Gå til sidens indhold

Arbejdsløsheden faldt i december

Arbejdsløsheden (md.) december 2017

I december var bruttoledigheden 1.800 fuldtidspersoner lavere end i november, idet bruttoledigheden faldt fra 114.800 til 113.000. Samtidig faldt ledighedsprocenten fra 4,3 til 4,2 pct. Faldet i den sæsonkorrigerede bruttoledighed, kan bl.a. tilskrives udviklingen i antallet af bruttoledige integrationsydelsesmodtagere. I faktiske tal faldt denne gruppe nemlig lidt fra november til december 2017, mens den steg kraftigt i samme periode året før. Der kan fortsat forventes en lettere øget usikkerhed i opgørelsen af bruttoledigheden fra og med juli 2017, hvor datakilderne vedrørende dagpengemodtagerne blev ændret - se sidste afsnit.

Bruttoledigheden, nettoledigheden og AKU-ledigheden, sæsonkorrigeret

AKU-ledigheden ligger på 166.000

I december var der 166.000 AKU-ledige i alderen 15-74 år, hvilket svarer til 5,6 pct. af arbejdstyrken, når den opgøres ifølge AKU. AKU-tallet er baseret på den interviewbaserede Arbejdskraftundersøgelse. Månedstal i AKU opgøres som tre måneders glidende gennemsnit, og AKU kan derfor ikke bruges til at belyse udviklingen fra måned til måned. Aktuelle tal for AKU-ledigheden kan sammenlignes med tal, der ligger mindst tre måneder tilbage, men det skal dog bemærkes, at der er en betydelig usikkerhed i opgørelsen af den månedlige AKU-ledighed på grund af metoden til estimering af den månedlige AKU-ledighedsindikator.

Forskel på AKU- og bruttoledighed

Bruttoledigheden er omregnet til fuldtid og dækker aldersgruppen 16-64 år, mens AKU-ledigheden opgøres i antal personer og omfatter de 15-74-årige. AKU-ledigheden har de senere år ligget på et højere niveau end den registerbaserede bruttoledighed. Dette skyldes forskelle i definitioner og opgørelsesmetoder. AKU-ledigheden inkluderer bl.a. (modsat bruttoledigheden) studerende, som søger job ved siden af studierne. AKU er særligt velegnet til internationale sammenligninger, da undersøgelsen laves på samme måde i hele EU og en række andre lande.

AKU-ledigheden har været mere svingende end bruttoledigheden

Indtil sommeren 2016 var bruttoledigheden svagt faldende, efterfulgt af en mindre stigning frem mod sommeren 2017. Stigningen fra efteråret 2016 til foråret 2017 skal dog ses i sammenhæng med den samtidige stigning i antallet af integrations-ydelsesmodtagere, der visiteredes som jobparate. Den markante stigning i bruttoledigheden fra juni til juli, efterfulgt af kontinuerlige fald fra juli til december skal tages med visse forbehold. Det skyldes dels ændringerne i datakilderne fra og med 1. juli 2017, og dels den kraftige stigning i antallet af bruttoledige integrationsydelsesmodtagere i de sidste måneder af 2016.

AKU-ledigheden har været mere svingende end bruttoledigheden, men de store udsving i 2016 skal dog tages med et vist forbehold pga. den lavere svarprocent i undersøgelsen i dette år. Fra januar til april 2017 faldt AKU-ledigheden med 12.000 personer, og fra april 2017 frem til juli 2017 steg AKU-ledigheden med 5.000 personer, hvorefter den igen er faldet med 8.000 personer mellem juli 2017 og december 2017.

Bruttoledige fordelt på ydelsestype, køn, alder og landsdele samt AKU-ledige

 

Sæsonkorrigerede tal

Ikke-sæsonkorrigerede tal1

 

Ledige

Ledigheds-pct.2

Ledige

Ledigheds-pct.2

 

2017

2017

2016

2017

2016

2017

 

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

Dec.

Dec.

Dec.

Dec.

 

1.000 personer

pct.

1.000 personer

pct.

Bruttoledige

117,3

116,8

114,8

113,0

4,4

4,3

4,3

4,2

117,0

116,2

4,3

4,3

Nettoledige

92,2

92,4

91,2

90,0

3,4

3,4

3,4

3,3

93,8

93,7

3,5

3,5

Dagpengemodtagere

71,6

72,1

71,2

70,4

71,6

74,0

Kontanthjælpsmodtagere

20,7

20,3

20,0

19,6

22,2

19,7

Aktiverede

25,1

24,4

23,5

23,0

23,2

22,5

Dagpengemodtagere

10,3

10,2

10,1

10,0

9,9

9,4

Kontanthjælpsmodtagere

14,8

14,2

13,4

13,0

13,3

13,2

Mænd

58,5

57,9

56,7

55,3

4,2

4,2

4,1

4,0

59,0

57,9

4,2

4,2

Kvinder

58,8

58,8

58,1

57,6

4,5

4,5

4,5

4,4

57,9

58,3

4,5

4,5

16-24 år

10,8

10,5

10,0

9,7

2,9

2,8

2,6

2,6

10,5

9,6

2,8

2,5

25-29 år

22,7

22,5

22,0

21,8

8,6

8,6

8,4

8,3

20,7

21,3

7,9

8,1

30-39 år

31,7

31,6

31,0

30,4

5,7

5,7

5,6

5,5

31,1

31,2

5,6

5,6

40-49 år

23,0

23,0

22,7

22,3

3,4

3,4

3,3

3,3

24,3

23,4

3,6

3,4

50-59 år

21,8

21,9

21,6

21,4

3,5

3,5

3,4

3,4

23,5

22,9

3,7

3,7

60-64 år

7,3

7,3

7,4

7,4

3,9

3,9

3,9

4,0

6,8

7,8

3,6

4,1

Byen København

20,2

20,1

20,0

19,7

5,0

5,0

4,9

4,9

20,0

19,5

4,9

4,8

Københavns omegn

11,1

11,1

11,0

11,0

4,3

4,3

4,3

4,3

11,1

11,2

4,3

4,4

Nordsjælland

7,5

7,4

7,2

7,2

3,5

3,5

3,4

3,4

7,4

7,4

3,5

3,5

Bornholm

0,8

0,8

0,7

0,7

4,6

4,6

4,5

4,3

0,9

0,9

5,7

5,4

Østsjælland

4,2

4,2

4,1

4,0

3,6

3,5

3,5

3,4

4,2

4,1

3,6

3,5

Vest- og Sydsjælland

12,2

12,1

11,9

11,8

4,7

4,7

4,6

4,6

12,2

12,3

4,7

4,8

Fyn

11,1

11,0

10,7

10,5

5,1

5,0

4,9

4,8

11,7

11,0

5,3

5,0

Sydjylland

12,6

12,6

12,3

12,1

3,8

3,8

3,7

3,6

13,0

12,8

3,9

3,9

Østjylland

17,3

17,2

17,0

16,6

4,2

4,2

4,1

4,0

16,3

16,7

3,9

4,1

Vestjylland

7,0

7,0

6,8

6,6

3,5

3,5

3,4

3,3

6,9

6,9

3,4

3,4

Nordjylland

13,2

13,3

13,1

12,7

4,9

5,0

4,9

4,7

13,2

13,4

4,9

5,0

AKU-ledige

170,0

166,0

5,7

5,6

184,0

165,0

6,1

5,5

Anm.: Fra og med juli-offentliggørelsen opgøres den registerbaserede bruttoledighed på kalendermåneder mod tidligere på de såkaldte dagpengemåneder, der var forskudt 1-2 uger i forhold til de tilsvarende kalendermåneder. Personer på integrationsydelse, der er visiteret som jobparate, indgår i bruttoledighedsstatistikken som ledige kontanthjælpsmodtagere. Denne kategori af bruttoledige var kraftigt stigende fra juni 2016 til maj 2017, hvorefter antallet af bruttoledige personer på integrationsydelse har været svagt faldende.

1 De ikke-sæsonkorrigerede tal for bruttoledigheden opgøres for december 2016 som de endelige faktiske tal og for december 2017 som de opregnede faktiske tal. Opregningen baseres på den forventede mangelprocent, dvs. hvor mange ledige, der forventes at blive registreret for sent til at kunne blive indberettet til den faktiske ledighedsopgørelse for den seneste måned.
2 For bruttoledighedens vedkommende udregnes ledighedsprocenterne i forhold til den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik for de 16-64-årige, der senest er opgjort med reference til ultimo november 2015. For AKU-ledighedens vedkommende udregnes ledighedsprocenterne i forhold til den løbende opgørelse af arbejdsstyrken ifølge selvsamme AKU-undersøgelse.

Færre nettoledige og færre aktiverede ledige

Bruttoledigheden består af de nettoledige og de ledige, der er i aktivering. Fra no-vember til december faldt nettoledigheden med 1.200 fuldtidspersoner til 90.000, mens antallet af aktiverede ledige faldt med 500 fuldtidspersoner til 23.000.

Faldende bruttoledighed for begge køn

Fra november til december faldt bruttoledigheden med 1.400 fuldtidspersoner for mændene og med 500 for kvinderne. Dette medførte, at ledighedsprocenten for begge køn faldt med 0,1 procentpoint til 4,0 pct. for mændene og til 4,4 pct. for kvinderne.

Det seneste ledighedsfald er ikke kommet de ældste til gode

Fra november til december steg bruttoledighedsprocenten med 0,1 procentpoint for de 60-64-årige, mens den faldt med 0,1 procentpoint for de 25-29-årige og for de 30-39-årige. For de øvrige aldersgrupper forblev den uændret. Herefter var det fortsat de 16-24-årige, der havde den laveste ledighedsprocent, nu på 2,6 pct., mens de 25-29-årige fortsat havde den højeste ledighedsprocent, nu på 8,3 pct.

Størst ledighedsfald på Bornholm og i Nordjylland

Fra november til december faldt ledighedsprocenten med 0,2 procentpoint på Bornholm og i Nordjylland, mens den faldt med 0,1 procentpoint i resten af Jylland. Samtidig forblev ledighedsprocenten uændret på hele Sjælland. Herefter er Vestjylland indehaver af landets laveste ledighedsprocent på 3,3 pct., mens man i den modsatte ende af skalaen finder Byen København med 4,9 pct.

Ændring i opgørelsen af brutto- og nettoledigheden

Pr. 1. juli 2017 er opgørelsen af den registerbaserede brutto- og nettoledighed ændret som følge af Dagpengereformen fra oktober 2015. Ændringerne skyldes nye datakilder til opgørelsen af de ledige dagpengemodtagere. Det medfører bl.a., at ledigheden pr. 1. juli og frem opgøres for kalendermåneder mod hidtil for dagpen-gemåneder, som var forskudt 1-2 uger i forhold til de tilsvarende kalendermåneder.

I forbindelse med overgangen til de nye ledighedsopgørelser er der en øget usikkerhed i tallene, hvilket dels skyldes, at a-kasserne skal vænne sig til at indberette data for deres dagpengemodtagere på en ny måde og dels, at Danmarks Statistik ikke længere kan anvende det hidtidige erfaringsgrundlag til opjustering af den faktiske dagpengeledighed for den seneste måned som følge af for sent indkomne dagpengekort. På baggrund af erfaringerne fra juli til november, samt det forhold at de indberettede dagpengefradrag skønnes kraftigt undervurderede for december, har Danmarks Statistik valgt at opjustere den faktisk indberettede dagpengeledighed for december med 2,0 pct. inden sæsonkorrektion.

Derudover kan man formentlig også mere permanent vente større fremtidige revisioner af ledighedsopgørelserne end hidtil. De enkelte dagpengemodtagere skal nemlig fremover indberette deres 'forventede ledighed' for de sidste op til 14 dage af kalendermåneden ved indsendelsen af deres månedlige dagpengekort, og denne forventning kan så efterfølgende blive revideret til den faktisk opgjorte ledighed for de selvsamme personer. Se mere i notatet Ændringer i den månedlige registerbaserede ledighedsstatistik pr. 1. juli 2017.

Nyt fra Danmarks Statistik

31. januar 2018 - Nr. 32

Hent som PDF
Næste udgivelse: 2. marts 2018

Kontakt

Kilder og metode

Danmarks Statistik offentliggør på baggrund af et mindre detaljeret og mindre opdateret datagrundlag en hurtig, månedlig ledighedsindikator omkring 12 dage efter udgangen af referencemåneden. Ledighedsindikatoren er en tidlig indikation af, hvad bruttoledighedsstatistikken (denne offentliggørelse) for samme måned vil vise ca. 18 dage senere.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation