Gå til sidens indhold

Bruttoledigheden faldt igen i april

Arbejdsløsheden (md.) april 2018

Fra marts til april faldt bruttoledigheden med 1.300 fra 111.600 til 110.300, svarende til et fald i ledighedsprocenten på 0,1 procentpoint fra 4,1 til 4,0 pct. af arbejdsstyrken. Hermed ligger bruttoledigheden for april kun 300 fuldtidsledige over det lavest registrerede niveau i over ni år på 110.000, som blev registreret i februar i år.

Bruttoledigheden, nettoledigheden og AKU-ledigheden, sæsonkorrigeret

157.000 AKU-ledige

I april var der 157.000 AKU-ledige i alderen 15-74 år, hvilket svarer til 5,2 pct. af arbejdstyrken, når den opgøres ifølge AKU.

Opgørelsen af AKU- og bruttoledigheden

Danmarks Statistik opgør arbejdsløshed ifølge to forskellige ledighedsbegreber: den stikprøvebaserede AKU-ledighed og den registerbaserede bruttoledighed. AKU-ledigheden måler antallet af 15-74-årige personer der på baggrund af en interviewundersøgelse selv har oplyst, at de ikke har et arbejde, men søger og kan påbegynde et arbejde. Bruttoledigheden er en registerbaseret opgørelse af 16-64-årige fuldtidspersoner, som har modtaget dagpenge, kontanthjælp, uddannelses-hjælp eller integrationsydelse og som samtidig vurderes at være jobparate.

Anvendelsen af AKU- og bruttoledigheden

Du kan anvende AKU til internationale sammenligninger, fordi undersøgelsen laves på samme måde i hele EU og en række andre lande. AKU kan ikke belyse udviklingen fra måned til måned fordi den er baseret på et tremåneders glidende gennemsnit. Bruttoledigheden er særligt velegnet til at belyse udviklingen måned til måned og til at belyse udviklingen på kommuneniveau.

AKU-ledigheden har været mere svingende end bruttoledigheden

Indtil sommeren 2016 var bruttoledigheden svagt faldende, efterfulgt af mindre stigninger frem mod juni 2017. Fra juni til juli 2017 var der en lidt større stigning, der dog er blevet væsentligt nedjusteret ved de seneste offentliggørelser af ledig-heden. Fra juli 2017 til februar 2018 havde bruttoledigheden igen en faldende ten-dens, så februar-ledigheden, med de seneste opdateringer, nu ligger på det laveste niveau siden februar 2009. Fra februar til marts steg ledigheden med 1.600, hvorefter den er faldet med 1.300 fra marts til april. AKU-ledigheden har været mere svingende end bruttoledigheden, men de store udsving i 2016 skal dog tages med et vist forbehold pga. den lavere svarprocent i undersøgelsen i dette år. AKU-ledigheden har generelt vist en faldende tendens i det seneste halvandet år, men AKU-ledigheden for april ligger dog 7.000 personer over tallet fra januar.

Bruttoledige fordelt på ydelsestype, køn, alder og landsdele samt AKU-ledige

 

Sæsonkorrigerede tal

Ikke-sæsonkorrigerede tal1

 

Ledige

Ledigheds-pct.2

Ledige

Ledigheds-pct.2

 

2018

2018

2017

2018

2017

2018

 

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Apr.

Apr.

Apr.

Apr.

 

1.000 personer

pct.

1.000 personer

pct.

Bruttoledige

110,8

110,0

111,6

110,3

4,1

4,0

4,1

4,0

112,7

106,4

4,1

3,9

Nettoledige

88,4

87,6

89,9

88,9

3,2

3,2

3,3

3,3

86,2

83,4

3,2

3,0

Dagpengemodtagere

69,5

69,1

71,3

70,6

64,0

64,7

Kontanthjælpsmodtagere

19,0

18,6

18,6

18,2

22,2

18,7

Aktiverede

22,4

22,3

21,7

21,5

26,5

23,0

Dagpengemodtagere

9,8

10,2

10,0

9,9

10,4

10,6

Kontanthjælpsmodtagere

12,6

12,1

11,7

11,5

16,1

12,4

Mænd

54,2

53,9

55,3

54,1

3,8

3,8

3,9

3,8

58,0

53,5

4,1

3,8

Kvinder

56,7

56,1

56,3

56,3

4,3

4,3

4,3

4,3

54,7

52,9

4,2

4,0

16-24 år

9,5

9,3

9,2

9,0

2,4

2,4

2,4

2,3

11,0

8,9

2,8

2,3

25-29 år

21,5

21,3

21,3

21,2

7,8

7,8

7,7

7,7

20,9

20,1

7,6

7,3

30-39 år

29,9

29,7

30,2

29,9

5,4

5,3

5,4

5,4

30,8

29,2

5,5

5,2

40-49 år

21,7

21,7

22,2

21,9

3,2

3,2

3,3

3,3

22,4

21,2

3,3

3,2

50-59 år

20,8

20,6

21,2

21,0

3,2

3,2

3,3

3,3

21,1

20,0

3,3

3,1

60-64 år

7,4

7,4

7,6

7,4

3,7

3,7

3,8

3,7

6,5

7,0

3,2

3,5

Byen København

19,4

19,2

19,2

19,0

4,7

4,6

4,6

4,6

19,2

18,0

4,6

4,4

Københavns omegn

10,9

10,8

10,9

10,8

4,2

4,2

4,2

4,2

10,7

10,5

4,1

4,1

Nordsjælland

7,1

7,0

7,1

7,0

3,3

3,3

3,3

3,2

7,2

6,7

3,4

3,1

Bornholm

0,7

0,7

0,7

0,8

4,2

4,2

4,4

4,5

0,7

0,7

4,4

4,2

Østsjælland

3,9

3,8

3,9

3,9

3,3

3,2

3,3

3,2

4,1

3,7

3,4

3,1

Vest- og Sydsjælland

11,6

11,5

11,9

11,6

4,4

4,4

4,6

4,4

11,9

11,5

4,6

4,4

Fyn

10,3

10,2

10,3

10,2

4,6

4,6

4,6

4,6

11,1

9,8

5,0

4,4

Sydjylland

11,8

11,7

11,9

11,9

3,5

3,5

3,5

3,5

12,2

11,5

3,6

3,4

Østjylland

16,3

16,2

16,5

16,4

3,9

3,9

3,9

3,9

15,8

15,5

3,8

3,7

Vestjylland

6,4

6,4

6,5

6,3

3,2

3,2

3,2

3,2

6,7

6,2

3,4

3,1

Nordjylland

12,5

12,4

12,7

12,6

4,6

4,6

4,7

4,6

12,8

12,1

4,7

4,5

AKU-ledige

150,0

157,0

5,0

5,2

168,0

152,0

5,7

5,1

Anm.: Personer på integrationsydelse, der er visiteret som jobparate, indgår i bruttoledighedsstatistikken som ledige kontanthjælpsmodtagere. Denne kategori af bruttoledige var kraftigt stigende fra juni 2016 til juni 2017, hvorefter antallet af bruttoledige personer på integrationsydelse har været svagt faldende.
1 De ikke-sæsonkorrigerede tal for bruttoledigheden opgøres for april 2017 som de endelige faktiske tal og for april 2018 som de opregnede faktiske tal. Opregningen baseres på den forventede mangelprocent, dvs. hvor mange ledi-

ge, der forventes at blive registreret for sent til at kunne blive indberettet til den faktiske ledighedsopgørelse for den seneste måned.
2 For bruttoledighedens vedkommende udregnes ledighedsprocenterne i forhold til den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik for de 16-64-årige, der senest er opgjort med reference til ultimo november 2016. For AKU-ledighedens vedkommende udregnes ledighedsprocenterne i forhold til den løbende opgørelse af arbejdsstyrken ifølge selvsamme AKU-undersøgelse.

Færre nettoledige og færre aktiverede ledige

Bruttoledigheden består af de nettoledige og de ledige, der er i aktivering. Fra marts til april faldt nettoledigheden med 1.000 fuldtidspersoner til 88.900, mens antallet af aktiverede ledige faldt med 200 til 21.500 fuldtidspersoner. Det bemærkes, at der med dagens udgivelse (og samtidige revision af ledigheden for marts), er sket en betydelig forskydning i retning af færre nettoledige og flere aktiverede ledige i marts, end ved første offentliggørelse af ledigheden for marts.

Faldende bruttoledighed for mændene

Fra marts til april faldt bruttoledigheden med 1.200 fuldtidspersoner for mændene, mens den var uændret for kvinderne. Dette medførte, at ledighedsprocenten for mændene faldt fra 3,9 til 3,8 pct., mens den forblev uændret på 4,3 pct. for kvinderne.

Størst fald i ledigheden for de yngste og de ældste

Fra marts til april faldt bruttoledighedsprocenten med 0,1 procentpoint for de 16-24-årige og for de 60-64-årige. For de resterende fire aldersgrupper forblev ledighedsprocenten uændret, trods en svagt faldende ledighed. Herefter var det fortsat de 16-24-årige, der havde den laveste ledighedsprocent, med 2,3 pct., mens de 25-29-årige fortsat havde den højeste ledighedsprocent, med 7,7 pct. i april.

Ledigheden steg en anelse på Bornholm

Fra marts til april faldt ledigheden i samtlige landsdele på nær Bornholm. På Bornholm steg ledighedsprocenten med 0,1 procentpoint, mens den faldt med 0,2 procentpoint i Vest- og Sydsjælland og med 0,1 procentpoint i Nordsjælland, Østsjælland og Nordjylland. I landets øvrige landsdele forblev ledighedsprocenten uændret fra marts til april. Herefter har Nordsjælland, Østsjælland og Vestjylland landets laveste ledighedsprocent med 3,2 pct., mens man i den modsatte ende af skalaen finder Byen København, Fyn og Nordjylland med 4,6 pct.

Ændring i opgørelsen af brutto- og nettoledigheden

Pr. 1. juli 2017 er opgørelsen af den registerbaserede brutto- og nettoledighed ændret som følge af Dagpengereformen fra oktober 2015. Ændringerne skyldes nye datakilder til opgørelsen af de ledige dagpengemodtagere. Det medfører bl.a., at ledigheden nu opgøres for kalendermåneder mod tidligere for dagpengemåneder, som var forskudt 1-2 uger i forhold til de tilsvarende kalendermåneder. I forbindelse med overgangen til de nye ledighedsopgørelser er der en øget usikkerhed i tallene, hvilket bl.a. skyldes, at Danmarks Statistik ikke længere kan anvende det hidtidige erfaringsgrundlag til opjustering af den faktiske dagpenge- ledighed for den seneste måned som følge af for sent indkomne dagpengekort. På baggrund af erfaringerne fra juli 2017 til marts 2018 har Danmarks Statistik valgt at opjustere den faktisk indberettede dagpengeledighed for april med 4 pct. inden sæsonkorrektion.

Nyt fra Danmarks Statistik

31. maj 2018 - Nr. 208

Hent som PDF
Næste udgivelse: 29. juni 2018

Kontakt

Kilder og metode

Danmarks Statistik offentliggør på baggrund af et mindre detaljeret og mindre opdateret datagrundlag en hurtig, månedlig ledighedsindikator omkring 12 dage efter udgangen af referencemåneden. Ledighedsindikatoren er en tidlig indikation af, hvad bruttoledighedsstatistikken (denne offentliggørelse) for samme måned vil vise ca. 18 dage senere.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation