Gå til sidens indhold

Lille fald i bruttoledigheden

Arbejdsløsheden (md.) maj 2019

Fra april til maj faldt antallet af bruttoledige personer omregnet til fuld tid med 500 til 102.500. Ledighedsprocenten ligger herefter uændret på 3,7 pct. af arbejdsstyrken for sjette måned i træk. De tal, der omtales i denne offentliggørelse, er sæsonkorrigeret, med mindre andet er nævnt.

Bruttoledigheden, nettoledigheden og AKU-ledigheden, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/aus07 og aku105.

157.000 ledige ifølge Arbejdskraftundersøgelsen (AKU)

I maj var der 157.000 AKU-ledige i alderen 15-74 år, hvilket svarer til 5,1 pct. af arbejdstyrken, når den opgøres ifølge AKU.

Opgørelsen af AKU-, brutto- og nettoledigheden

Danmarks Statistik opgør arbejdsløshed i henhold til to forskellige ledighedsbegreber: Den stikprøvebaserede AKU-ledighed og den registerbaserede bruttoledighed. Her er der forskelle både i population og opgørelsesmetode. AKU-ledigheden måler antallet af 15-74-årige personer, der ved en interviewundersøgelse selv har oplyst, at de ikke har et arbejde, men søger og kan påbegynde et arbejde. Bruttoledigheden er en registerbaseret opgørelse, hvor 16-64-årige, som har modtaget dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse, og som samtidig vurderes at være jobparate, omregnes til fuldtid. Bruttoledigheden består af de nettoledige og de ledige, der er i aktivering.

Anvendelsen af AKU- og bruttoledigheden

Du kan anvende AKU til internationale sammenligninger, fordi undersøgelsen laves på samme måde i hele EU og en række andre lande. AKU kan ikke belyse udviklingen fra måned til måned, fordi den er baseret på et glidende gennemsnit over tre måneder. Bruttoledigheden er særligt velegnet til at belyse udviklingen fra måned til måned, på kommuneniveau og inden for A-kasser.

Brutto- og AKU-ledigheden nærmest uændret i årets første måneder

Fra overgangen til det nye FLEUR-register i juli 2017 til januar 2019 har brutto-ledigheden haft en faldende tendens, hvorefter den har været stort set uændret i de første fem måneder af 2019. Med det seneste lille fald fra april til maj nåede brutto-ledigheden det laveste niveau siden februar 2009.

AKU-ledigheden er mere svingende end bruttoledigheden, men de store udsving i 2016 skal dog tages med et vist forbehold pga. en lavere svarprocent i undersøgelsen i dette år. AKU-ledigheden faldt igennem 2017, var stort set uændret i hovedparten af 2018 og steg i slutningen af 2018. I den seneste 3-måneders periode fra februar til maj, er AKU-ledigheden næsten uændret med et fald på 1.000 personer.

Sæsonkorrigerede bruttoledige fordelt på ydelsestype, køn, alder og landsdele samt AKU-ledige

 

Ledige

Ledigheds-pct.1

 

2019

2019

 

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

 

1.000 personer

pct.

Bruttoledige

103,1

103,3

103,0

102,5

3,7

3,7

3,7

3,7

Nettoledige

84,9

85,2

84,8

84,5

3,1

3,1

3,1

3,0

Dagpengemodtagere

68,8

69,4

69,5

69,5

Kontanthjælpsmodtagere

16,1

15,8

15,3

15,0

Aktiverede

18,1

18,1

18,2

18,0

Dagpengemodtagere

9,7

9,9

10,1

10,0

Kontanthjælpsmodtagere

8,4

8,3

8,1

7,9

Mænd

49,9

50,0

50,0

49,8

3,5

3,5

3,5

3,5

Kvinder

53,2

53,3

53,0

52,7

4,0

4,0

4,0

3,9

16-24 år

7,7

7,6

7,6

7,5

1,9

1,9

1,9

1,9

25-29 år

20,3

20,4

20,4

20,3

7,0

7,0

7,0

7,0

30-39 år

27,8

27,9

27,7

27,6

4,9

4,9

4,9

4,9

40-49 år

19,7

19,8

19,7

19,3

3,0

3,0

3,0

2,9

50-59 år

19,6

19,7

19,6

19,6

3,0

3,0

3,0

3,0

60-642 år

7,9

8,0

8,0

8,1

3,8

3,8

3,8

3,8

Byen København

18,5

18,8

18,7

18,6

4,4

4,4

4,4

4,4

Københavns omegn

10,1

10,2

10,0

10,0

3,9

3,9

3,8

3,8

Nordsjælland

6,2

6,2

6,2

6,1

2,8

2,9

2,8

2,8

Bornholm

0,7

0,7

0,6

0,6

4,3

4,2

3,7

3,6

Østsjælland

3,5

3,6

3,6

3,5

2,9

2,9

3,0

2,9

Vest- og Sydsjælland

10,3

10,2

10,2

10,1

3,9

3,9

3,9

3,8

Fyn

9,3

9,3

9,3

9,2

4,1

4,1

4,1

4,1

Sydjylland

11,0

11,0

11,0

11,0

3,2

3,2

3,2

3,2

Østjylland

16,0

16,0

16,1

16,1

3,7

3,7

3,7

3,8

Vestjylland

6,0

6,0

6,1

6,0

2,9

3,0

3,0

2,9

Nordjylland

11,5

11,3

11,2

11,2

4,2

4,1

4,1

4,1

AKU-ledige

158,0

157,0

5,2

5,1

1 For bruttoledighedens vedkommende udregnes ledighedsprocenterne i forhold til den registerbaserede arbejdsstyrke-statistik, der senest er opgjort med reference til ultimo november 2017. For AKU-ledighedens vedkommende udregnes ledighedsprocenterne i forhold til den løbende opgørelse af arbejdsstyrken ifølge selvsamme AKU-undersøgelse.
2 Fra og med januar 2019 medtælles der flere og flere 65-årige i denne gruppe. Det skyldes den gradvise ændring af folke-pensionsalderen, der i første omgang betyder at de personer der fylder 65 år i første halvår af 2019, kan fortsætte som bruttoledige til de fylder 65 ½ år.
Kilde: www.statistikbanken.dk/aus07, aus08, aku105 og aku125.

Lidt færre nettoledige

Fra april til maj faldt nettoledigheden med 300 fuldtidspersoner til 84.500, mens antallet af aktiverede ledige faldt med 200 fuldtidspersoner til 18.000.

Faldende ledighedsprocent for kvinderne

Fra april til maj faldt bruttoledigheden med 200 fuldtidspersoner for mændene og med 300 for kvinderne. Dette medførte en uændret ledighedsprocent for mændene på 3,5 pct. samt et fald i kvindernes ledighedsprocent på 0,1 procentpoint til 3,9 pct. i maj.

Faldende ledighedsprocent for de 40-49-årige

Fra april til maj faldt ledighedsprocenten for de 40-49-årige med 0,1 procentpoint, mens den forblev uændret for de øvrige aldersgrupper. Herefter var det fortsat de 16-24-årige, der havde den laveste ledighedsprocent med 1,9 pct., og de 25-29-årige havde den højeste ledighedsprocent med 7,0 pct. i maj. Særligt i forbindelse med de aldersfordelte ledighedsprocenter bør det bemærkes, at ledighedsprocenten for de 60-64-årige pt. bliver overvurderet en anelse pga. den ændrede folkepensionsalder, der medfører, at personer, der fylder 65 år i første halvår af 2019, kan fortsætte som bruttoledige til de fylder 65 ½ år, mens ledighedsprocenten fortsat kun beregnes i forhold til de 60-64-årige i arbejdsstyrken.

Stigende ledighedsprocent i Østjylland

Fra april til maj steg ledighedsprocenten i Østjylland med 0,1 procentpoint. Samtidig faldt ledighedsprocenten med 0,1 procentpoint på Bornholm, i Østsjælland, i Vest- og Sydsjælland samt i Vestjylland. I de øvrige seks landsdele var ledighedsprocenten uændret fra april til maj. Herefter var ledighedsprocenten i maj fortsat lavest i Nordsjælland med 2,8 pct., mens Byen København havde landets højeste ledighedsprocent med 4,4 pct.

Nyt fra Danmarks Statistik

28. juni 2019 - Nr. 252

Hent som PDF
Næste udgivelse: 31. juli 2019

Kontakt

Kilder og metode

Den løbende udvikling på ledighedsområdet kan ses i www.statistikbanken.dk/eksp01 i form af Styrelsen for Ar­bejdsmarked og Rekrutterings daglige opgørelser af tilmeldte ledige, dog baseret på samtlige tilmeldte ledige uan­set om disse personer modtager ydelser eller ej og - i modsætning til bruttoledighedsstatistikken - ikke omregnet til fuldtidspersoner og ikke sæsonkorrigeret. Danmarks Statistik offentliggør på baggrund af et mindre opdateret datagrundlag en hurtig, månedlig ledighedsindikator 10-12 dage efter udgangen af referencemåneden. Ledighedsindikatoren er en tidlig indikation af, hvad bruttoledighedsstatistikken for samme måned vil vise ca. tre uger senere.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation