Gå til sidens indhold

Uændret bruttoledighed

Arbejdsløsheden (md.) februar 2019

Fra januar til februar steg antallet af bruttoledige personer, omregnet til fuld tid, med 100 fra 103.000 til 103.100. Herefter ligger ledighedsprocenten uændret på 3,7 pct. af arbejdsstyrken for såvel januar som februar. De tal, der omtales i denne offentliggørelse, er sæsonkorrigeret, med mindre andet er nævnt.

Bruttoledigheden, nettoledigheden og AKU-ledigheden, sæsonkorrigeret

152.000 AKU-ledige

I februar var der 152.000 AKU-ledige i alderen 15-74 år, hvilket svarer til 5,0 pct. af arbejdstyrken, når den opgøres ifølge AKU.

Opgørelsen af AKU-, brutto- og nettoledigheden

Danmarks Statistik opgør arbejdsløshed i henhold til to forskellige ledighedsbegreber: Den stikprøvebaserede AKU-ledighed og den registerbaserede bruttoledighed. AKU-ledigheden måler antallet af 15-74-årige personer, der ved en interviewundersøgelse selv har oplyst, at de ikke har et arbejde, men søger og kan påbegynde et arbejde. Bruttoledigheden er en registerbaseret opgørelse af 16-64-årige fuldtidspersoner, som har modtaget dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse, og som samtidig vurderes at være jobparate. Bruttoledigheden består af de nettoledige og de ledige, der er i aktivering.

Anvendelsen af AKU- og bruttoledigheden

Du kan anvende AKU til internationale sammenligninger, fordi undersøgelsen laves på samme måde i hele EU og en række andre lande. AKU kan ikke belyse udviklingen fra måned til måned, fordi den er baseret på et glidende gennemsnit over tre måneder. Bruttoledigheden er særligt velegnet til at belyse udviklingen fra måned til måned, på kommuneniveau og inden for a-kasser.

Faldende tendens for både AKU- og bruttoledigheden

Indtil sommeren 2016 var bruttoledigheden svagt faldende, hvilket blev efterfulgt af små stigninger frem mod sommeren 2017. Disse stigninger skyldtes i høj grad tilsvarende stigninger i antallet af integrationsydelsesmodtagere, som overgik til at blive vurderet jobparate i samme periode. Siden august 2017 har bruttoledigheden igen haft en faldende tendens, hvilket har resulteret i, at den i de første to måneder af 2019 har ligget på det laveste niveau siden februar 2009. AKU-ledigheden har været mere svingende end bruttoledigheden, men de store udsving i 2016 skal dog tages med et vist forbehold pga. en lavere svarprocent i undersøgelsen i dette år. AKU-ledigheden har vist en faldende tendens i 2017, mens den gennem 2018 og frem til og med februar 2019 har svinget omkring det samme niveau.

Bruttoledige fordelt på ydelsestype, køn, alder og landsdele samt AKU-ledige

 

Sæsonkorrigerede tal

Ikke-sæsonkorrigerede tal1

 

Ledige

Ledigheds-pct.2

Ledige

Ledigheds-pct.2

 

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

 

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Feb.

Feb.

Feb.

Feb.

 

1.000 personer

pct.

1.000 personer

pct.

Bruttoledige

104,9

104,2

103,0

103,1

3,8

3,8

3,7

3,7

121,5

114,0

4,4

4,1

Nettoledige

85,4

85,3

84,7

85,0

3,1

3,1

3,1

3,1

97,5

94,7

3,5

3,4

Dagpengemodtagere

68,6

68,5

68,4

68,9

77,6

77,4

Kontanthjælpsmodtagere

16,8

16,7

16,3

16,1

19,9

17,3

Aktiverede

19,5

18,9

18,3

18,0

24,0

19,3

Dagpengemodtagere

10,0

9,9

9,7

9,7

11,4

10,8

Kontanthjælpsmodtagere

9,6

9,1

8,6

8,3

12,7

8,5

Mænd

51,1

50,7

49,7

49,8

3,6

3,5

3,5

3,5

61,9

57,3

4,3

4,0

Kvinder

53,8

53,5

53,3

53,3

4,0

4,0

4,0

4,0

59,6

56,7

4,5

4,2

16-24 år

8,1

7,9

7,7

7,7

2,0

2,0

1,9

1,9

10,4

8,7

2,6

2,2

25-29 år

20,5

20,4

20,4

20,4

7,1

7,0

7,0

7,0

23,1

22,2

8,0

7,6

30-39 år

28,5

28,3

27,9

27,8

5,1

5,0

5,0

4,9

32,2

30,0

5,7

5,3

40-49 år

20,1

20,0

19,7

19,6

3,0

3,0

3,0

3,0

24,1

21,9

3,6

3,3

50-59 år

19,9

19,9

19,6

19,6

3,0

3,0

3,0

3,0

23,5

22,5

3,6

3,4

60-64 år

7,7

7,8

7,8

8,0

3,7

3,7

3,7

3,8

8,2

8,9

3,9

4,2

Byen København

18,5

18,5

18,5

18,4

4,4

4,4

4,4

4,4

20,1

19,4

4,8

4,6

Københavns omegn

10,2

10,1

10,1

10,1

3,9

3,9

3,8

3,9

11,4

10,8

4,3

4,1

Nordsjælland

6,3

6,3

6,2

6,2

2,9

2,9

2,8

2,8

7,5

6,6

3,5

3,0

Bornholm

0,7

0,7

0,7

0,7

4,5

4,5

4,3

4,3

0,9

0,9

5,5

5,6

Østsjælland

3,6

3,6

3,5

3,5

3,0

3,0

2,9

2,9

4,1

3,7

3,4

3,1

Vest- og Sydsjælland

10,7

10,6

10,4

10,4

4,0

4,0

3,9

3,9

13,1

11,8

5,0

4,5

Fyn

9,5

9,4

9,3

9,3

4,2

4,2

4,1

4,1

11,4

10,5

5,1

4,7

Sydjylland

11,3

11,2

11,0

10,9

3,3

3,3

3,2

3,2

13,5

12,5

4,0

3,7

Østjylland

16,1

16,1

16,0

16,0

3,7

3,8

3,7

3,7

17,8

17,5

4,1

4,1

Vestjylland

6,1

6,1

6,0

6,0

3,0

3,0

2,9

3,0

7,4

6,9

3,6

3,4

Nordjylland

11,8

11,6

11,4

11,5

4,3

4,2

4,2

4,2

14,2

13,2

5,2

4,8

AKU-ledige

154,0

152,0

5,1

5,0

157,0

158,0

5,2

5,2

1 De ikke-sæsonkorrigerede tal for bruttoledigheden opgøres for februar 2018 som de endelige faktiske tal og for februar 2019 som de opregnede faktiske tal. Opregningen baseres på den forventede mangelprocent, dvs. hvor mange ledige, der forventes at blive registreret for sent til at kunne blive indberettet til den faktiske ledighedsopgørelse for den seneste måned. For februar 2019 er dagpengeledigheden opregnet med 3,0 pct.

2 For bruttoledighedens vedkommende udregnes ledighedsprocenterne i forhold til den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik for de 16-64-årige, der senest er opgjort med reference til ultimo november 2017. For AKU-ledighedens vedkommende udregnes ledighedsprocenterne i forhold til den løbende opgørelse af arbejdsstyrken ifølge selvsamme AKU-undersøgelse.

Lidt flere nettoledige

Fra januar til februar steg nettoledigheden med 300 fuldtidspersoner til 85.000, mens antallet af aktiverede ledige faldt med 300 fuldtidspersoner til 18.000.

Stort set uændret bruttoledighed for begge køn

Fra januar til februar steg bruttoledigheden med 100 fuldtidspersoner for mændene, mens den var uændret for kvinderne. Dette medførte uændrede ledigheds-procenter for såvel mænd som kvinder. Ledighedsprocenten for mændene var 3,5 pct., mens kvindernes ledighedsprocent var 4,0 pct. i februar.

Fortsat svagt stigende ledighed for de 60-64-årige

Fra januar til februar steg ledighedsprocenten for de 60-64-årige med 0,1 procentpoint, mens den faldt med 0,1 procentpoint for de 30-39-årige. For de øvrige aldersgrupper forblev ledighedsprocenten uændret fra januar til februar. Herefter var det fortsat de 16-24-årige, der havde den laveste ledighedsprocent med 1,9 pct., og de 25-29-årige, der havde den højeste ledighedsprocent med 7,0 pct. i februar. I forbindelse med de aldersfordelte ledighedsprocenter bør det bemærkes, at ledighedsprocenten for de 60-64-årige vil blive overvurderet en anelse i første halvår af 2019 pga. den ændrede folkepensionsalder, der medfører, at personer, der fylder 65 år i første halvår af 2019, kan fortsætte som bruttoledige til de fylder 65 ½ år, mens vi fortsat kun anvender de 60-64-årige i arbejdsstyrken som nævner ved beregningen af ledighedsprocenten for denne aldersgruppe.

Stigende ledighedsprocent i Københavns omegn og i Vestjylland

Fra januar til februar steg ledighedsprocenten i Københavns omegn og i Vestjylland med 0,1 procentpoint. Ledighedsprocenten var uændret i de øvrige ni landsdele. Herefter var ledighedsprocenten i februar fortsat lavest i Nordsjælland med 2,8 pct., mens Byen København med en ledighedsprocent på 4,4 pct., var landsdelen med landets højeste ledighedsprocent.

Nyt fra Danmarks Statistik

29. marts 2019 - Nr. 121

Hent som PDF
Næste udgivelse: 3. maj 2019

Kontakt

Kilder og metode

Den løbende udvikling på ledighedsområdet kan ses i www.statistikbanken.dk/eksp01 i form af Styrelsen for Ar­bejdsmarked og Rekrutterings daglige opgørelser af tilmeldte ledige, dog baseret på samtlige tilmeldte ledige uan­set om disse personer modtager ydelser eller ej og - i modsætning til bruttoledighedsstatistikken - ikke omregnet til fuldtidspersoner og ikke sæsonkorrigeret. Danmarks Statistik offentliggør på baggrund af et mindre opdateret datagrundlag en hurtig, månedlig ledighedsindikator 10-12 dage efter udgangen af referencemåneden. Ledighedsindikatoren er en tidlig indikation af, hvad bruttoledighedsstatistikken for samme måned vil vise ca. tre uger senere.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation