Gå til sidens indhold

Produktiviteten steg mere end hidtil beregnet

Arbejdsproduktiviteten 2015 november-version

Byerhvervenes produktivitet steg med 2,5 pct. i 2013, 2,0 pct. i 2014 og 0,2 pct. i 2015. Det viser nye beregninger, som er baseret på det datareviderede nationalregnskab. Dermed er væksten i byerhvervenes produktivitet væsentligt større end hidtil beregnet. Sammenlignet med seneste offentliggørelse er produktivitetsvæksten i byerhvervene opjusteret med 4,3 procentpoint i 2013, med 1,3 procentpoint i 2014 og med 0,4 procentpoint i 2015. Revisionen for disse år skyldes både datarevisionen og ordinære løbende revisioner, der normalt følger af nyt kildemateriale. Byerhvervene omfatter den markedsmæssige (private) del af økonomien fraregnet råstofindvinding, boliger, udlejning af erhvervsejendomme og landbrug mv.

Væksten i timeproduktiviteten i byerhvervene før og efter revisionen

Pæn stigning i byerhvervenes produktivitet i perioden 2012-2015

Ved analyser af produktivitet anbefales det at se på udviklingen over en længere periode, da et enkelt år kan afvige fra trenden. I perioden 2012-2015 steg byerhvervenes timeproduktivitet med gennemsnitligt 1,8 pct. pr. år. Det er en opjustering på 1,4 procentpoint i forhold til seneste offentliggørelse. De 1,8 pct. dækker over en stigning i bruttoværditilvæksten på 2,2 pct. pr. år i gennemsnit samtidig med at timetallet kun er steget med gennemsnitligt 0,3 pct. pr. år.

Stigningen i byerhvervenes produktivitet skyldes bl.a. pæne produktivitetsstigninger i brancherne industri og information og kommunikation.

Erhvervslivets samlede produktivitetsudvikling steg også

I perioden 2012-2015 steg erhvervslivets samlede timeproduktivitet med gennemsnitligt 1,1 pct. pr. år. Dermed blev stigningen kun lidt over halvt så stor som byerhvervenes. En af forklaringerne på den lavere produktivitetsvækst er produktivitetsfaldet i råstofindvinding på 6,4 pct.

En anden årsag til den negative produktivitetsudvikling for erhvervslivet som helhed er nedgangen i Nordsø-aktiviteten. Nedgangen betyder, at det høje produktivitetsniveau, som karakteriserer olie- og gasindvinding, vægter mindre i det samlede produktivitetsniveau år efter år. Olie- og gasindvinding har et højt produktivitetsniveau, fordi erhvervet formår at skabe en høj produktion ved brug af få arbejdstimer.

Revisioner

Siden sidste offentliggørelse (Nyt fra Danmarks Statistik nr. 221 fra 12. maj 2016) har nationalregnskabet 15. november 2016 gennemgået en datarevision tilbage til 1966. Dette er således den første opgørelse af Arbejdsproduktiviteten siden datarevisionen. Fra og med denne offentliggørelse er det besluttet at beregne arbejdsproduktiviteten som real bruttoværditilvækst (i stedet for bruttofaktorindkomst) pr. arbejdstime.

Beregningerne i denne opgørelse er foretaget med udgangspunkt i nationalregnskabets november-version 2015 (Nyt fra Danmarks Statistik nr. 476 fra 15. november 2016).  Læs en mere uddybende beskrivelse af datarevisionen i dette arbejdspapir: Nationalregnskab Datarevision 2016.

Arbejdsproduktivitet og bruttoværditilvækst (løbende priser) fordelt på erhverv

 

Bruttoværditilvækst

Arbejdsproduktiviteten

 

2015*
 

2012
 

2013
 

2014*
 

2015*
 

 

1994
-2000

2001
-2003

2004
-2007

2008
-2011

2012
-2015*

1994
-2015*

 

mia. kr.

årlig vækst i pct.

 

gennemsnitlig årlig vækst i pct.

Økonomien i alt

1760

1,9

0,8

1,5

0,3

 

2,0

0,7

1,0

0,7

1,1

1,3

Markedsmæssig del af økonomien i alt

1353

2,0

1,0

1,3

-0,1

 

2,1

1,0

1,5

0,8

1,1

1,4

A Landbrug, skovbrug og fiskeri

21

13,6

-3,9

15,8

11,7

 

7,7

3,1

5,6

-0,3

9,0

5,4

B Råstofindvinding

26

-15,6

5,3

-7,7

-6,6

 

10,2

-1,1

-0,8

-12,7

-6,4

-0,9

C Industri

257

6,8

5,0

1,5

1,4

 

3,7

2,0

3,5

3,9

3,6

3,4

D-E Forsyningsvirksomhed

38

1,5

-1,7

-10,9

4,1

 

1,0

1,9

-2,0

0,9

-1,9

0,0

F Bygge og anlæg

79

4,4

3,8

1,9

0,2

 

1,1

-0,8

-1,2

1,2

2,5

0,7

G-I Handel og transport mv.

352

0,8

2,7

2,5

-1,5

 

2,9

0,6

2,1

-0,6

1,1

1,5

J Information og kommunikation

80

3,4

9,6

5,7

4,9

 

3,9

9,1

6,4

6,2

5,9

5,8

K Finansiering og forsikring

108

2,7

1,5

0,5

-4,2

 

2,5

3,2

9,4

-1,2

0,1

2,7

M-N Erhvervsservice

148

-0,5

2,1

3,1

1,7

 

-2,5

-3,3

-0,8

-0,7

1,6

-1,2

R-S Kultur, fritid og anden service

37

5,9

-0,7

0,2

-1,1

 

-1,7

-2,4

-1,7

-0,4

1,1

-1,1

Byerhverv (C til R-S)1

1138

2,7

2,5

2,0

0,2

 

1,9

0,8

1,8

0,9

1,8

1,6

Tjenesteydende erhverv (G-I til R-S)1

764

1,3

2,2

2,9

-0,2

 

1,6

0,8

2,2

-0,1

1,5

1,3

Anm.: Med undtagelse af økonomien i alt er NPISH (S.15) og offentlig forvaltning og service (S.13) holdt ude af beregningerne. Brancherne O-Q Offentlig adm. mv., LB boliger og LA ejendomshandel og udlejning af erhvervsejendomme er udeladt i tabellen, da resultaterne er for usikre.

* Foreløbige tal.
1 Eksklusive boliger og udlejning af erhvervsejendomme.

Nyt fra Danmarks Statistik

20. december 2016 - Nr. 539

Hent som PDF
Næste udgivelse: 17. maj 2017

Kontakt

Kilder og metode

Arbejdsproduktivitet beregnes som udviklingen i markedsmæssig bruttoværditilvækst (i kædede 2010-priser) pr. arbejdstime. Tallene for bruttoværditilvækst i kædede 2010-priser samt antal arbejdstimer stammer fra de løbende offentliggørelser af nationalregnskabet.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation