Gå til sidens indhold

Nye biler holder 1,6 år mindre end for ti år siden

Motorparken (tillæg) bestanden af personbiler 1. januar 2018

Gennemsnitsalderen for personbiler er 8,8 år - den yngste bilpark siden 2003. Middellevetiden for de 0-årige biler i 2017 er 14,8 år, hvilket er knap 0,4 år mindre end for et år siden, og 1,6 år mindre end i 2007. Antallet af personbiler var ved årsskiftet 2017-2018 nået op på 2,530 mio. eller 64.500 flere end for et år siden. I 1962 var der 470.000. Bestanden vil passere 2,8 mio. biler i løbet af 2022, hvis der fortsat nyregistreres ca. 215.000 biler om året (beregnet med løbende vægtet gennemsnit for 2013 til 2021) og den aldersbetingede afgang er som fra 2016 til 2017.

Bestand 1. januar og nyregistreringer af personbiler. 1962-2023

Tilgang af nye biler resulterer ikke i tilsvarende stigning i samlet bestand

Selv om tilgangen i form af nyregistreringer (og i begrænset omfang importerede brugte biler) har været betydelig de senere år, er bestanden vokset i en noget lavere takt. Hvor nyregistreringerne de seneste ti år i gennemsnit har udgjort 7,9 pct. af bestanden, er bestanden i den samme periode kun vokset med 2 pct. om året i gennemsnit, hvilket udgør nettotilgangen.

Nyregistreringer og nettotilgang i pct. af bestanden 1. januar. 1962-2023

Bilerne ryger hurtigere ud

Forskellen på nyregistreringer og nettotilgang skyldes, at der er en betydelig aldersbetinget afgang i løbet af året - i de seneste fem år ca. 5,7 pct. af bestanden primo året. Afgangen har været let stigende fra 2008 til 2018 (den røde kurve ligger under den blå, se figur nedenfor). Det betyder fx, at restandelen af 10-årige biler ud af de oprindeligt registrerede udgør en lidt mindre del af bestanden i januar 2018, end den gjorde af bestanden i januar 2008. I 2008 var der således 87 pct. tilbage af de 10-årige biler, mens restandelen af de 10-årige biler i 2018 var faldet til 80 pct.

Disse små stigninger i den aldersbetingede afgang - og især for bilerne under ti år - medfører samtidig et fald i middellevetiden. Middellevetiden for de 0-årige faldt fra 16,4 år i 2008 til 14,8 i 2018.

Restandel af de forskellige aldersgrupper i bestandene 1. januar 2008 og 1. januar 2018

De mange nyregistreringer i 10'erne vejer en del i afgangen i 2017

I et givet år vil fordelingen af de afgåede biler på årgange derfor afhænge af det oprindelige antal nyregistreringer i kombination med den aldersbetingede afgang (som stiger med bilens alder). Fx var 33 pct. af afgangen i 2017 - de 15-19-årige biler - en kombination af, at der stadig var en hel del biler tilbage af de store årgange af nyregistreringer i 1994-1999 og en høj aldersbetinget afgang. I 2017 slår det meget høje registreringsniveau i de seneste fem år også igennem, selv om de aldersbetingede afgange ikke er så høje.

Fordeling af afgangene fra bestanden 1. januar på aldersgrupper

Fra bestand 1. januar til bestand år+1

 

2007

2012

2017

2022 estimeret

 

 

Afgang bestand primo

Forde-ling af afgang

 

Afgang bestand primo

Forde-ling af afgang

 

Afgang bestand primo

Forde-ling af afgang

 

Afgang bestand primo

Forde-ling af afgang

 

stk.

pct.

stk.

pct.

stk.

pct.

stk.

pct.

Bestand 1. januar

2020013

 

 

2197831

 

 

2465538

 

 

2.758.368

 

 

Nyregistreringer

162481

 

 

169851

 

 

221483

 

 

215 2301

 

 

Afgang

-114001

-5,2

100

-134072

-5,7

100

-156974

-5,8

100

-163085

-5,5

100

0-4 årige

-5972

-0,9

5,2

-9676

-1,3

7,2

-26412

-2,7

16,8

-25783

-2,6

15,8

5-9 årige

-9362

-1,6

8,2

-8534

-1,3

6,4

-13869

-2,0

8,8

-19151

-2,1

11,7

10-14 årige

-35963

-6,3

31,5

-28629

-5,6

21,4

-33917

-6,2

21,6

-35803

-6,3

22,0

15-19 årige

-38707

-16,3

34,0

-62349

-17,9

46,5

-51651

-16,5

32,9

-52902

-15,5

32,4

20 årige +

-23997

-18,3

21,0

-24884

-18,9

18,6

-31125

-18,8

19,8

-29446

-17,1

18,1

Tilgang netto

48480

2,42

 

35779

1,62

 

64509

2,62

 

52146

1,92

 

Bestand 1. januar år+1

2068493

 

 

2233610

 

 

2530047

 

 

2810513

 

 

1 Vægtet gennemsnit for 2017-2021.
2 Nettotilgang i pct. af bestanden 1. januar året.

Gennemsnitsalder og middellevetid. 1. januar

 

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

 

antal år

Gns. alder

8,2

8,6

9,1

9,1

9,1

9,3

9,3

9,2

9,0

8,8

Middellevetid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-årige

15,9

17,3

16,8

17,0

16,4

17,8

15,4

16,1

15,4

14,8

5-årige

11,8

13,4

13,3

12,8

11,9

13,3

12,0

11,9

11,5

11,6

10-årige

6,7

8,5

8,4

8,2

7,5

8,4

7,8

7,8

7,7

7,6

15-årige

3,3

4,8

4,7

4,5

4,5

4,7

4,4

4,3

4,5

4,6

Nyt fra Danmarks Statistik

26. marts 2018 - Nr. 127

Hent som PDF
Næste udgivelse: 27. marts 2019

Kontakt

Kilder og metode

Den aldersbetingede afgang er den afgang, der sker fra det ene år til det næste af den rest af de oprindelige nyregistreringer, der er tilbage af en given aldersgruppe. Det skal bemærkes, at afgangen er upåvirket af antallet af oprindelige nyregistreringer. 
Den forholdsvis store afgang af 0- og 1-årige biler over de seneste 15 år hænger bl.a. sammen med bevægelserne på leasing- og udlejningsmarkedet, hvor bilerne efter en relativ kort anvendelsesperiode afmeldes for enten senere (i det nye år) at blive solgt og genregistreret eller at blive eksporteret.
Fremskrivningen af nyregistreringer for foretages ud fra et løbende vægtet gennemsnit af registreringerne i de foregående 5 år.
I fremskrivningen af bestanden for de kommende år beregnes restbestanden af en given aldersgruppe i en given årgang ud fra den afgang, som årgangen før havde for den tilsvarende aldersgruppe.
Bilernes gennemsnitsalder primo årene beregnes som et aritmetisk gennemsnit af alle bilernes alder, der i sig selv beregnes som 1. januar (opgørelsesår) ÷ 1. registreringsdatoen.
Tallet for middellevetiden angiver det gennemsnitlige antal år, som en 0-årig kan forventes at leve under den forudsætning, at de nuværende afgange/dødshyppigheder holder sig på det samme niveau i al fremtid.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation