Gå til sidens indhold

Fortsat fald i bruttoledigheden

Arbejdsløsheden (md.) januar 2019

Fra december til januar faldt antallet af bruttoledige personer, omregnet til fuld tid, med 1.300 fra 104.000 til 102.700. Samtidig er bruttoledigheden for de seneste måneder blevet nedjusteret lidt, og den registerbaserede arbejdsstyrke har været igennem sin årlige opdatering, hvilket har betydning for ledighedsprocenterne tilbage til januar 2017. Herefter er ledighedsprocenten for såvel december 2018 som januar 2019 nu nede på 3,7 pct. af arbejdsstyrken. De tal, der omtales i denne offentliggørelse, er sæsonkorrigeret med mindre andet er nævnt.

Bruttoledigheden, nettoledigheden og AKU-ledigheden, sæsonkorrigeret

153.000 AKU-ledige

I januar var der 153.000 AKU-ledige i alderen 15-74 år, hvilket svarer til 5,0 pct. af arbejdstyrken, når den opgøres ifølge AKU.

Opgørelsen af AKU-, brutto- og nettoledigheden

Danmarks Statistik opgør arbejdsløshed i henhold til to forskellige ledighedsbegreber: Den stikprøvebaserede AKU-ledighed og den registerbaserede bruttoledighed. AKU-ledigheden måler antallet af 15-74-årige personer, der ved en interviewundersøgelse selv har oplyst, at de ikke har et arbejde, men søger og kan påbegynde et arbejde. Bruttoledigheden er en registerbaseret opgørelse af 16-64-årige fuldtidspersoner, som har modtaget dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse, og som samtidig vurderes at være jobparate. Bruttoledigheden består af de nettoledige og de ledige, der er i aktivering.

Anvendelsen af AKU- og bruttoledigheden

Du kan anvende AKU til internationale sammenligninger, fordi undersøgelsen laves på samme måde i hele EU og en række andre lande. AKU kan ikke belyse udviklingen fra måned til måned, fordi den er baseret på et glidende gennemsnit over tre måneder. Bruttoledigheden er særligt velegnet til at belyse udviklingen fra måned til måned, på kommuneniveau og inden for a-kasser.

Faldende tendens for både AKU- og bruttoledigheden

Indtil sommeren 2016 var bruttoledigheden svagt faldende, hvilket blev efterfulgt af små stigninger frem mod sommeren 2017. Disse stigninger skyldtes i høj grad tilsvarende stigninger i antallet af integrationsydelsesmodtagere, som overgik til at blive vurderet jobparate i samme periode. Siden august 2017 har bruttoledigheden igen haft en faldende tendens, hvilket har resulteret i, at den i januar 2019 lå på det laveste niveau siden februar 2009. AKU-ledigheden har været mere svingende end bruttoledigheden, men de store udsving i 2016 skal dog tages med et vist forbehold pga. en lavere svarprocent i undersøgelsen i dette år. AKU-ledigheden har vist en faldende tendens i 2017, mens den gennem 2018 og frem til og med januar 2019 har svinget omkring det samme niveau.

Bruttoledige fordelt på ydelsestype, køn, alder og landsdele samt AKU-ledige

 

Sæsonkorrigerede tal

Ikke-sæsonkorrigerede tal1

 

Ledige

Ledigheds-pct.2

Ledige

Ledigheds-pct.2

 

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

 

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Jan.

Jan.

Jan.

Jan.

 

1.000 personer

pct.

1.000 personer

pct.

Bruttoledige

105,7

104,7

104,0

102,7

3,8

3,8

3,7

3,7

122,2

113,5

4,4

4,1

Nettoledige

85,8

85,2

85,1

84,3

3,1

3,1

3,1

3,0

100,6

95,9

3,6

3,5

Dagpengemodtagere

68,8

68,4

68,4

68,1

80,2

78,5

Kontanthjælpsmodtagere

16,9

16,8

16,7

16,2

20,4

17,4

Aktiverede

20,0

19,5

18,9

18,4

21,7

17,6

Dagpengemodtagere

9,9

10,0

9,9

9,8

9,5

9,4

Kontanthjælpsmodtagere

10,0

9,5

9,0

8,6

12,1

8,2

Mænd

51,6

51,0

50,5

49,6

3,6

3,5

3,5

3,4

61,5

56,3

4,3

3,9

Kvinder

54,2

53,8

53,5

53,1

4,0

4,0

4,0

4,0

60,8

57,1

4,5

4,3

16-24 år

8,3

8,1

7,8

7,6

2,1

2,0

2,0

1,9

10,2

8,2

2,6

2,1

25-29 år

20,7

20,5

20,4

20,2

7,1

7,1

7,0

7,0

22,6

21,3

7,8

7,4

30-39 år

28,8

28,4

28,2

27,8

5,1

5,0

5,0

4,9

32,4

30,1

5,8

5,3

40-49 år

20,3

20,1

19,9

19,6

3,1

3,0

3,0

3,0

24,5

22,1

3,7

3,3

50-59 år

20,0

19,9

19,8

19,5

3,1

3,0

3,0

3,0

24,3

22,8

3,7

3,5

60-64 år

7,7

7,7

7,8

7,9

3,6

3,7

3,7

3,7

8,2

8,9

3,9

4,2

Byen København

18,8

18,5

18,4

18,3

4,4

4,4

4,3

4,3

20,1

19,3

4,8

4,6

Københavns omegn

10,3

10,2

10,1

10,1

3,9

3,9

3,8

3,8

11,5

10,7

4,4

4,1

Nordsjælland

6,4

6,3

6,3

6,1

2,9

2,9

2,9

2,8

7,6

6,6

3,5

3,1

Bornholm

0,7

0,7

0,7

0,7

4,5

4,5

4,5

4,4

1,0

1,0

5,7

6,0

Østsjælland

3,6

3,6

3,6

3,5

3,0

3,0

3,0

2,9

4,2

3,7

3,4

3,1

Vest- og Sydsjælland

10,7

10,7

10,6

10,4

4,1

4,0

4,0

4,0

13,0

11,8

5,0

4,5

Fyn

9,6

9,5

9,4

9,3

4,3

4,2

4,2

4,1

11,5

10,4

5,1

4,6

Sydjylland

11,4

11,3

11,1

10,9

3,4

3,3

3,3

3,2

13,7

12,6

4,0

3,7

Østjylland

16,1

16,1

16,1

15,9

3,7

3,7

3,7

3,7

17,7

17,3

4,1

4,0

Vestjylland

6,2

6,1

6,1

5,9

3,0

3,0

3,0

2,9

7,5

6,8

3,7

3,4

Nordjylland

12,0

11,8

11,6

11,4

4,4

4,3

4,2

4,2

14,4

13,1

5,2

4,8

AKU-ledige

144,0

153,0

4,8

5,0

152,0

155,0

5,1

5,1

1 De ikke-sæsonkorrigerede tal for bruttoledigheden opgøres for januar 2018 som de endelige faktiske tal og for januar 2019 som de opregnede faktiske tal. Opregningen baseres på den forventede mangelprocent, dvs. hvor mange ledige, der forventes at blive registreret for sent til at kunne blive indberettet til den faktiske ledighedsopgørelse for den seneste måned. For januar 2019 er dagpengeledigheden opregnet med 3,0 pct.

2 For bruttoledighedens vedkommende udregnes ledighedsprocenterne i forhold til den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik for de 16-64-årige, der senest er opgjort med reference til ultimo november 2017. For AKU-ledighedens vedkommende udregnes ledighedsprocenterne i forhold til den løbende opgørelse af arbejdsstyrken ifølge selvsamme AKU-undersøgelse.

Lidt færre nettoledige

Fra december til januar faldt nettoledigheden med 800 fuldtidspersoner til 84.300, mens antallet af aktiverede ledige faldt med 500 fuldtidspersoner til 18.400.

Den faldende bruttoledighed er særligt kommet mændene til gode

Fra december til januar faldt bruttoledigheden med 900 fuldtidspersoner for mændene og med 400 for kvinderne. Dette medførte, at ledighedsprocenten for mændene faldt med 0,1 procentpoint til 3,4 pct., mens kvindernes ledighedsprocent forblev uændret på 4,0 pct. af arbejdsstyrken i januar.

Fortsat svagt stigende ledighed for de 60-64-årige

Fra december til januar steg antallet af bruttoledige 60-64-årige en anelse, mens den faldt for de øvrige aldersgrupper. Ledighedsprocenten faldt med 0,1 procentpoint for de 16-24-årige og for de 30-39-årige. For de resterende aldersgrupper forblev ledighedsprocenten uændret. Herefter var det fortsat de 16-24-årige, der havde den laveste ledighedsprocent med 1,9 pct., og de 25-29-årige, der havde den højeste ledighedsprocent med 7,0 pct. i januar. Her kan det bemærkes, at den markant lavere ledighedsprocent for de 25-29-årige og for de 60-64-årige, i forhold til seneste offentliggørelse hænger sammen med den opdaterede arbejdsstyrke, som har medført flere 25-29-årige og 60-64-årige i arbejdsstyrken.

Faldende ledighedsprocent i seks landsdele

Fra december til januar faldt ledighedsprocenten i Nordsjælland, på Bornholm, i Østsjælland, på Fyn, i Sydjylland og i Vestjylland med 0,1 procentpoint. Ledighedsprocenten var uændret i de øvrige fem landsdele. Herefter var ledighedsprocenten i januar fortsat lavest i Nordsjælland med 2,8 pct., mens Bornholm fortsat havde den højeste ledighedsprocent med 4,4 pct.

Nyt fra Danmarks Statistik

28. februar 2019 - Nr. 74

Hent som PDF
Næste udgivelse: 29. marts 2019

Kontakt

Kilder og metode

Den løbende udvikling på ledighedsområdet kan ses i www.statistikbanken.dk/eksp01 i form af Styrelsen for Ar­bejdsmarked og Rekrutterings daglige opgørelser af tilmeldte ledige, dog baseret på samtlige tilmeldte ledige uan­set om disse personer modtager ydelser eller ej og - i modsætning til bruttoledighedsstatistikken - ikke omregnet til fuldtidspersoner og ikke sæsonkorrigeret. Danmarks Statistik offentliggør på baggrund af et mindre opdateret datagrundlag en hurtig, månedlig ledighedsindikator 10-12 dage efter udgangen af referencemåneden. Ledighedsindikatoren er en tidlig indikation af, hvad bruttoledighedsstatistikken for samme måned vil vise ca. tre uger senere.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation