Gå til sidens indhold

Stigende udledning af drivhusgasser i 2016

Emissionsregnskab 2016

Ændret 25. september 2017 kl. 14:09

For at præcisere, hvad der bidrog til udviklingen i udledningen af drivhusgasser, har vi indsat et afsnit om bidraget fra international transport og præciseret vedrørende vejrforholdenes bidrag. Præciseringen medfører ingen rettelser i statistiske data. Rettelser er markeret med rødt.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

For første gang i ni år steg udslippet af drivhusgasser i 2016. Udslippet fra alle danske økonomiske aktiviteter, der bidrager til BNP, steg 4,1 pct. i 2016 i forhold til året før. Udviklingen skal ses i sammenhæng med, at BNP steg 1,7 pct. i 2016. Fra 2006, hvor udslippet af drivhusgasser toppede på 117 mio. tons målt i CO2-ækvivalenter, til 2016 er udslippet faldet 27 pct.

Udvikling i udslip af drivhusgasser fra danske økonomiske aktiviteter

International transport bidrog mest til udviklingen

Udslip fra dansk økonomi stammer fra både aktiviteter i Danmark og international transport opereret fra Danmark. Udslip forårsaget af danskopererede skibe, fly og køretøjers bunkring i udlandet udgjorde ca. to tredjedele af den samlede stigning på 4,1 pct. Se udvidet tabel sidst i teksten.

Vejrforholdene i 2016 bidrog til stigende udslip af drivhusgasser i Danmark

Stigningen i det samlede udslip af drivhusgasser i 2016 hænger sammen med vejrforholdene i Danmark, hvor der var mindre vind og koldere vejr. Det koldere vejr foranledigede et større energiforbrug til opvarmning og følgelig større udledning af drivhusgasser. De danske vindmøller producerede mindre strøm i 2016 i forhold til året før, samtidigt steg forbruget af kul i kraftværkerne. Udledningen af drivhusgasser er markant højere for kul end andre typer af energi. Produktionen af strøm fra vindmøller har været konstant kraftigt stigende fra 2009 til 2015, men blev reduceret i 2016.

Stigning i forbrug af vedvarende energi fortsatte i 2016

Trenden mod en øget anvendelse af biomasse og anden vedvarende energi fortsatte i 2016. Dette medfører et reduceret behov for energiarter, der udleder drivhusgasser. Udslip fra forbrug af biomasse regnes for neutralt og medregnes ikke i opgørelsen af drivhusgasser.

Grøn omstilling og globalisering har drevet ti års positiv udvikling

Energieffektiviseringer og omstillingen fra fossile brændsler mod vedvarende energi har drevet de seneste ti års afkobling mellem udslippet af drivhusgasser og den økonomiske vækst. I 2016 steg væksten i udslippene dog mere end den økonomiske vækst.

Faldet i drivhusgasserne i perioden 2006 til 2015 kan dels forklares af et strukturelt skift i økonomien mod brancher med lav energiintensitet fx erhvervsservice, og dels af bedre udnyttelse af energien i energiintensive erhverv som industri, forsyningsvirksomhed og transport.

Afkoblingen mellem økonomisk udvikling og udslip af drivhusgasser skal også ses i lyset af globaliseringen, hvor danske virksomheder har flyttet deres produktion til udlandet. Den produktion, der bliver foretaget på vegne af danske virksomheder i udlandet, indgår ikke i det danske emissionsregnskab, men bidrager til det danske BNP.

Den grønne omstilling over tid

Nedenstående figur viser, hvor mange drivhusgasser husholdningerne, industrien og forsyningsvirksomhederne udleder i forhold til deres energiforbrug i hhv. 2006 og 2016.

Udslip af drivhusgasser og energiforbrug i udvalgte sektorer i 2006 og 2016

Energiforsyning og industrien er blevet mere effektive

Som det fremgår af figuren, har særligt energiforsyningsbranchen og industrien omstillet sig mod at være mere grønne via et mindre energiforbrug af energityper, der giver anledning til betydeligt færre udslip eller slet ingen. Husholdningerne har også formået at omstille sig. Selvom energiforbruget er uændret, så er det samlede udslip af drivhusgasser faldet en smule, når man sammenligner 2016 med 2006.

Ikke-energirelaterede udslip indgår også

Ud over udslip fra fossile brændsler indgår også ikke-energirelaterede drivhusgasudslip fra fx landbrug i opgørelsen. Det forklarer, hvorfor landbrug, skovbrug og fiskeri står for en stor del af den samlede økonomis drivhusgasudslip. For drivhusgasserne N2O og CH4 er disse ikke-energirelaterede udslip betydelige. Set over hele perioden fra 1990 er ikke-energirelaterede drivhusgasudslip faldet med 26 pct.

Udslip af drivhusgasser fra dansk økonomi

 

1990
 

2000
 

2006
 

2015
 

2016
 

Ændring
2015-2016
 

Vækst-bidrag
2015-2016
(tilføjet)

 

1.000 tons CO2-ækvivalenter

Procent

Pct. point

I alt inkl. udslip i udland mv., ekskl. forbrænding af biomasse

80925

90604

117407

82043

85415

4,1

4,1

Husholdninger

10699

10511

9926

8245

8270

0,3

0,0

Brancher i alt

70225

80092

107482

73797

77144

4,5

---

Landbrug, skovbrug og fiskeri

14857

13290

12386

11642

11610

-0,3

0,0

Råstofindvinding

1283

2803

2688

1873

1728

-7,7

-0,2

Industri

8490

9151

7857

5652

5791

2,5

0,2

Forsyningsvirksomhed

26738

26101

30522

11950

13053

9,2

1,3

Bygge og anlæg

898

1089

1487

1431

1433

0,1

0,0

Handel og transport mv.

16350

26255

50835

39825

42096

5,7

2,8

Erhvervsservice

257

296

472

375

372

-0,9

0,0

Offentlig administration, undervisning og sundhed

853

660

752

684

695

1,7

0,0

Øvrige brancher 1

501

449

485

367

367

0,0

0,0

Memo:

 

 

 

 

 

 

 

Dansk opererede skibe, fly og køretøjers bunkring i udlandet2

9448

19583

44156

33973

36447

7,3

3,0

1 Øvrige brancher inkluderer: Information og kommunikation, Finansiering og forsikring, Kultur, fritid og anden service, Ejendomshandel og udlejning af erhvervsejendomme samt boliger.

2 Dækker over udslip forårsaget af dansk opererede skibe, fly og køretøjers bunkring i udlandet, der indgår i branchen handel og transport mv.
Rettet i forhold til oprindelig version

Nyt fra Danmarks Statistik

20. september 2017 - Nr. 370

Hent som PDF
Næste udgivelse: 18. september 2018

Kontakt

Kilder og metode

Opstillingen af emissionsregnskabet foretages ved at tage udgangspunkt i Danmarks Statistiks energiregnskab for Danmark samt branche- og energivarespecifikke emissionskoefficienter, der ind¬hentes eller beregnes på baggrund af oplysninger fra DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Univer¬sitet. Der suppleres desuden med oplysninger fra DCE om ikke-energirelaterede udslip. Drivhusgasemissionen inkluderer udledning af kuldioxid (CO2) inkl. og ekskl. biomasse, metan (CH4), lattergas (N2O) og F-gasser (HFC, PFC og SF6). Data for seneste år er foreløbige, og de er baseret på det seneste Energiregnskab for Danmark samt emissionskoefficienter og ikke-energirelaterede emissioner fra året før, hvor sidstnævnte dog er fremskrevet med indikatorer, fx landbrugets husdyrbestand og produktionsindeks for beton- og teglværksindu¬strien.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation