Gå til sidens indhold

Bruttoledigheden også uændret i marts

Arbejdsløsheden (md.) marts 2019

Fra februar til marts steg antallet af bruttoledige personer omregnet til fuld tid med 500 til 103.900. Herefter ligger ledighedsprocenten uændret på 3,7 pct. af arbejdsstyrken for årets tre første måneder. De tal, der omtales i denne offentliggørelse, er sæsonkorrigeret, med mindre andet er nævnt.

Bruttoledigheden, nettoledigheden og AKU-ledigheden, sæsonkorrigeret

160.000 AKU-ledige

I marts var der 160.000 AKU-ledige i alderen 15-74 år, hvilket svarer til 5,3 pct. af arbejdstyrken, når den opgøres ifølge AKU.

Opgørelsen af AKU-, brutto- og nettoledigheden

Danmarks Statistik opgør arbejdsløshed i henhold til to forskellige ledighedsbegreber: Den stikprøvebaserede AKU-ledighed og den registerbaserede bruttoledig-hed. Her er der forskelle både i population og opgørelsesmetode. AKU-ledigheden måler antallet af 15-74-årige personer, der ved en interviewundersøgelse selv har oplyst, at de ikke har et arbejde, men søger og kan påbegynde et arbejde. Bruttoledigheden er en registerbaseret opgørelse, hvor 16-64-årige, som har modtaget dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse, og som samtidig vurderes at være jobparate, omregnes til fuldtid. Bruttoledigheden består af de nettoledige og de ledige, der er i aktivering.

Anvendelsen af AKU- og bruttoledigheden

Du kan anvende AKU til internationale sammenligninger, fordi undersøgelsen laves på samme måde i hele EU og en række andre lande. AKU kan ikke belyse udviklingen fra måned til måned, fordi den er baseret på et glidende gennemsnit over tre måneder. Bruttoledigheden er særligt velegnet til at belyse udviklingen fra måned til måned, på kommuneniveau og inden for a-kasser.

Bruttoledigheden nærmest uændret, mens AKU-ledigheden stiger

Indtil sommeren 2016 var bruttoledigheden svagt faldende, hvilket blev efterfulgt af mindre stigninger frem mod juli 2017. Disse stigninger skyldtes i høj grad tilsvarende stigninger i antallet af integrationsydelsesmodtagere, som overgik til at blive vurderet jobparate i samme periode. Den forholdsvis store stigning fra juni til juli 2017 skyldes sandsynligvis, at antallet af ledige dagpengemodtagere synes overvurderet i de første måneder efter overgangen til den nye datakilde (FLEUR) fra og med 1. juli 2017. Fra juli 2017 til januar 2019 havde bruttoledigheden igen en faldende tendens, hvilket resulterede i, at bruttoledigheden for januar 2019 nåede det laveste niveau siden februar 2009. Siden januar 2019 er brutto-ledigheden nu steget en anelse to måneder i træk. AKU-ledigheden har været mere svingende end bruttoledigheden, men de store udsving i 2016 skal dog tages med et vist forbehold pga. en lavere svarprocent i undersøgelsen i dette år. AKU-ledigheden har generelt vist en faldende tendens igennem 2017 og frem til oktober 2018. Fra oktober 2018 til marts 2019 er AKU-ledigheden steget med 15.000 personer.

Bruttoledige fordelt på ydelsestype, køn, alder og landsdele samt AKU-ledige

 

Sæsonkorrigerede tal

Ikke-sæsonkorrigerede tal1

 

Ledige

Ledigheds-pct.2

Ledige

Ledigheds-pct.2

 

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

 

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Mar.

Mar.

Mar.

Mar.

 

1.000 personer

pct.

1.000 personer

pct.

Bruttoledige

104,2

103,1

103,3

103,9

3,8

3,7

3,7

3,7

117,9

110,0

4,2

4,0

Nettoledige

85,3

84,8

85,3

85,8

3,1

3,1

3,1

3,1

94,3

89,8

3,4

3,2

Dagpengemodtagere

68,5

68,5

69,1

69,8

74,6

73,0

Kontanthjælpsmodtagere

16,8

16,4

16,3

16,0

19,7

16,8

Aktiverede

18,9

18,3

18,0

18,1

23,6

20,2

Dagpengemodtagere

9,9

9,7

9,7

9,9

11,0

11,4

Kontanthjælpsmodtagere

9,0

8,6

8,3

8,2

12,6

8,8

Mænd

50,7

49,8

50,0

50,1

3,5

3,5

3,5

3,5

60,9

55,1

4,2

3,8

Kvinder

53,6

53,4

53,4

53,8

4,0

4,0

4,0

4,0

57,0

54,9

4,3

4,1

16-24 år

7,9

7,8

7,7

7,6

2,0

2,0

1,9

1,9

10,0

8,3

2,5

2,1

25-29 år

20,4

20,3

20,3

20,5

7,0

7,0

7,0

7,1

21,9

21,0

7,6

7,3

30-39 år

28,3

27,9

27,9

28,0

5,0

5,0

5,0

5,0

31,6

29,3

5,6

5,2

40-49 år

20,0

19,7

19,8

19,9

3,0

3,0

3,0

3,0

23,5

21,2

3,6

3,2

50-59 år

19,9

19,6

19,6

19,7

3,0

3,0

3,0

3,0

22,9

21,6

3,5

3,3

60-64 år

7,8

7,8

8,0

8,1

3,7

3,7

3,8

3,9

8,0

8,7

3,8

4,1

Byen København

18,5

18,6

18,6

18,8

4,4

4,4

4,4

4,5

19,5

19,1

4,6

4,5

Københavns omegn

10,1

10,1

10,2

10,2

3,9

3,9

3,9

3,9

11,3

10,7

4,3

4,1

Nordsjælland

6,3

6,2

6,2

6,2

2,9

2,8

2,9

2,9

7,3

6,5

3,4

3,0

Bornholm

0,8

0,7

0,7

0,7

4,5

4,4

4,3

4,3

0,9

0,8

5,2

5,1

Østsjælland

3,6

3,5

3,5

3,6

3,0

2,9

2,9

3,0

4,0

3,7

3,3

3,1

Vest- og Sydsjælland

10,5

10,4

10,3

10,3

4,0

3,9

3,9

3,9

13,0

11,3

4,9

4,3

Fyn

9,4

9,3

9,3

9,3

4,2

4,1

4,1

4,2

10,9

10,0

4,9

4,4

Sydjylland

11,2

11,0

11,0

11,1

3,3

3,2

3,2

3,3

12,8

12,0

3,8

3,5

Østjylland

16,1

16,0

16,0

16,1

3,7

3,7

3,7

3,7

17,2

16,8

4,0

3,9

Vestjylland

6,1

6,0

6,0

6,0

3,0

2,9

2,9

3,0

7,1

6,6

3,5

3,2

Nordjylland

11,6

11,4

11,5

11,4

4,2

4,2

4,2

4,2

13,8

12,3

5,0

4,5

AKU-ledige

150,0

160,0

4,9

5,3

152,0

161,0

5,1

5,3

1 De ikke-sæsonkorrigerede tal for bruttoledigheden opgøres for marts 2018 som de endelige faktiske tal og for marts 2019 som de opregnede faktiske tal. Opregningen baseres på den forventede mangelprocent, dvs. hvor mange ledige, der forventes at blive registreret for sent til at kunne blive indberettet til den faktiske ledighedsopgørelse for den seneste måned. For marts 2019 er dagpengeledigheden opregnet med 3,0 pct.

2 For bruttoledighedens vedkommende udregnes ledighedsprocenterne i forhold til den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik for de 16-64-årige, der senest er opgjort med reference til ultimo november 2017. For AKU-ledighedens vedkommende udregnes ledighedsprocenterne i forhold til den løbende opgørelse af arbejdsstyrken ifølge selvsamme AKU-undersøgelse.

Lidt flere nettoledige

Fra februar til marts steg nettoledigheden med 500 fuldtidspersoner til 85.800, mens antallet af aktiverede ledige steg med 100 fuldtidspersoner til 18.100.

Lille stigning i kvindernes bruttoledighed

Fra februar til marts steg bruttoledigheden med 400 fuldtidspersoner for kvinderne og med 100 for mændene. Dette medførte uændrede ledighedsprocenter for såvel mænd som kvinder. Herefter lå ledighedsprocenten fortsat på 3,5 pct. for mændene og på 4,0 pct. for kvinderne i marts.

Stigende ledighedsprocent for de 25-29-årige og for de 60-64-årige

Fra februar til marts steg ledighedsprocenten for de 25-29-årige og for de 60-64-årige hver især med 0,1 procentpoint, mens den forblev uændret for de øvrige aldersgrupper. Herefter var det fortsat de 16-24-årige, der havde den laveste ledighedsprocent med 1,9 pct., og de 25-29-årige, der havde den højeste ledighedsprocent med 7,1 pct. i marts. I forbindelse med de aldersfordelte ledighedsprocenter bør det bemærkes, at ledighedsprocenten for de 60-64-årige bliver overvurderet en anelse i første halvår af 2019 pga. den ændrede folkepensionsalder, der medfører, at personer, der fylder 65 år i første halvår af 2019, kan fortsætte som bruttoledige til de fylder 65 ½ år, mens ledighedsprocenten fortsat kun beregnes i forhold til de 60-64-årige i arbejdsstyrken.

Stigende ledighedsprocent i fem landsdele

Fra februar til marts steg ledighedsprocenten i Byen København, i Østsjælland, på Fyn, i Sydjylland og i Vestjylland med 0,1 procentpoint. Samtidig var ledighedsprocenten uændret i de øvrige seks landsdele. Herefter var ledighedsprocenten i marts fortsat lavest i Nordsjælland med 2,9 pct., mens Byen København med en ledighedsprocent på 4,5 pct., var landsdelen med landets højeste ledighedsprocent.

Nyt fra Danmarks Statistik

3. maj 2019 - Nr. 165

Hent som PDF
Næste udgivelse: 29. maj 2019

Kontakt

Kilder og metode

Den løbende udvikling på ledighedsområdet kan ses i www.statistikbanken.dk/eksp01 i form af Styrelsen for Ar­bejdsmarked og Rekrutterings daglige opgørelser af tilmeldte ledige, dog baseret på samtlige tilmeldte ledige uan­set om disse personer modtager ydelser eller ej og - i modsætning til bruttoledighedsstatistikken - ikke omregnet til fuldtidspersoner og ikke sæsonkorrigeret. Danmarks Statistik offentliggør på baggrund af et mindre opdateret datagrundlag en hurtig, månedlig ledighedsindikator 10-12 dage efter udgangen af referencemåneden. Ledighedsindikatoren er en tidlig indikation af, hvad bruttoledighedsstatistikken for samme måned vil vise ca. tre uger senere.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation