Gå til sidens indhold

Arbejdsløsheden faldt lidt i februar

Arbejdsløsheden (md.) februar 2018

I februar var bruttoledigheden 700 fuldtidspersoner lavere end i januar, idet bruttoledigheden faldt fra 111.500 til 110.800, svarende til en ledighedsprocent på 4,1 pct. for begge måneder. En del af det fortsatte fald i den sæsonkorrigerede bruttoledighed kan tilskrives udviklingen i antallet af bruttoledige integrations-ydelsesmodtagere. I faktiske tal faldt denne gruppe nemlig lidt fra januar til februar 2018, mens den steg i samme periode året før.

Bruttoledigheden, nettoledigheden og AKU-ledigheden, sæsonkorrigeret

145.000 AKU-ledige

I februar var der 145.000 AKU-ledige i alderen 15-74 år, hvilket svarer til 4,8 pct. af arbejdstyrken, når den opgøres ifølge AKU. AKU-tallet er baseret på den interviewbaserede Arbejdskraftundersøgelse. Månedstal i AKU opgøres som tre måneders glidende gennemsnit, og AKU kan derfor ikke bruges til at belyse udviklingen fra måned til måned. Aktuelle tal for AKU-ledigheden kan sammenlignes med tal, der ligger mindst tre måneder tilbage. Det skal dog bemærkes, at der er en betydelig usikkerhed i opgørelsen af den månedlige AKU-ledighed på grund af metoden til estimering af den månedlige AKU-ledighedsindikator.

Forskel på AKU- og bruttoledighed

Bruttoledigheden er omregnet til fuldtid og dækker aldersgruppen 16-64 år, mens AKU-ledigheden opgøres i antal personer og omfatter de 15-74-årige. AKU-ledigheden har de senere år ligget på et højere niveau end den registerbaserede bruttoledighed. Dette skyldes forskelle i definitioner og opgørelsesmetoder. AKU-ledigheden inkluderer bl.a. (modsat bruttoledigheden) studerende, som søger job ved siden af studierne. AKU er særligt velegnet til internationale sammenligninger, da undersøgelsen laves på samme måde i hele EU og en række andre lande.

AKU-ledigheden har været mere svingende end bruttoledigheden

Indtil sommeren 2016 var bruttoledigheden svagt faldende, efterfulgt af mindre stigninger frem mod juni 2017. Fra juni til juli 2017 var der en markant stigning i bruttoledigheden. Denne stigning bør dog tages med et vist forbehold pga. ændrin-gerne i datakilderne fra og med 1. juli 2017. Siden juli 2017 har bruttoledigheden igen haft en faldende tendens, så den nu kun ligger 200 fuldtidspersoner over det seneste minimum i august 2016. AKU-ledigheden har været mere svingende end bruttoledigheden, men de store udsving i 2016 skal dog tages med et vist forbehold pga. den lavere svarprocent i undersøgelsen i dette år. I 2017 faldt AKU-ledigheden med 14.000 personer fra januar til april efterfulgt af en stigning på 4.000 personer fra april til juli. Fra juli 2017 til februar 2018 er AKU-ledigheden faldet med 29.000 personer. Det skal bemærkes, at AKU-ledigheden for januar er nedjusteret med 9.000 personer.

Bruttoledige fordelt på ydelsestype, køn, alder og landsdele samt AKU-ledige

 

Sæsonkorrigerede tal

Ikke-sæsonkorrigerede tal1

 

Ledige

Ledigheds-pct.2

Ledige

Ledigheds-pct.2

 

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

 

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Feb.

Feb.

Feb.

Feb.

 

1.000 personer

pct.

1.000 personer

pct.

Bruttoledige

114,8

113,1

111,5

110,8

4,2

4,1

4,1

4,1

127,6

122,3

4,7

4,5

Nettoledige

91,4

90,1

89,0

88,4

3,3

3,3

3,3

3,2

100,9

98,3

3,7

3,6

Dagpengemodtagere

71,4

70,7

70,0

69,8

77,5

78,3

Kontanthjælpsmodtagere

19,9

19,5

19,0

18,6

23,4

20,0

Aktiverede

23,5

22,9

22,4

22,4

26,7

24,0

Dagpengemodtagere

10,1

10,0

9,9

10,3

11,7

11,5

Kontanthjælpsmodtagere

13,4

13,0

12,5

12,2

14,9

12,6

Mænd

56,7

55,6

54,4

54,1

4,0

3,9

3,8

3,8

66,0

62,1

4,7

4,4

Kvinder

58,1

57,4

57,1

56,7

4,4

4,4

4,3

4,3

61,6

60,2

4,7

4,6

16-24 år

10,0

9,8

9,6

9,4

2,6

2,5

2,5

2,4

12,1

10,4

3,1

2,7

25-29 år

22,1

21,8

21,6

21,5

8,0

7,9

7,9

7,8

23,4

23,3

8,5

8,5

30-39 år

31,0

30,5

30,1

29,9

5,6

5,5

5,4

5,4

33,7

32,4

6,0

5,8

40-49 år

22,7

22,3

21,8

21,8

3,4

3,3

3,3

3,3

25,9

24,2

3,9

3,6

50-59 år

21,6

21,3

20,9

20,8

3,4

3,3

3,3

3,2

25,2

23,7

3,9

3,7

60-64 år

7,4

7,4

7,4

7,5

3,7

3,7

3,7

3,8

7,3

8,3

3,7

4,2

Byen København

19,9

19,8

19,6

19,4

4,8

4,8

4,7

4,7

21,0

20,2

5,1

4,9

Københavns omegn

11,0

10,9

10,9

10,9

4,3

4,2

4,2

4,2

11,6

11,5

4,5

4,4

Nordsjælland

7,2

7,2

7,1

7,1

3,4

3,3

3,3

3,3

8,0

7,5

3,7

3,5

Bornholm

0,7

0,7

0,7

0,7

4,4

4,3

4,2

4,3

1,0

0,9

6,3

5,6

Østsjælland

4,1

4,0

3,9

3,8

3,4

3,3

3,3

3,2

4,5

4,1

3,8

3,4

Vest- og Sydsjælland

12,0

11,8

11,6

11,6

4,6

4,5

4,5

4,5

13,4

13,2

5,1

5,1

Fyn

10,7

10,5

10,3

10,2

4,8

4,8

4,7

4,6

12,8

11,4

5,8

5,2

Sydjylland

12,3

12,1

11,9

11,7

3,7

3,6

3,5

3,5

14,5

13,5

4,3

4,0

Østjylland

17,0

16,7

16,5

16,3

4,0

4,0

3,9

3,9

18,1

17,9

4,3

4,3

Vestjylland

6,8

6,6

6,4

6,4

3,4

3,3

3,2

3,2

7,8

7,5

3,9

3,7

Nordjylland

13,1

12,8

12,5

12,5

4,8

4,7

4,6

4,6

14,7

14,3

5,4

5,3

AKU-ledige

159,0

145,0

5,3

4,8

192,0

152,0

6,4

5,1

Anm.: Personer på integrationsydelse, der er visiteret som jobparate, indgår i bruttoledighedsstatistikken som ledige kontanthjælpsmodtagere. Denne kategori af bruttoledige var kraftigt stigende fra juni 2016 til juni 2017, hvorefter antallet af bruttoledige personer på integrationsydelse har været svagt faldende.
1 De ikke-sæsonkorrigerede tal for bruttoledigheden opgøres for februar 2017 som de endelige faktiske tal og for februar 2018 som de opregnede faktiske tal. Opregningen baseres på den forventede mangelprocent, dvs. hvor mange

ledige, der forventes at blive registreret for sent til at kunne blive indberettet til den faktiske ledighedsopgørelse for den seneste måned.
2 For bruttoledighedens vedkommende udregnes ledighedsprocenterne i forhold til den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik for de 16-64-årige, der senest er opgjort med reference til ultimo november 2016. For AKU-ledighedens vedkommende udregnes ledighedsprocenterne i forhold til den løbende opgørelse af arbejdsstyrken ifølge selvsamme AKU-undersøgelse.

Færre nettoledige

Bruttoledigheden består af de nettoledige og de ledige, der er i aktivering. Fra januar til februar faldt nettoledigheden med 600 fuldtidspersoner til 88.400, mens antallet af aktiverede ledige lå uændret på 22.400 fuldtidspersoner.

Faldende bruttoledighed for begge køn

Fra januar til februar faldt bruttoledigheden med 300 fuldtidspersoner for mændene og med 400 for kvinderne. Dette medførte, at ledighedsprocenterne for såvel mænd som kvinder forblev uændrede på hhv. 3,8 pct. og 4,3 pct.

Det seneste ledighedsfald er ikke kommet de ældste til gode

Fra januar til februar steg bruttoledighedsprocenten med 0,1 procentpoint for de 60-64-årige, mens den faldt med 0,1 procentpoint for de 16-24-årige, de 25-29-årige og for de 50-59-årige. For dem mellem 30 og 49 år forblev ledighedsprocenten uændret. Herefter var det fortsat de 16-24-årige, der havde den laveste ledighedsprocent, med 2,4 pct., mens de 25-29-årige fortsat havde den højeste ledighedsprocent, med 7,8 pct. i februar.

Ledigheden er stort set uændret i hele landet

Fra januar til februar faldt ledighedsprocenten med 0,1 procentpoint i Østsjælland og på Fyn, mens den steg med 0,1 procentpoint på Bornholm. I landets øvrige landsdele forblev ledighedsprocenten uændret. Herefter er Vestjylland og Øst-sjælland begge indehavere af landets laveste ledighedsprocent på 3,2 pct., mens man i den modsatte ende af skalaen finder Byen København - med 4,7 pct.

Ændring i opgørelsen af brutto- og nettoledigheden

Pr. 1. juli 2017 er opgørelsen af den registerbaserede brutto- og nettoledighed ændret som følge af Dagpengereformen fra oktober 2015. Ændringerne skyldes nye datakilder til opgørelsen af de ledige dagpengemodtagere. Det medfører bl.a., at ledigheden pr. 1. juli og frem opgøres for kalendermåneder mod hidtil for dagpengemåneder, som var forskudt 1-2 uger i forhold til de tilsvarende kalender-måneder. I forbindelse med overgangen til de nye ledighedsopgørelser er der en øget usikkerhed i tallene, hvilket bl.a. skyldes, at Danmarks Statistik ikke længere kan anvende det hidtidige erfaringsgrundlag til opjustering af den faktiske dagpengeledighed for den seneste måned som følge af for sent indkomne dagpengekort. På baggrund af erfaringerne fra juli 2017 til januar 2018 har Danmarks Statistik valgt at opjustere den faktisk indberettede dagpengeledighed for februar med 4 pct. inden sæsonkorrektion.

Nyt fra Danmarks Statistik

5. april 2018 - Nr. 134

Hent som PDF
Næste udgivelse: 30. april 2018

Kontakt

Kilder og metode

Den løbende udvikling på ledighedsområdet kan ses i www.statistikbanken.dk/eksp01 i form af Styrelsen for Ar­bejdsmarked og Rekrutterings daglige opgørelser af tilmeldte ledige, dog baseret på samtlige tilmeldte ledige uan­set om disse personer modtager ydelser eller ej og - i modsætning til bruttoledighedsstatistikken - ikke omregnet til fuldtidspersoner og ikke sæsonkorrigeret. Danmarks Statistik offentliggør på baggrund af et mindre opdateret datagrundlag en hurtig, månedlig ledighedsindikator 10-12 dage efter udgangen af referencemåneden. Ledighedsindikatoren er en tidlig indikation af, hvad bruttoledighedsstatistikken for samme måned vil vise ca. tre uger senere.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation