Gå til sidens indhold

Betydeligt færre AKU-ledige

Arbejdskraftundersøgelsen (kvt.) 1. kvt. 2018

AKU-ledigheden er fra fjerde kvartal 2017 til første kvartal 2018 faldet med 10.000 personer. I første kvartal 2018 er der 147.000 AKU-ledige svarende til en ledighedsprocent på 5,0 pct. AKU-ledigheden har ikke været under 150.000 personer siden første kvartal 2009. Det viser de sæsonkorrigerede tal fra Arbejdskraftundersøgelsen (AKU).

Udviklingen i AKU-ledigheden, 15-64-årige. 1. kvt. 2007 - 1. kvt. 2018. Sæsonkorrigeret

Fald i alle undergrupper af ledige

Fra første kvartal 2017 til første kvartal 2018 er der tale om et fald i AKU-ledigheden på 36.000 personer ifølge de ikke-sæsonkorrigerede tal. Gruppen af dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere er faldet med 9.000 personer, mens gruppen af aktiverede er faldet med 7.000 personer fra første kvartal 2017 til første kvartal 2018. Samlet set er den gruppe af personer, der er bruttoledige ifølge både registrene og AKU, faldet med 16.000 personer i perioden.

Den registerbaserede bruttoledighed offentliggøres månedligt. Gennemsnittet for bruttoledigheden i de tre første måneder af 2018 er 5.000 lavere end i den tilsvarende periode året før.

Gruppen af studerende har det største fald i ledigheden på 13.000 personer, mens øvrige AKU-ledige er faldet med 7.000 personer.

AKU-ledige fordelt på køn, alder, uddannelse og ledighedsstatus, 15-64-årige. 1. kvt. 2017 og 1. kvt. 2018

 

1. kvt. 2017

1. kvt. 2018

Forskel
1. kvt. 2017-
1. kvt. 2018

 

1.000 personer

Køn

 

 

 

Mænd

102

76

-26

Kvinder

89

80

-9

Alder

 

 

 

15-24

55

45

-10

24-59

127

102

-25

60-64

9

9

0

Uddannelse

 

 

 

Grundskole

60

51

-9

Erhvervsudd. og gymnasium

62

49

-13

Kort- og mellemlang videregående udd.

33

29

-4

Lang videregående udd. og ph.d.

19

20

1

Uoplyst

18

7

-11

Ledighedsstatus

 

 

 

Dagpenge- eller kontanthjælpsmodtagere

71

62

-9

Aktiverede

17

10

-7

Studerende

45

32

-13

Øvrige AKU-ledige

59

52

-7

Faldet i AKU-ledigheden er overvejende båret af mænd

Det er især mændene, der står for faldet i AKU-ledigheden fra første kvartal 2017 til første kvartal 2018. Der er 26.000 færre AKU-ledige mænd, mens der er 9.000 færre AKU-ledige kvinder. Der er både betydelige fald i ledigheden for aldersgrupperne 15-24 år og 25-59 år, mens AKU-ledigheden for aldersgruppen 60-64 år er uændret.

Lavest uddannede har det største fald i AKU-ledigheden

AKU-ledigheden er faldet inden for alle uddannelsesniveauer undtaget lang videregående uddannelse og ph.d., hvor AKU-ledigheden er stort set uændret fra første kvartal 2017 til første kvartal 2018. Uddannelsesniveauet dækker over personens højeste fuldførte uddannelse. Langt det største fald i AKU-ledigheden er sket i uddannelsesgrupperne grundskole og erhvervsuddannelse og gymnasium, der samlet står for knap 60 pct. af faldet i AKU-ledigheden. Det er således inden for de grupper med lavest uddannelsesniveau, at faldet i AKU-ledigheden er størst.

Nyt fra Danmarks Statistik

23. maj 2018 - Nr. 200

Hent som PDF
Næste udgivelse: 22. august 2018

Kontakt

Kilder og metode

AKU er baseret på kvartalsvise interview med ca. 18.000 personer i alderen 15-89 år og er Danmarks største løbende interviewundersøgelse. Læs mere om kilder og metode i statistikdokumentationen. I de tal, der bringes i denne udgivelse, er der i modsætning til AKU-hovedtallene om ledighed og beskæftigelse ikke foretaget sæsonkorrektion af de viste tal. Læs mere om sæsonkorrektion på www.dst.dk/saesonkorrektion.
AKU benytter de internationalt anvendte definitioner af beskæftigelse og ledighed. Beskæftigede har minimum én times arbejde i den uge, de spørges om. De ledige er de ubeskæftigede aktivt jobsøgende, der kan tiltræde job inden for to uger. Alle øvrige personer betragtes definitorisk som værende uden for arbejdsstyrken.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation