Gå til sidens indhold

Bruttoledigheden faldt lidt

Arbejdsløsheden (md.) november 2018

Fra oktober til november faldt antallet af bruttoledige med 600 personer omregnet til fuld tid fra 106.100 til 105.500. Ledighedsprocenten ligger dog fortsat uændret på 3,9 pct. af arbejdsstyrken for sjette måned i træk. Bruttoledigheden er hermed fortsat på det laveste niveau siden februar 2009. De tal, der omtales i denne offentliggørelse, er sæsonkorrigeret med mindre andet er nævnt.

Bruttoledigheden, nettoledigheden og AKU-ledigheden, sæsonkorrigeret

148.000 AKU-ledige

I november var der 148.000 AKU-ledige i alderen 15-74 år, hvilket svarer til 4,9 pct. af arbejdstyrken, når den opgøres ifølge AKU.

Opgørelsen af AKU- og bruttoledigheden

Danmarks Statistik opgør arbejdsløshed efter to forskellige ledighedsbegreber: Den stikprøvebaserede AKU-ledighed og den registerbaserede bruttoledighed. AKU-ledigheden måler antallet af 15-74-årige personer, der på baggrund af en interviewundersøgelse selv har oplyst, at de ikke har et arbejde, men søger og kan påbegynde et arbejde. Bruttoledigheden er en registerbaseret opgørelse af 16-64-årige fuldtidspersoner, som har modtaget dagpenge, kontanthjælp, uddannelses-hjælp eller integrationsydelse, og som samtidig vurderes at være jobparate.

Anvendelsen af AKU- og bruttoledigheden

Du kan anvende AKU til internationale sammenligninger, fordi undersøgelsen laves på samme måde i hele EU og en række andre lande. AKU kan ikke belyse udviklingen fra måned til måned, fordi den er baseret på et glidende gennemsnit over tre måneder. Bruttoledigheden er særligt velegnet til at belyse udviklingen fra måned til måned, på kommuneniveau og inden for a-kasser.

Faldende tendens for både AKU- og bruttoledigheden

Indtil sommeren 2016 var bruttoledigheden svagt faldende, men blev efterfulgt af stigninger frem mod sommeren 2017. Disse stigninger skyldtes i høj grad tilsvarende stigninger i antallet af integrationsydelsesmodtagere, som overgik til at blive vurderet jobparate i samme periode. Siden august 2017 har bruttoledigheden igen haft en faldende tendens, hvilket har resulteret i, at den i november 2018 lå på det laveste niveau siden februar 2009.

AKU-ledigheden har været mere svingende end bruttoledigheden, men de store udsving i 2016 skal dog tages med et vist forbehold pga. en lavere svarprocent i undersøgelsen i dette år. AKU-ledigheden har generelt vist en faldende tendens over de seneste par år, men fra august til november 2018 er AKU-ledigheden steget med 3.000 personer.

Bruttoledige fordelt på ydelsestype, køn, alder og landsdele samt AKU-ledige

 

Sæsonkorrigerede tal

Ikke-sæsonkorrigerede tal1

 

Ledige

Ledigheds-pct.2

Ledige

Ledigheds-pct.2

 

2018

2018

2017

2018

2017

2018

 

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Nov.

Nov.

Nov.

Nov.

 

1.000 personer

pct.

1.000 personer

pct.

Bruttoledige

107,0

106,3

106,1

105,5

3,9

3,9

3,9

3,9

113,9

104,8

4,2

3,8

Nettoledige

86,4

85,8

86,2

85,8

3,2

3,1

3,2

3,1

87,7

82,8

3,2

3,0

Dagpengemodtagere

69,2

68,7

69,1

69,0

68,6

66,6

Kontanthjælpsmodtagere

17,2

17,1

17,1

16,9

19,2

16,2

Aktiverede

20,7

20,4

20,0

19,7

26,1

22,0

Dagpengemodtagere

9,8

9,9

9,9

10,1

11,9

11,9

Kontanthjælpsmodtagere

10,9

10,6

10,0

9,6

14,3

10,1

Mænd

52,2

52,1

51,8

51,3

3,7

3,7

3,7

3,6

55,9

50,5

3,9

3,6

Kvinder

54,8

54,2

54,4

54,3

4,2

4,1

4,1

4,1

57,9

54,3

4,4

4,1

16-24 år

8,6

8,5

8,4

8,2

2,2

2,2

2,1

2,1

9,8

7,8

2,5

2,0

25-29 år

21,1

20,9

20,8

20,7

7,7

7,6

7,6

7,5

21,3

20,0

7,7

7,3

30-39 år

29,2

29,0

28,9

28,6

5,2

5,2

5,2

5,1

30,7

28,4

5,5

5,1

40-49 år

20,7

20,4

20,4

20,2

3,1

3,0

3,0

3,0

22,8

20,4

3,4

3,0

50-59 år

20,1

20,0

20,1

20,1

3,1

3,1

3,1

3,1

21,9

20,3

3,4

3,2

60-64 år

7,4

7,5

7,7

7,8

3,7

3,8

3,8

3,9

7,4

7,9

3,7

4,0

Byen København

18,6

18,6

18,8

18,5

4,5

4,5

4,5

4,5

19,6

18,3

4,7

4,4

Københavns omegn

10,3

10,3

10,3

10,2

4,0

4,0

4,0

4,0

11,1

10,3

4,3

4,0

Nordsjælland

6,4

6,4

6,4

6,4

3,0

3,0

3,0

3,0

7,3

6,4

3,4

3,0

Bornholm

0,7

0,8

0,8

0,8

4,1

4,6

4,6

4,7

0,8

0,9

5,1

5,3

Østsjælland

3,7

3,6

3,7

3,6

3,1

3,1

3,1

3,1

4,0

3,6

3,4

3,0

Vest- og Sydsjælland

10,9

10,7

10,7

10,8

4,2

4,1

4,1

4,1

11,8

10,7

4,5

4,1

Fyn

9,9

9,7

9,6

9,5

4,4

4,4

4,3

4,3

10,6

9,4

4,8

4,3

Sydjylland

11,6

11,5

11,4

11,4

3,5

3,4

3,4

3,4

12,3

11,4

3,7

3,4

Østjylland

16,3

16,2

16,1

16,2

3,9

3,9

3,8

3,9

16,5

15,9

3,9

3,8

Vestjylland

6,3

6,3

6,2

6,1

3,1

3,1

3,1

3,1

6,7

6,1

3,3

3,0

Nordjylland

12,4

12,1

12,1

11,9

4,6

4,5

4,4

4,4

13,0

11,8

4,8

4,3

AKU-ledige

145,0

148,0

4,8

4,9

153,0

142,0

5,1

4,7

1 De ikke-sæsonkorrigerede tal for bruttoledigheden opgøres for november 2017 som de endelige faktiske tal og for november 2018 som de opregnede faktiske tal. Opregningen baseres på den forventede mangelprocent, dvs. hvor mange ledige, der forventes at blive registreret for sent til at kunne blive indberettet til den faktiske ledighedsopgørelse for den seneste måned. For november 2018 er dagpengeledigheden opregnet med 3,5 pct.

2 For bruttoledighedens vedkommende udregnes ledighedsprocenterne i forhold til den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik for de 16-64-årige, der senest er opgjort med reference til ultimo november 2016. For AKU-ledighedens vedkommende udregnes ledighedsprocenterne i forhold til den løbende opgørelse af arbejdsstyrken ifølge selvsamme AKU-undersøgelse.

Lidt færre nettoledige

Bruttoledigheden består af de nettoledige og de ledige, der er i aktivering. Fra oktober til november faldt nettoledigheden med 400 fuldtidspersoner til 85.800, mens antallet af aktiverede ledige faldt med 300 fuldtidspersoner til 19.700.

Svagt faldende bruttoledighed for mændene

Fra oktober til november faldt bruttoledigheden med 500 fuldtidspersoner for mændene og med 100 for kvinderne. Dette medførte et fald i ledighedsprocenten på 0,1 procentpoint for mændene samt en uændret ledighedsprocent for kvinderne. Herefter lå ledighedsprocenten for november på 3,6 pct. for mændene og 4,1 pct. for kvinderne.

Stigende ledighedsprocent for de 60-64-årige

Fra oktober til november steg bruttoledighedsprocenten med 0,1 procentpoint for de 60-64-årige, mens den faldt med 0,1 procentpoint for de 25-29-årige og for de 30-39-årige. For de resterende aldersgrupper forblev ledighedsprocenten uændret. Herefter var det fortsat de 16-24-årige, der havde den laveste ledighedsprocent med 2,1 pct., og de 25-29-årige, der havde den højeste ledighedsprocent på 7,5 pct. i november.

Stigende ledighedsprocent på Bornholm og i Østjylland

Fra oktober til november steg ledighedsprocenten på Bornholm og i Østjylland med 0,1 procentpoint. Ledighedsprocenten var uændret i de øvrige ni landsdele. Herefter var ledighedsprocenten i november fortsat lavest i Nordsjælland med 3,0 pct., mens Bornholm fortsat havde den højeste ledighedsprocent på 4,7 pct.

Nyt fra Danmarks Statistik

4. januar 2019 - Nr. 1

Hent som PDF
Næste udgivelse: 31. januar 2019

Kontakt

Kilder og metode

Den løbende udvikling på ledighedsområdet kan ses i www.statistikbanken.dk/eksp01 i form af Styrelsen for Ar­bejdsmarked og Rekrutterings daglige opgørelser af tilmeldte ledige, dog baseret på samtlige tilmeldte ledige uan­set om disse personer modtager ydelser eller ej og - i modsætning til bruttoledighedsstatistikken - ikke omregnet til fuldtidspersoner og ikke sæsonkorrigeret. Danmarks Statistik offentliggør på baggrund af et mindre opdateret datagrundlag en hurtig, månedlig ledighedsindikator 10-12 dage efter udgangen af referencemåneden. Ledighedsindikatoren er en tidlig indikation af, hvad bruttoledighedsstatistikken for samme måned vil vise ca. tre uger senere.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation