Gå til sidens indhold

Stigende eksport af grønne varer og tjenester

Grønne varer og tjenester 2017

Danske virksomheder eksporterede i 2017 grønne varer og tjenester for næsten 81 mia. kr., hvilket er en klar stigning sammenlignet med de foregående år. Eksport af miljøfremmende varer og tjenester udgjorde 7 pct. af Danmarks samlede eksport af varer og tjenester. Der er især tale om eksport af varer, teknologi og viden inden for energi, vand og affald, men også andre områder inden for miljøbeskyttelse og ressourcebesparelse. Industrien stod for mere end fem sjettedele af eksporten. Eksporten er indirekte beregnet, og tallene for 2017 er foreløbige.

Eksport af grønne varer og tjenester efter miljøformål

CO2-neutral energiproduktion fylder mest

Eksporten inden for miljøformålet produktion af fornybar energi udgjorde hovedparten af eksporten i 2017 med 51 mia. kr. Vindmøller udgjorde den største del af dette, men også udstyr til energiproduktion baseret på affald, biomasse og biogas indgår i kategorien. Varer og rådgivning med reduceret energi- og varmeforbrug som formål var næststørst med 11 mia. kr. i eksport. Heri indgår bl.a. varmeisolering og energieffektiv teknologi. Det tredjestørste specifikke formål er affaldshåndtering og genindvinding med knap 5 mia. kr. Heri indgår både teknologier og affald, som eksporteres med henblik på genindvinding af materialer. Også udstyr inden for spildevand og vandbesparelser fylder synligt i eksportopgørelsen med over 4 mia. kr. i alt, 1 mia. kr. højere end året før.

Branchemæssigt er de 81 mia. kr. i eksport fordelt med 70 mia. kr. fra industrien, 5 mia. kr. fra videnservice, 4 mia. kr. fra renovation og genbrug og 2 mia. kr. fra de øvrige brancher.

Stigende omsætning i de fleste hovedbrancher

Omsætningen af grønne varer og tjenester steg også, fra 216 mia. kr. i 2016 til 228 mia. kr. i 2017, hvilket er en stigning på næsten 6 pct. Det er på niveau med stigningen blandt virksomheder generelt, se den foreløbige regnskabsstatistik for private byerhverv i Nyt fra Danmarks Statistik 2018:404. Inden for Grønne varer og tjenester var der en stigning i industrien med 8 pct., mens de foreløbige tal viser en nedgang på 5 pct. inden for videnservice.

Grønne varer og tjenester fordelt efter brancher

 

Omsætning

Beskæftigelse

 

2016

2017*

Ændring

2016

2017*

Ændring

 

mio. kr.

pct.

årsværk

pct.

Grønne varer og tjenester i alt

215739

227660

5,5

71242

76051

6,8

Landbrug, skovbrug og fiskeri.

4620

4990

8,0

3456

3664

6,0

Maskinindustri

88726

94705

6,7

17727

20457

15,4

Industri, øvrig

36141

39968

10,6

14319

15330

7,1

Energiforsyning

18079

19100

5,6

2320

2368

2,1

Renovation

25277

26342

4,2

7882

7858

-0,3

Bygge og anlæg

23658

24313

2,8

13666

14170

3,7

Videnservice

19239

18243

-5,2

11872

12203

2,8

*Foreløbige tal.

Stor forskel i udvikling mellem brancher

Den mere detaljerede opgørelse på brancheniveau, offentliggjort i Statistikbanken, viser fremgang i omsætningen for bl.a. økologisk landbrug, trykkerivarer, ikke-metalholdige mineraler, elektrisk udstyr, maskinfremstilling og energiforsyning, mens der er tilbagegang for fx kemiske produkter og rådgivning. Ud over ændringer i den faktiske grønne aktivitet kan udsvingene fra år til år dog være påvirket af usikkerhed, brancheskift, sammenlægninger mv. Der er således væsentlig usikkerhed knyttet til opgørelserne på detaljeret niveau.

Øget beskæftigelse inden for grønne aktiviteter

Antallet af beskæftigede inden for markedsmæssige grønne varer og tjenester steg med knap 5.000 til lidt over 76.000 fuldtidsbeskæftigede i 2017. Det svarer til knap 3,5 pct. af den samlede erhvervsbeskæftigelse i Danmark. Knap halvdelen af de 76.000 arbejdede inden for industri, mens en tredjedel var beskæftiget inden for bygge og anlæg samt videnservice. Landbrug, skovbrug og fiskeri stod for knap 5 pct. af den grønne beskæftigelse. Fordelt på miljøformål var 64 pct. beskæftiget med ressourcebesparende aktiviteter og 36 pct. med miljøbeskyttelse.

Akvakultur med økologiske fisk indgår nu i opgørelsen

Økologisk jordbrug har miljøbeskyttelse som et formål og er derfor defineret som grøn aktivitet. Det samme gælder økologisk hav- og dambrug, hvor aktiviteten dog tidligere har været meget begrænset og ikke indgået i statistikken. Med 65 mio. kr. i omsætning i seneste opgørelse indgår aktiviteten nu.

Også ikke-markedsmæssige grønne aktiviteter

Der er også grøn økonomisk aktivitet, som ikke er genstand for salg eller brugerbetaling. Dette gælder bl.a. offentlige tjenester, fx inden for beskyttelse af luft og klima, naturbeskyttelse og -forvaltning, samt forskning, ligesom virksomheder kan have interne miljøbeskyttelsesudgifter. Denne type grønne aktiviteter indgår i statistikkerne om miljøbeskyttelse.

Nyt fra Danmarks Statistik

5. november 2018 - Nr. 408

Hent som PDF
Næste udgivelse: 22. november 2019

Kontakt

Kilder og metode

Formålet med statistikken er at give en økonomisk belysning af den markedsmæssige indsats på miljøområdet. Der skelnes mellem aktiviteter til miljøbeskyttelse og aktiviteter, som betyder reduceret brug af knappe ressourcer. Økonomien måles alene i første produktionsled. Tallene baserer sig både på eksisterende statistikker og en særskilt spørgeskemaundersøgelse. Der er en betydelig usikkerhed knyttet til resultaterne. Resultaterne for aktuelt år er foreløbige og vil blive revideret til endelige tal i ved næste offentliggørelse.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation