Gå til sidens indhold

Stigningen i boligpriserne er bremset op

Ejendomssalg (md.) december 2017

Prisstigningstaksterne på boliger synes at være løjet af, hvilket bekræftes af, at priserne på enfamiliehuse nu er faldet tre måneder i træk, mens ejerlejlighedspriserne er faldet to måneder i træk. Prisindeksene viser for hele landet, at boligpriserne både den seneste måned fra november til december 2017 og de seneste tre måneder har været stort set uændret. Tal for handelsaktiviteten for enfamiliehuse viser en fremgang på ca. 11 pct. i 2017 i forhold til 2016, mens handelsaktiviteten for ejerlejligheder steg ca. 4 pct.

Månedlig prisudvikling og beregnet antal salg i almindelig fri handel på landsplan

Ejerlejligheder og husleje steget 30 pct. siden januar 2006

Siden januar 2006 er priserne på enfamiliehuse steget med 12 pct., mens ejerlejligheder og det generelle huslejeniveau er steget ca. 30 pct. Huslejestigningen fra forbrugerprisindekset måles som den gennemsnitlige huslejestigning før boligstøtte for alle boliger, der er udlejet til private husholdninger, se statistikdokumentationen. I forhold til 2016 er priserne på ejerlejlighederne i gennemsnit steget med ca. 7 pct., mens priserne på enfamiliehuse er steget med ca. 4 pct.

Prisudvikling for salg i almindelig fri handel, tremånedersgennemsnit

 

Okt. 2016
- dec. 2016

Juli 2017
- sept. 2017

Okt. 2017
- dec. 2017

 

Ændring

 

 

 

 

 

Seneste
3 måneder

Seneste
år

 

indeks 2006 = 100

 

pct.

Enfamiliehuse

100,7

105,3

104,6

 

-0,7

3,9

Ejerlejligheder

113,6

121,6

121,7

 

0,1

7,1

Anm.: Beregnet som et simpelt uvægtet gennemsnit af prisindeks for tre måneder.

Prisudvikling for salg i almindelig fri handel, månedlig

 

Enfamiliehuse

 

Ejerlejligheder

 

Prisindeks
 

Månedlig
prisændring

 

Prisindeks
 

Månedlig
prisændring

 

indeks 2006 = 100

pct.

 

indeks 2006 = 100

pct.

2017

 

 

 

 

 

April

105,0

0,9

 

118,9

1,5

 

Maj

104,1

-0,9

 

119,2

0,3

 

Juni

105,2

1,1

 

119,3

0,1

 

Juli

104,5

-0,7

 

120,5

1,0

 

August

105,3

0,8

 

122,9

2,0

 

September

106,0

0,7

 

121,4

-1,2

 

Oktober

105,3

-0,7

 

122,0

0,5

 

November

104,5

-0,8

 

121,9

-0,1

 

December

103,9

-0,6

 

121,3

-0,5

 

Beregnet antal salg i almindelig fri handel, årligt og kvartalsvis

 

2015

2016

2017

Okt-dec.

Okt-dec.

Ændring

 

 

 

 

2016

 

2017

 

Seneste
3 måneder
ift. året før

Rullende
år
 

 

antal

pct.

Enfamiliehuse

43022

43959

48912

11094

11787

6,2

11,3

Ejerlejligheder

20008

19567

20239

4798

4765

-0,7

4,3

Forhold mellem foreløbigt og endeligt beregnede månedlige prisændringer

Opgørelsen af ejendomssalg er som nævnt foretaget på baggrund af de handler, der er tinglyst. De foreløbige tal beregnes dermed på baggrund af et ufuldstændigt datamateriale, idet ikke alle handler er blevet tinglyst på beregningstidspunktet. Erfaringsmæssigt medtages ca. 75 pct. af alle månedens handler ved første offentliggørelse. Tallene betragtes som endelige otte måneder efter første offentliggørelse.

I tabellen nedenfor vises bias og afvigelse for de månedlige procentvise prisændringer, der er mellem første offentliggørelse og de endelige tal. Tallene er beregnet for de seneste 12 måneder med endelige tal.

Bias og afvigelse. Maj 2016 - april 2017

 

Bias

Afvigelse

 

procentpoint

Enfamiliehuse

0,1

0,7

Ejerlejligheder

0,0

0,4

Bias fortæller, om revisionerne i gennemsnit går i en bestemt retning. En positiv bias betyder, at prisændringerne er blevet revideret op ved den endelige opgørelse. Bias opgøres som gennemsnittet af de månedlige afvigelser i procentpoint.

Afvigelse fortæller noget om, hvor tæt den første offentliggørelse ligger på den endelige version. Desto større afvigelse, desto større er afvigelsen på første offentliggørelse. Afvigelsen opgøres som gennemsnittet af de månedlige afvigelser (absolutte værdier) i procentpoint.

Nyt fra Danmarks Statistik

7. marts 2018 - Nr. 84

Hent som PDF
Næste udgivelse: 5. april 2018

Kontakt

Kilder og metode

Prisudviklingen er beregnet ud fra forholdet mellem den officielle ejendomsvurdering og den faktiske købesum. Metoden er nærmere beskrevet i statistikdokumentationen og på emnesiden.

Danmarks Statistik vil i løbet af 2022 igangsætte en undersøgelse, der har til formål at undersøge om den nuværende særlige beregningsmetode for de foreløbige prisudviklinger er den mest optimale at anvende ved at undersøge alternative metoder. I juli 2021 udgav Danmarks Statistik en analyse: Pålideligheden af de foreløbige tal for boligprisudviklingen. Af analysens hovedkonklusioner fremgik det blandt andet, hvilke størrelsesordener statistikkens revisioner kan forventes at have.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation