Gå til sidens indhold

Rekordstor mælkeproduktion efter ophør af kvoter

Animalsk produktion (tillæg) 3. kvt. 2015 udvikling i mælkeproduktionen

Ved udgangen af marts 2015 ophørte EU's mælkekvoter. Det betyder, at de europæiske mælkebønder nu kan levere frit til mejerierne, uden at skulle betale en afgift, hvis de overskrider en øvre grænse. I Danmark har det allerede medført en stigning i produktionen, og mængden af leveret mælk til mejerierne vil i år overstige niveauet fra 1983, hvor den hidtil største mængde blev registreret. 1983 var samtidig det sidste år, inden mælkekvoterne blev indført. I dag er der imidlertid 45 pct. færre malkekøer, nemlig 561.000 mod ca. 1 mio. i 1983. Reduktionen i antallet af bedrifter med malkekøer er endnu større, og kun 10 pct. af bedrifterne er tilbage, men de har nu seks gange så mange køer pr. bedrift. I 1983 var der 35.000 bedrifter, dvs. 28 malkekøer pr. bedrift i gennemsnit. I dag er der under 3.500 bedrifter og de har i gennemsnit 160 malkekøer.

Antal malkekøer og mælkeydelsen pr. ko

Næsten 10.000 kg mælk pr. ko

I 1974 gav en malkeko 4.313 kg mælk om året, og i 2014 var tallet steget til over det dobbelte med 9.337 kg. Inden for et par år forventes det, at en ko giver over 10.000 kg mælk årligt. Dette skyldes et stort avlsarbejde. Samtidig er der i perioden sket en kraftig strukturudvikling, hvor de små brug er blevet nedlagt, og der er sket en specialisering, og ikke mindst en mekanisering og effektivisering af malkekvægsbedrifterne. Stordriftsfordelene er markante, og antallet af malkekøer pr. bedrift har stor betydning for driftsresultatet. I 2014 opnåede de store bedrifter med over 200 malkekøer det bedste driftsresultat, mens dem med under 100 malkekøer havde det laveste. Se publikationen Regnskabsstatistik for jordbrug 2014.

Kraftigt fald i mælkeprisen i 2015

Prisen på mælk er faldet kraftigt i 2015. I tredje kvartal 2015 faldt den 20 pct. i forhold til samme kvartal 2014. De konventionelle bedrifter, som udgør ca. 90 pct. af både population og den samlede mælkeproduktion, vil blive hårdt ramt af dette fald i prisen. Særligt de store bedrifter er følsomme over for udsving i mælkeprisen, og hvis prisen ikke ændrer sig, vil det isoleret set betyde, at driftsresultatet forringes med 1,6 mio. kr. og ender på minus 290.000 for bedrifter med mindst 200 malkekøer. For de mindre bedrifter med under 100 malkekøer vil driftsresultatet falde med ca. 300.000 kr. til 37.000.

Driftsresultat for konventionelle malkekvægsbedrifter

Danske mælkeproducenter ved en skillevej

Bestanden af malkekøer er nu svagt stigende, efter at have nået det laveste antal i nyere tid med 547.000 ved udgangen af 2014. Ved den seneste opgørelse i september 2015 var bestanden steget til 567.000, og spørgsmålet er, om stigningen i antal malkekøer vil fortsætte. Sammenlignet med 2014 vil det nuværende prisniveau medføre en betydelig forringelse af driftsresultatet, og meget vil komme til at afhænge af prisudviklingen i de kommende år, når de danske mælkeproducenter skal forsøge at udnytte ekspansionsmulighederne efter mælkekvotens ophør. Forbliver priserne på det nuværende niveau, vil det medføre øget risiko for, at producenter må lukke.

Mælkeproduktion på udvalgte år

 

Malkekøer

Bedrifter med malkekøer

Gns. antal køer
pr. bedrift

Gns.
mælkeydelse

Indvejet på mejerier

Samlet mælke-produktion1

Gns. pris ab landmand2

Sødmælk, forbrugerpris

 

stk.

kg pr. ko

mio. kg

øre pr. kg

øre pr. liter

1973

1.085.503

72.078

15

4357

4529,4

4729

93,0

189

1974

1.109.720

68.492

16

4313

4729

4929

102,9

198

1983

1.002.874

35.483

28

5416

5227

5427

231,8

445

1984

950.720

33.522

28

5452

5034

5234

232,8

539

1990

753.114

21.935

34

6248

4542

4742

269,3

639

2000

635.519

10.327

62

7218

4520

4720

245,9

619

2010

568.202

4.245

134

8546

4829

4909

251,8

740

2014

562.631

3.516

160

9337

5112

5191

301,7

798

2015*

561.000

3.480

161

9581

5257

5336

238,2

697

Anm.: I 1973 indgår Danmark i EU. 1. april 1984 indføres mælkekvoten, 31. marts 2015 ophæves mælkekvoten.
* Estimeret.

1 Inkl. skønnet forbrug af mælk hos producenter til foder og konsum.
2 Prisen efter fradrag af diverse afgifter og inklusiv diverse producentstøtter.

Nyt fra Danmarks Statistik

21. december 2015 - Nr. 623

Hent som PDF
Næste udgivelse: Ingen planlagt

Kontakt

Statistik­dokumentation