Gå til sidens indhold

Yngste bilpark siden 2003

Motorparken (tillæg) bestanden af personbiler 1. januar 2017

Antallet af personbiler er ved årsskiftet 2016-2017 nået op på 2,466 mio. eller 74.700 flere end for et år siden. For 50 år siden var der 813.000. Bestanden vil passere 2,650 mio. biler i 2021, hvis der nyregistreres 184.400 biler om året - vægtet gennemsnit for 2007 til 2016 - og den aldersbetingede afgang er som fra 2015 til 2016. Gennemsnitsalderen for personbilerne er 8,9 år - den yngste bilpark siden 2003. Middellevetiden er 15,7 år eller knap 0,1 år mindre end for et år siden.

Bestand 1. januar og nyregistreringer af personbiler. 1962-2022

Tilgang af nye biler resulterer ikke i tilsvarende stigning i samlet bestand

Selv om tilgangen i form af nyregistreringer (og i begrænset omfang importerede brugte biler) har været betydelig de senere år, er bestanden vokset i betydelig lavere takt. Hvor nyregistreringerne de seneste ti år har udgjort 5-9 pct. af bestanden, er bestanden i den samme periode kun vokset med 1-3 pct. om året, hvilket udgør nettotilgangen.

Nyregistreringer og nettotilgang i pct. af bestanden 1. januar. 1962-2022

Bilerne ryger hurtigere ud

Forskellen skyldes, at der er en betydelig aldersbetinget afgang i løbet af året, og denne har været let stigende fra 2007 til 2017 (den røde kurve ligger under den blå, se figur nedenfor). Det vil fx sige, at andelen af tilbageblevne 10-årige biler af de oprindeligt registrerede er lidt mindre i bestanden i januar 2017, end den var i bestanden i januar 2007. I 2007 var der således 89 pct. tilbage af de 10-årige biler, mens tallet i 2017 var faldet til ca. 81 pct.

De små stigninger i den aldersbetingede afgang medfører samtidig et fald i middellevetiden - den tid, der går indtil halvdelen af en nyregistreringsårgang er halveret. Middellevetiden faldt fra 16,4 år i 2007 til 15,7 i 2017. I figuren er det punkterne, hvor de to kurver skærer 50 pct.-linjen.

Restandel af de forskellige aldersgrupper i bestandene 1. januar 2007 og 1. januar 2017

De mange nyregistreringer i 10'erne vejer en del i afgangen i 2016

I et givet år vil fordelingen af de afgåede biler på årgange derfor afhænge af det oprindelige antal nyregistreringer i kombination med den aldersbetingede afgang (som stiger med bilens alder). Fx var 35 pct. af afgangen i 2016 - de 15-19-årige biler - en kombination af, at der stadig var mange biler tilbage af de store årgange af nyregistreringer i 1994-1999 og en høj aldersbetinget afgang. I 2016 slår det høje registreringsniveau i de seneste fem år også igennem, selv om de aldersbetingede afgange ikke er så høje.

Fordeling af afgangene fra bestanden på aldersgrupper. 1. januar

Alternative forudsætninger

Hvis antallet af nyregistreringer de kommende år holder sig på 202.000 - altså 10 pct. lavere end i 2016 frem for 17 pct. - så vil bestanden med den anvendte model for den aldersbetingede afgang passere 2,73 mio. biler i løbet af 2021 i stedet for 2,65 mio.

Fra bestand 1. januar til bestand år+1

 

2006

2011

2016

2021 estimeret

 

 

Afgang bestand primo

Forde-ling af afgang

 

Afgang bestand primo

Forde-ling af afgang

 

Afgang bestand primo

Forde-ling af afgang

 

Afgang bestand primo

Forde-ling af afgang

 

stk.

pct.

stk.

pct.

stk.

pct.

stk.

pct.

Bestand 1. januar

1964682

 

 

2163676

 

 

2.390.823

 

 

2.617.911

 

 

Nyregistreringer

156714

 

 

206754

 

 

222477

 

 

184 3731

 

 

Afgang

-101383

-4,8

100

-135639

-5,3

100

-147.762

-5,7

100

-150183

-5,7

100

0-4 årige

-6644

-0,9

6,6

-16073

-1,8

11,8

-22397

-2,4

15,2

-18967

-2,2

12,6

5-9 årige

-3651

-0,5

3,6

-10048

-1,5

7,4

-15675

-2,3

10,6

-19596

-2,4

13,0

10-14 årige

-25519

-5,7

25,2

-30929

-6,5

22,8

-29609

-5,7

20,0

-32308

-6,2

21,5

15-19 årige

-40135

-18,3

39,6

-53148

-15,0

39,2

-52192

-16,0

35,3

-49006

-18,8

32,6

20 årige +

-25434

-29,5

25,1

-25441

-17,2

18,8

-27889

-18,0

18,9

-30305

-20,1

20,2

Tilgang netto

55331

2,82

 

71115

3,32

 

74715

3,12

 

34190

1,32

 

Bestand 1. januar år+1

2020013

 

 

2234791

 

 

2.465.538

 

 

2652101

 

 

1 Vægtet gennemsnit for 2007-2016.
2 Nettotilgang i pct. af bestanden 1. januar året.

Gennemsnitsalder og middellevetid1. 1. januar

 

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

 

antal år

Gns. alder

8,3

8,3

8,8

9,2

9,1

9,1

9,4

9,3

9,1

8,9

Middellevetid

15,2

15,4

15,9

16,2

16,4

16,2

16,3

16,0

15,9

15,7

1 Middellevetiden er den tid, der forløber til kun halvdelen af en årgang af nyregistreringer er tilbage.

Nyt fra Danmarks Statistik

29. marts 2017 - Nr. 129

Hent som PDF
Næste udgivelse: 26. marts 2018

Kontakt

Kilder og metode

Den aldersbetingede afgang er den afgang, der sker fra det ene år til det næste af den rest af de oprindelige nyregistreringer, der er tilbage af en given aldersgruppe. Det skal bemærkes, at afgangen er upåvirket af antallet af oprindelige nyregistreringer. 
Den forholdsvis store afgang af 0- og 1-årige biler over de seneste 15 år hænger bl.a. sammen med bevægelserne på leasing- og udlejningsmarkedet, hvor bilerne efter en relativ kort anvendelsesperiode afmeldes for enten senere (i det nye år) at blive solgt og genregistreret eller at blive eksporteret.
Fremskrivningen af nyregistreringer for foretages ud fra et løbende vægtet gennemsnit af registreringerne i de foregående 5 år.
I fremskrivningen af bestanden for de kommende år beregnes restbestanden af en given aldersgruppe i en given årgang ud fra den afgang, som årgangen før havde for den tilsvarende aldersgruppe.
Bilernes gennemsnitsalder primo årene beregnes som et aritmetisk gennemsnit af alle bilernes alder, der i sig selv beregnes som 1. januar (opgørelsesår) ÷ 1. registreringsdatoen.
Tallet for middellevetiden angiver det gennemsnitlige antal år, som en 0-årig kan forventes at leve under den forudsætning, at de nuværende afgange/dødshyppigheder holder sig på det samme niveau i al fremtid.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Anden information

Seneste nyt om Transportmidler