Gå til sidens indhold

Danmark i front med forskning og udvikling

Forskning og udvikling 2017

Ændret 25. januar 2019 kl. 08:00

Der er desværre konstateret for lave tal ved udgivelsen, hvilket betyder der var angivet 520 fuldtidsbeskæftigede for lidt og de samlede udgifter manglede 0,4 mia. kr. ved offentliggørelsen. Alle ændringer er markeret med rødt.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Sammen med Sverige er Danmark i front i EU målt på andelen af arbejdstyrken, der arbejder med forskning og udvikling (FoU). I 2017 var det 2,2 pct. mod 1,3 pct. for hele EU. Danmark følges af Luxembourg og Finland (begge 1,9 pct.) samt Norge (1,8 pct.). De nordiske lande ligger alle i top-7. Med få undtagelser - bl.a. Finland - er andelen af FoU-fuldtidsbeskæftigede i den samlede arbejdsstyrke steget i alle EU-lande i perioden 2008-2017. For Danmark var stigningen 0,2 procentpoint. EU-landene mod syd og øst anvendte relativt færre ressourcer på FoU end de nordlige og centrale lande. Billedet er det samme, uanset om man måler i euro pr. indbygger eller i pct. af bruttonationalproduktet (BNP).

FoU-fuldtidsbeskæftigede i pct. af arbejdsstyrken. 2017*

Forskning og udvikling udgør 3 pct. af bruttonationalproduktet

De samlede udgifter til FoU i 2017 er opgjort til 66,3 mia. kr., hvilket svarer til 3,0 pct. af BNP. Andelen er næsten uændret i forhold til 2016, hvor udgifterne udgjorde 3,1 pct. af BNP. I 2017 bidrog erhvervslivet med 42,9 mia. kr. og den offentlige sektor med 23,4 mia. kr. De samlede udgifter er steget med 1,8 pct. fra 2016, hvor de var på 65,2 mia. kr. målt i løbende priser. Målt i faste priser var der tale om en stigning på 0,3 mia.kr. fordelt med et fald på 0,1 mia. kr. i erhvervslivet og en stigning i den offentlige sektor på 0,4 mia.kr. Detaljerede oplysninger om FoU i den offentlige sektor 2017 offentliggøres også i dag i Statistikbanken.

Udgifter til forskning og udvikling i pct. af bruttonationalproduktet

Antallet af FoU-beskæftigede er næsten uændret

I alt blev der anvendt 63.340 årsværk (fuldtidsbeskæftigede) til FoU i 2017 mod 62.780 i 2016. Det er en stigning på 0,7 pct. i forhold til året før. Erhvervslivet tegnede sig for 39.000 årsværk, mens ansatte i den offentlige sektor stod for 24.300 FoU-årsværk.

Danmark og Sverige lever op til Barcelona-målsætning

Danmark har tilsluttet sig EU's såkaldte Barcelona-målsætning fra 2002 om, at mindst 3 pct. af BNP skal investeres i FoU. Blandt de nordiske lande er det Sverige, der bruger den største andel af BNP på FoU. Finland ligger sammen med Island og Norge under Barcelona-målsætningen. Den faldende tendens i Finland i perioden 2011-2016 er afløst af en stabilisering af udgifterne fra 2016 til 2017. Andelen af befolkningen, der beskæftiger sig med forskning og udvikling, indgår desuden i FN's verdensmål for bæredygtig udvikling.

Udgifter til FoU i de nordiske lande målt som andel af BNP

Erhvervslivet står for to tredjedele af de samlede FoU-udgifter

Siden 2011 har FoU-udgifternes andel af BNP i Danmark ligget tæt omkring 3 pct. Der er dog sket en lille forskydning mellem hhv. erhvervslivets og den offentlige sektors andel, idet erhvervslivets andel er faldet fra 67 pct. i 2011 til 65 pct. i 2017. Målt i faste priser er den offentlige sektors bidrag til FoU steget med 4,0 mia. kr. fra 2011 til 2017, og erhvervslivets bidrag er steget med 4,0 mia. kr. Erhvervslivets udgifter steg fra 2011 til 2017 med 10 pct. målt i faste priser. Stigningen ligger i perioden fra 2014 til 2017 med 14 pct. For perioden 2011-2017 steg den offentlige sektors udgifter til FoU samlet set med 21 pct. - en udvikling som dækker over en stigning frem til 2016, hvorefter der er et stabilt udgiftsniveau.

Samlede udgifter til forskning og udvikling (FoU) i 2017-priser og andel af BNP

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017*

 

mio. kr. i 2017-priser

FoU-udgifter

58213

59074

59410

59222

63541

66111

66342

Den offentlige sektor

19371

20338

21778

21457

23209

23094

23450

Erhvervslivet

38841

38736

37631

37765

40332

43017

42892

 

mio. kr. i løbende priser

FoU-udgifter

54383

56495

57321

57732

62210

65191

66342

Den offentlige sektor

18097

19450

21013

20917

22723

22773

23450

Erhvervslivet

36286

37045

36308

36815

39487

42418

42892

 

pct.

FoU-udgifter i pct. af BNP

2,9

3,0

3,0

2,9

3,1

3,1

3,0

Den offentlige sektor

1,0

1,0

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

Erhvervslivet

2,0

2,0

1,9

1,9

1,9

2,0

2,0

*Foreløbige tal.

Udvikling i FoU i de nordiske lande målt som andel af BNP

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017*

 

pct.

Danmark

2,9

3,0

3,0

2,9

3,1

3,1

3,0

Finland

3,6

3,4

3,3

3,2

2,9

2,7

2,8

Island

2,5

..

1,8

2,0

2,2

2,1

2,1

Norge

1,6

1,6

1,7

1,7

1,9

2,0

2,1

Sverige

3,3

3,3

3,3

3,2

3,3

3,3

3,4

*Foreløbige tal.
Kilder: Eurostat og de nationale statistikkontorer.

Nyt fra Danmarks Statistik

11. december 2018 - Nr. 472

Hent som PDF
Næste udgivelse: 14. februar 2020

Kontakt

Kilder og metode

Tabellerne er baseret på statistik om FoU i den offentlige sektor og FoU i erhvervslivet.  Faste priser beregnes med udgangspunkt i prisniveauet i det seneste år, der bliver offentliggjort data for. 

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation