Gå til sidens indhold
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds

Arbejdsløsheden steg lidt i marts

Arbejdsløsheden (md.) marts 2018

For første gang siden juli 2017 steg bruttoledigheden i marts, så den var 1.500 fuldtidspersoner højere end i februar i sæsonkorrigerede tal. Bruttoledigheden steg fra 110.300 til 111.800, svarende til en stigning i ledighedsprocenten på 0,1 procentpoint fra 4,0 til 4,1 pct. af arbejdsstyrken. Det bør dog bemærkes, at ledigheden for februar, med dagens ledighedsoffentliggørelse, er blevet nedjusteret fra 110.800 til 110.300, hvilket samtidig har medført, at ledighedsprocenten for februar tilsvarende er blevet nedjusteret fra 4,1 til 4,0 pct.

Bruttoledigheden, nettoledigheden og AKU-ledigheden, sæsonkorrigeret

144.000 AKU-ledige

I marts var der 144.000 AKU-ledige i alderen 15-74 år, hvilket svarer til 4,8 pct. af arbejdstyrken, når den opgøres ifølge AKU. AKU-tallet er baseret på den interviewbaserede Arbejdskraftundersøgelse. Månedstal i AKU opgøres som tre måneders glidende gennemsnit, og AKU kan derfor ikke bruges til at belyse udviklingen fra måned til måned. Aktuelle tal for AKU-ledigheden kan sammenlignes med tal, der ligger mindst tre måneder tilbage og her ses, at AKU-ledigheden generelt har været faldende i halvanden år. Det skal dog bemærkes, at der er en betydelig usikkerhed i opgørelsen af den månedlige AKU-ledighed på grund af metoden til estimering af den månedlige AKU-ledighedsindikator.

Forskel på AKU- og bruttoledighed

Bruttoledigheden er omregnet til fuldtid og dækker aldersgruppen 16-64 år, mens AKU-ledigheden opgøres i antal personer og omfatter de 15-74-årige. AKU-ledig-heden har de senere år ligget på et højere niveau end den registerbaserede bruttoledighed. Dette skyldes forskelle i definitioner og opgørelsesmetoder. AKU-ledigheden inkluderer bl.a. (modsat bruttoledigheden) studerende, som søger job ved siden af studierne. AKU er særligt velegnet til internationale sammenligninger, da undersøgelsen laves på samme måde i EU og en række andre lande.

AKU-ledigheden har været mere svingende end bruttoledigheden

Indtil sommeren 2016 var bruttoledigheden svagt faldende, efterfulgt af mindre stigninger frem mod juni 2017. Fra juni til juli 2017 var der en lidt større stigning, der dog er blevet væsentligt nedjusteret siden seneste offentliggørelse af ledighe-den. Fra juli 2017 til februar 2018 havde bruttoledigheden igen en faldende ten-dens, så februar-ledigheden, med de seneste opdateringer, nu ligger på det laveste niveau siden februar 2009. Den seneste måned er ledigheden som sagt steget med 1.500. AKU-ledigheden har været mere svingende end bruttoledigheden, men de store udsving i 2016 skal dog tages med et vist forbehold pga. den lavere svarpro¬cent i undersøgelsen i dette år. I 2017 faldt AKU-ledigheden med 14.000 personer fra januar til april efterfulgt af en stigning på 4.000 personer fra april til juli. Fra juli 2017 til marts 2018 er AKU-ledigheden faldet med 30.000 personer.

Bruttoledige fordelt på ydelsestype, køn, alder og landsdele samt AKU-ledige

 

Sæsonkorrigerede tal

Ikke-sæsonkorrigerede tal1

 

Ledige

Ledigheds-pct.2

Ledige

Ledigheds-pct.2

 

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

 

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Mar.

Mar.

Mar.

Mar.

 

1.000 personer

pct.

1.000 personer

pct.

Bruttoledige

112,8

110,9

110,3

111,8

4,1

4,1

4,0

4,1

122,2

117,9

4,5

4,3

Nettoledige

90,2

88,9

88,3

91,3

3,3

3,3

3,2

3,3

94,2

95,7

3,4

3,5

Dagpengemodtagere

70,5

69,7

69,5

71,6

71,6

74,9

Kontanthjælpsmodtagere

19,6

19,2

18,9

19,8

22,6

20,8

Aktiverede

22,6

22,1

22,0

20,5

28,0

22,2

Dagpengemodtagere

9,9

9,8

10,2

10,1

12,2

11,0

Kontanthjælpsmodtagere

12,7

12,2

11,8

10,4

15,8

11,2

Mænd

55,7

54,2

54,1

55,4

3,9

3,8

3,8

3,9

63,1

60,7

4,5

4,3

Kvinder

57,1

56,7

56,3

56,4

4,3

4,3

4,3

4,3

59,1

57,2

4,5

4,3

16-24 år

9,8

9,5

9,4

9,3

2,5

2,4

2,4

2,4

11,7

9,9

3,0

2,5

25-29 år

21,7

21,5

21,4

21,3

7,9

7,8

7,8

7,8

22,3

21,9

8,1

8,0

30-39 år

30,4

29,9

29,7

30,2

5,4

5,4

5,3

5,4

32,6

31,6

5,8

5,7

40-49 år

22,2

21,8

21,8

22,1

3,3

3,3

3,3

3,3

24,7

23,5

3,7

3,5

50-59 år

21,3

20,8

20,7

21,3

3,3

3,2

3,2

3,3

23,8

23,0

3,7

3,6

60-64 år

7,4

7,4

7,4

7,6

3,7

3,7

3,7

3,8

7,1

8,1

3,6

4,0

Byen København

19,7

19,4

19,3

19,2

4,8

4,7

4,7

4,6

20,3

19,4

4,9

4,7

Københavns omegn

10,9

10,9

10,9

10,9

4,2

4,2

4,2

4,2

11,3

11,2

4,4

4,3

Nordsjælland

7,2

7,0

7,0

7,1

3,3

3,3

3,3

3,3

7,8

7,3

3,6

3,4

Bornholm

0,7

0,7

0,7

0,7

4,3

4,2

4,3

4,5

0,9

0,9

5,4

5,3

Østsjælland

4,0

3,9

3,8

3,9

3,3

3,3

3,2

3,3

4,3

4,0

3,6

3,4

Vest- og Sydsjælland

11,8

11,6

11,6

11,9

4,5

4,5

4,4

4,6

13,0

13,0

5,0

5,0

Fyn

10,5

10,3

10,2

10,3

4,7

4,6

4,6

4,6

12,3

11,0

5,5

4,9

Sydjylland

12,1

11,9

11,7

11,9

3,6

3,5

3,5

3,6

13,6

12,9

4,0

3,8

Østjylland

16,6

16,3

16,2

16,6

4,0

3,9

3,9

3,9

17,2

17,2

4,1

4,1

Vestjylland

6,6

6,4

6,4

6,5

3,3

3,2

3,2

3,3

7,4

7,1

3,7

3,5

Nordjylland

12,8

12,5

12,4

12,8

4,7

4,6

4,6

4,7

14,1

13,8

5,2

5,1

AKU-ledige

155,0

144,0

5,2

4,8

179,0

148,0

6,0

4,9

Anm.: Personer på integrationsydelse, der er visiteret som jobparate, indgår i bruttoledighedsstatistikken som ledige kontanthjælpsmodtagere. Denne kategori af bruttoledige var kraftigt stigende fra juni 2016 til juni 2017, hvorefter antallet af bruttoledige personer på integrationsydelse har været svagt faldende.
1 De ikke-sæsonkorrigerede tal for bruttoledigheden opgøres for marts 2017 som de endelige faktiske tal og for marts 2018 som de opregnede faktiske tal. Opregningen baseres på den forventede mangelprocent, dvs. hvor mange ledige,

der forventes at blive registreret for sent til at kunne blive indberettet til den faktiske ledighedsopgørelse for den seneste måned.
2 For bruttoledighedens vedkommende udregnes ledighedsprocenterne i forhold til den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik for de 16-64-årige, der senest er opgjort med reference til ultimo november 2016. For AKU-ledighedens vedkommende udregnes ledighedsprocenterne i forhold til den løbende opgørelse af arbejdsstyrken ifølge selvsamme AKU-undersøgelse.

Flere nettoledige og færre aktiverede ledige

Bruttoledigheden består af de nettoledige og de ledige, der er i aktivering. Fra februar til marts steg nettoledigheden med 3.000 fuldtidspersoner til 91.300, mens antallet af aktiverede ledige faldt med 1.500 til 20.500 fuldtidspersoner. Faldet i antallet af aktiverede ledige i marts skal ses i sammenhæng med, at påsken i år (modsat sidste år) faldt i marts.

Stigende bruttoledighed for mændene

Fra februar til marts steg bruttoledigheden med 1.300 fuldtidspersoner for mændene og med 100 for kvinderne. Dette medførte, at ledighedsprocenten for mænde-ne steg fra 3,8 til 3,9 pct., mens den forblev uændret på 4,3 pct. for kvinderne.

Den seneste ledighedsstigning har særligt ramt de ældre

Fra februar til marts steg bruttoledighedsprocenten med 0,1 procentpoint for de 30-39-årige, de 50-59-årige samt for de 60-64-årige. For de resterende tre alders-grupper forblev ledighedsprocenten uændret. Herefter var det fortsat de 16-24-årige, der havde den laveste ledighedsprocent, med 2,4 pct., mens de 25-29-årige fortsat havde den højeste ledighedsprocent, med 7,8 pct. i marts.

Ledigheden stiger mest på Bornholm og i Vest- og Sydsjælland

Fra februar til marts steg ledighedsprocenten med 0,2 procentpoint på Bornholm og i Vest- og Sydsjælland, mens den steg med 0,1 procentpoint i Østsjælland, Sydjylland, Vestjylland og Nordjylland. I Byen København faldt ledighedsprocenten derimod med 0,1 procentpoint. I landets øvrige landsdele forblev ledighedsprocenten uændret. Herefter er Nordsjælland, Østsjælland og Vestjylland alle tre indehavere af landets laveste ledighedsprocent med 3,3 pct., mens man i den modsatte ende af skalaen finder Nordjylland med 4,7 pct.

Ændring i opgørelsen af brutto- og nettoledigheden

Pr. 1. juli 2017 er opgørelsen af den registerbaserede brutto- og nettoledighed ændret som følge af Dagpengereformen fra oktober 2015. Ændringerne skyldes nye datakilder til opgørelsen af de ledige dagpengemodtagere. Det medfører bl.a., at ledigheden pr. 1. juli og frem opgøres for kalendermåneder mod hidtil for dagpengemåneder, som var forskudt 1-2 uger i forhold til de tilsvarende kalender-måneder. I forbindelse med overgangen til de nye ledighedsopgørelser er der en øget usikkerhed i tallene, hvilket bl.a. skyldes, at Danmarks Statistik ikke længere kan anvende det hidtidige erfaringsgrundlag til opjustering af den faktiske dagpengeledighed for den seneste måned som følge af for sent indkomne dagpengekort. På baggrund af erfaringerne fra juli 2017 til februar 2018 har Danmarks Statistik valgt at opjustere den faktisk indberettede dagpengeledighed for marts med 4 pct. inden sæsonkorrektion.

Nyt fra Danmarks Statistik

30. april 2018 - Nr. 168

Hent som PDF
Næste udgivelse: 31. maj 2018

Kontakt

Kilder og metode

Den månedlige opgørelse af ledigheden på baggrund af arbejdskraftundersøgelsen (AKU-ledigheden), jf. statistikbanktabellerne aku100m og aku101m, opdateres fra og med offentliggørelsen af ledigheden for januar 2022 og ikke før en ny og forbedret metode til beregning af AKU-ledigheden foreligger. Den nye metode til opgørelse af den månedlige AKU-ledigheden forventes færdigudviklet ifm. offentliggørelsen af ledigheden for august 2022. Den seneste udvikling kan ses i www.statistikbanken.dk/eksp01 i form af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings daglige opgørelser af tilmeldte ledige, dog baseret på samtlige tilmeldte ledige uanset om disse personer modtager ydelser eller ej og i modsætning til denne statistik ikke omregnet til fuldtidspersoner og ikke sæsonkorrigeret.
Se emnesiderne om arbejdsløsheden på www.dst.dk/registreretledighed.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation