Gå til sidens indhold

Stort overskud og fortsat faldende ØMU-gæld

ØMU-gæld og ØMU-saldo 2017 (oktober-version)

Danmark ligger solidt inden for ØMU-kriterierne for både saldo og gæld i 2017 ved årets anden ØMU-indberetning til EU-kommissionen. ØMU-gælden udgjorde 775,1 mia. kr. ved udgangen af 2017, svarende til 36,1 pct. af BNP. I forhold til 2016 er det et fald på 1,8 procentpoint af BNP. Siden 2014 er ØMU-gælden faldet med i alt 8,2 procentpoint. Faldet i ØMU-gælden skyldes især et fald i den statslige gæld. Ifølge EU-traktatens ØMU-kriterier må ØMU-gælden ikke overstige 60,0 pct. af BNP.

ØMU-saldoen og ØMU-gælden i pct. af BNP

ØMU-overskud på 1,1 pct. af BNP

I 2017 havde Danmark et overskud på den offentlige saldo (ØMU-saldoen) på 23,7 mia. kr. svarende til 1,1 pct. af BNP. I 2016 var der et underskud på ØMU-saldoen svarende til 0,4 pct. af BNP. I 2017 blev saldoen påvirket positivt af en markant konjunkturbetinget stigning i skatteindtægterne. Ifølge ØMU-kriterierne må underskuddet på den offentlige saldo under normale omstændigheder ikke blive større end 3,0 pct. af BNP.

ØMU-gæld og ØMU-saldo

 

2014

2015

2016

2017

 

pct. af BNP

ØMU-gæld ved årets udgang

44,3

39,9

37,9

36,1

Overskud på ØMU-saldo

1,1

-1,5

-0,4

1,1

 

mia. kr.

ØMU-gæld ved årets udgang

877,1

809,7

783,0

775,1

Overskud på ØMU-saldo

22,7

-29,8

-8,4

23,7

Anm.: BNP er fra tabellen www.statistikbanken.dk/NAN1 i Statistikbanken.

ØMU-gælden er et bruttogældsbegreb

ØMU-gælden er et bruttogældsbegreb opgjort i nominel værdi, der omfatter en konsolideret opgørelse af de væsentligste gældsposter i stat, kommuner og regioner samt sociale kasser og fonde. Dvs. kun de offentlige delsektorers beholdninger af fordringer på sig selv eller andre offentlige delsektorer kan modregnes (fx statsobligationer).

ØMU-gælden opgøres ud fra et forsigtighedsprincip uden modregning for betydelige statslige finansielle aktiver. Oplysninger om disse store finansielle aktiver indgår dog som supplerende oplysninger i Danmarks ØMU-indberetning til EU-kommissionen. De pågældende aktiver havde ved udgangen af 2017 en værdi på i alt 229 mia. kr., svarende til ca. 11 pct. af BNP i 2017.

Hvor der i ØMU-gælden modregnes for Den Sociale Pensionsfonds (DSP) beholdning af statsobligationer, kan der ikke modregnes for DSP's beholdning af andre finansielle aktiver, der ved udgangen af 2017 udgjorde ca. 7 mia. kr., og som især består af realkreditobligationer. I ØMU-gælden kan der heller ikke modregnes for statens store finansielle aktiver i form af indestående i Danmarks Nationalbank, der udgjorde ca. 135 mia. kr. ved udgangen af 2017.

Hertil kommer, at en del af ØMU-gælden omfatter lån, som staten har optaget på vegne af statslige selskaber, fx inden for infrastruktur, med henblik på billigere finansiering. Disse genudlån til statslige selskaber udgjorde ca. 86 mia. kr. ultimo 2017. Havde disse statslige selskaber i stedet optaget lån med statsgaranti, som giver lidt mindre attraktive lånevilkår, ville det ikke have påvirket ØMU-gælden.

ØMU-gælden og ØMU-saldoen er vigtige nøgletal

ØMU står for Den Økonomiske og Monetære Union, der er et EU-samarbejde om bl.a. den økonomiske politik og den fælles valuta. ØMU-gælden og ØMU-saldoen er to vigtige nøgletal, der benyttes af EU til at vurdere, om medlemslandene opfylder kriterierne i EU-traktaten. Både eurolande og ikke-eurolande er forpligtet til at overholde de fastsatte ØMU-kriterier.

I EU's Stabilitets- og Vækstpagt er der angivet sanktionsmuligheder, hvis eurolandene overskrider disse kriterier. Derimod bliver lande uden for euroen ikke sanktioneret, hvis de overskrider kriterierne. Disse lande kan dog få EU-henstillinger om at reducere underskuddet og gælden.

ØMU-saldoen er identisk med den nationalregnskabsbaserede offentlige saldo.

Frister for ØMU-indberetninger

Som led i EU's procedure i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud er der to årlige frister for indberetninger til EU-kommissionen af ØMU-saldoen og ØMU-gælden - 1. april og 1. oktober. I oktober bliver der således indberettet på grundlag af de i mellemtiden reviderede nationalregnskabstal for det offentlige. Tal for Danmark og de øvrige EU-lande publiceres af Danmarks Statistik 25. oktober 2018, umiddelbart efter Eurostats offentliggørelse.

Nyt fra Danmarks Statistik

5. oktober 2018 - Nr. 379

Hent som PDF
Næste udgivelse: 5. april 2019

Kontakt

Statistik­dokumentation