Gå til sidens indhold

Landbrugets gæld har været konstant i en årrække

Jordbrugets renter og gæld 2017

Inden for de seneste år har landbrugets gæld stabiliseret sig på et niveau på omkring 340-350 mia. kr. I årene op til og lige efter finanskrisen i 2008 steg gælden derimod kraftigt fra 217 mia. kr. i 2005 til 355 mia. kr. i 2010. Det var en stigning på 63 pct., hvor inflationen i samme periode kun var 11 pct. Knap en tredjedel af Danmarks landbrug er heltidsbedrifter. De står for rundt regnet tre fjerdedele af landbrugets gæld. En gennemsnitlig heltidsbedrift skylder ca. 25 mio. kr. væk. En bedrift betragtes som en heltidsbedrift, hvis den årlige arbejdsindsats er på mindst 1.665 arbejdstimer.

Landbrugets gæld fordelt på heltids- og deltidsbedrifter

Bedrifterne er blevet større

Ved vurdering af udviklingen i landbrugets gæld bør man tage i betragtning, at bedrifterne siden 2005 er blevet betydelig større. Således er fx den gennemsnitlige arealstørrelse steget fra 52 til 76 ha i 2017, mens svinebedrifter har øget besætningen fra 201 til 383 dyreenheder, se analysen Svineproduktion under forandring. Bedrifter med malkekøer har i gennemsnit i 2017 næsten 200 køer mod 85 i 2005. Alt andet lige vil en given gæld være mere bæredygtig, jo større bedriften er. Endelig skal det bemærkes, at der mellem bedrifter er betydelige spredning i gældsprocenten, læs mere om dette i analysen Mange udsatte svinebedrifter - trods nylig højkonjunktur.

Landbrugets gæld og renter i udvalgte år

 

2005

2010

2014

2015

2016

2017

 

mia. kr.

Gæld

217

355

352

343

353

341

Renteudgifter

9,1

11,1

9,3

8,3

8,1

7,5

Faldende renteudgifter

Mens gælden for landbruget har været ret konstant siden 2010, så er renteudgifterne derimod faldet med godt 30 pct. på grund af en lavere rente. Landmændene har udnyttet muligheden for lånoptagelse med variabel rente. Variabelt forrentede lån udgjorde ca. 85 pct. af landbrugets samlede realkreditlån, og en stigende rente vil således lægge et betydeligt pres på erhvervets økonomi. 

Gældsprocent

Landbrugets gæld kan anskues ud fra begrebet gældsprocent, hvor bedriftens gæld holdes op mod bedriftens aktiver. Aktiver kan fx være jord, bygninger, husdyr og maskiner. For bedrifterne under ét er gældsprocenten steget med 10,3 procentpoint siden 2008, lidt mere for heltidsbedrifter, hvor stigningen var 11,8 procentpoint. Gældsprocenten hos heltidsbedrifter var 66 mod 39 for deltidsbedrifter.

Landbrugets gældsprocent i udvalgte år fordelt efter deltid/heltid

 

2008

2010

2014

2015

2016

2017

 

gældsprocent

Bedrifter i alt

47,1

52,4

57,0

55,2

57,8

57,4

Deltidslandbrug

29,5

34,5

39,7

35,3

40,4

38,9

Heltidslandbrug

54,2

60,1

65,2

65,7

66,6

66,0

Kilde: www.statistikbanken.dk/JORD6, www.statistikbanken.dk/JORD7 og www.statistikbanken.dk/JORD8.

Nyt fra Danmarks Statistik

22. oktober 2018 - Nr. 396

Hent som PDF
Næste udgivelse: 18. oktober 2019

Kontakt

Kilder og metode

Opgørelsen af renter og gæld omfatter hele jordbrugssektoren og er baseret på data fra regnskabsstatistik for jordbrug, der fra 2020 omfatter bedrifter med mindst 25.000 euro i standardoutput (en omsætning svarende til ca. 187.500 kr.). Før 2020 omfattede statistikken bedrifter med mindst 15.000 euro i standardoutput. For at tage højde for små bedrifter under bundgrænsen er tallene for 2020 forhøjet med 3,9 pct., hvor der er taget højde for, at gælden pr. hektar er lavere på små bedrifter. For årene 2015-2019 er tallene revideret tilsvarende, så korrektionen for små bedrifter er 1,9 pct. mod tidligere 3,0 pct. Jordbruget omfatter landbrug, gartneri og pelsdyravl. Gælden, som er opgjort til kontantværdi ved udgangen af året, inkluderer også gæld vedrørende stuehuse og andre ikke jordbrugsmæssige aktiver. 

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation