Gå til sidens indhold

Fald i udslip af drivhusgasser i 2017

Emissionsregnskab 2017

Udslippet af drivhusgasser fra danske økonomiske aktiviteter, der bidrager til BNP, var 88,9 mio. ton CO2-ækvivalenter i 2017. Det er et fald på 1 pct. i forhold til 2016. Faldet på 1 pct. dækker over et større fald på 18 pct. i udslippet fra forsyningsvirksomhed og en mindre stigning på 2 pct. for handel og transport, især international skibstrafik. Faldet inden for forsyningsvirksomhed skal ses i sammenhæng med en enkeltstående stigning året før på 12 pct.

Udslip af drivhusgasser fra danske økonomiske aktiviteter

Stigende andel af vedvarende energi

Der har været et fald i udslippet af drivhusgasser på trods af en stigning i det samlede energiforbrug fra 2016 til 2017, fordi andelen af vedvarende energi har været stigende fra 18 pct. i 2016 til 20 pct. i 2017. Vedvarende energikilder omfatter biomassebaseret brændsel fx træpiller og andre vedvarende energikilder fx vindkraft.

Udvikling i bruttoenergiforbruget fordelt på fossile brændsler og vedvarende energi

Ændringer i udslip af drivhusgasser fra 2016 til 2017

Udslip af drivhusgasser fra husholdninger var i 2017 8,4 mio. ton CO2-ækvivalenter, hvilket er på niveau med udslippet i 2016. Bidraget fra husholdninger har været svagt faldende i perioden 2000 til 2017. Erhvervene udledte i alt 80,6 mio. ton CO2-ækvivalenter, hvoraf 39,7 mio. ton CO2-ækvivalenter var udslip fra dansk opererede skibe, fly og køretøjers bunkring i udlandet. Udledningen fra de indenlandske aktiviteter har været faldende siden 2000 (minus 34 pct.) som følge af effektivisering af energiudnyttelsen, udvikling af vedvarende energi og udflytning af aktiviteter til udlandet. Udledningen fra dansk opererede skibe, fly og køretøjer i udlandet har i samme periode været stigende (+101 pct.).

Udslip af drivhusgasser1 fra dansk økonomi

 

2000
 

2010
 

2015
 

2016
 

2017
 

Fordeling
i 2017

Ændring
2016 til 2017

 

1.000 ton CO2-ækvivalenter

pct.

I alt inkl. udslip i udland mv., ekskl.

 

 

 

 

 

 

 

forbrænding af biomasse

92415

101407

85020

89961

88949

100

-1,1

Husholdninger

10672

9840

8409

8375

8393

9,4

0,2

Brancher i alt

81743

91567

76611

81585

80555

90,6

-1,3

Heraf dansk opererede skibe, fly og køretøjers

 

 

 

 

 

 

 

bunkring i udlandet

19743

37453

35864

38852

39732

44,7

2,3

Landbrug, skovbrug og fiskeri

13970

12582

12151

12315

12524

14,1

1,7

Råstofindvinding

2833

2204

1887

1785

1824

2,1

2,2

Industri

9408

6015

5811

6004

6116

6,9

1,9

Forsyningsvirksomhed

26444

23763

12179

13620

11211

12,6

-17,7

Bygge og anlæg

1078

1529

1433

1478

1497

1,7

1,3

Handel og transport mv.2

26558

43730

41662

44859

45851

51,5

2,2

Øvrige brancher3

1452

1743

1489

1525

1533

1,7

0,5

Brancher i alt ekskl. bunkring i udlandet

62000

54114

40747

42733

40823

45,9

-4,5

1 Drivhusgasser eksklusiv CO2 fra biomasse.
2 Udslip forårsaget af dansk opererede skibe, fly og køretøjers bunkring i udlandet indgår i handel og transport mv.

3 Øvrige brancher omfatter: Information og kommunikation, Finansiering og forskning, Ejendomshandel og udlejning af erhvervsejendomme, Boliger, Erhvervsservice, Offentlig administration, undervisning og sundhed samt Kultur, fritid og anden service.

Nyt fra Danmarks Statistik

18. september 2018 - Nr. 347

Hent som PDF
Næste udgivelse: 24. september 2019

Kontakt

Kilder og metode

Opstillingen af emissionsregnskabet foretages ved at tage udgangspunkt i Danmarks Statistiks energiregnskab for Danmark samt branche- og energivarespecifikke emissionskoefficienter, der ind¬hentes eller beregnes på baggrund af oplysninger fra DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Univer¬sitet. Der suppleres desuden med oplysninger fra DCE om ikke-energirelaterede udslip. Drivhusgasemissionen inkluderer udledning af kuldioxid (CO2) inkl. og ekskl. biomasse, metan (CH4), lattergas (N2O) og F-gasser (HFC, PFC og SF6). Data for seneste år er foreløbige, og de er baseret på det seneste Energiregnskab for Danmark samt emissionskoefficienter og ikke-energirelaterede emissioner fra året før, hvor sidstnævnte dog er fremskrevet med indikatorer, fx landbrugets husdyrbestand og produktionsindeks for beton- og teglværksindu¬strien.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation