidtil beregnet. Opjusteringen er en konsekvens af dagens revision af nationalregnskabet. I perioden 2016-2018 er den gennemsnitlige vækst i byerhvervenes timeproduktivitet blevet opjusteret fra 0,5 pct. pr. år til nu 2,1 pct. pr. år. Det er resultatet af en gennemsnitlig økonomisk vækst i byerhvervene på 3,8 pct. og en gennemsnitlig stigning i antallet af arbejdstimer på 1,6 pct.

Økonomisk vækst, arbejdstimer og produktivitet i byerhverveneKilde: www.statistikbanken.dk/nabp10, www.statistikbanken.dk/nabb10 og www.statistikbanken.dk/np23.

Beregningsomfang i denne offentliggørelse

I denne version af nationalregnskabet er 2016 beregnet som et nyt endeligt år. I et endeligt nationalregnskab er detaljeringsniveauet større og metoderne mindre summariske end i de foreløbige regnskaber. Det er især indarbejdelsen af detaljerede regnskabsoplysninger, der sammenstillet med oplysninger fra eksempelvis betalingsbalancen, bidrager til at give et mere fyldestgørende billede af økonomien. Samtidig er 2017 og 2018 beregnet på ny med udgangspunkt i det nye endelige år 2016, ligesom nye kildeoplysninger er indarbejdet.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Patentsag løfter produktion og eksport

Der er i denne version, som tidligere annonceret, blevet foretaget en periodisering af en større enkeltstående betaling fra udlandet for brug af danskejet patent, som hidtil har været placeret i første kvartal 2017. Den nye periodisering er blevet indarbejdet i denne version af det årlige nationalregnskab og vil blive indarbejdet i det kvartalsvise nationalregnskab den 29. november 2019. Se mere i notatet om særlige forhold.

Ny offentliggørelsesrytme i nationalregnskabet

I 2020 vil nationalregnskabet overgå til ny offentliggørelsesrytme af årstal. De nuværende fire årsversioner, der offentliggøres i februar, marts, juni og november, bliver reduceret til tre, nemlig februar, marts og juni. Dermed fremrykkes den årlige offentliggørelse af et nyt endeligt år og genberegning af to foreløbige år fra november til juni, og der offentliggøres derfor ikke nye årstal i november. Læs mere om den nye offentliggørelsesrytme i notatet: Nationalregnskabet fremrykkes fra og med 2020.

Nyt fra Danmarks Statistik

7. november 2019 - Nr. 407

Hent som PDF
Næste udgivelse: 31. marts 2020

Kontakt

Kilder og metode

Nationalregnskabet udarbejdes på grundlag af stort set al statistik, der beskriver delområder inden for økonomi og beskæftigelse. Ved at kombinere disse statistikker med nationalregnskabssystemets begrebsapparat bliver det muligt at afstemme de forskellige oplysninger til et samlet billede. Tallene for de seneste to år er foreløbige, mens de foregående år er baseret på det endelige nationalregnskab.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation