Gå til sidens indhold
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds

Pæn vækst fortsætter i 2017

Kvartalsvist nationalregnskab 1. kvt. 2017 revideret

Bruttonationalproduktet (BNP) steg med 0,6 pct. i første kvartal, når der korrigeres for prisudvikling og sæsonbevægelser. BNP-væksten i første kvartal er dermed uændret i forhold til seneste offentliggørelse. På baggrund af nye årlige oplysninger er væksten i 2016 revideret op med 0,4 procentpoint til 1,7 pct. At væksten gennem 2016 har været stærkere end beregnet tidligere medfører også, at væksten fra første kvartal 2016 til første kvartal 2017 er revideret op med 0,4 procentpoint til 2,6 pct. Samtidig var der fortsat fremgang i beskæftigelsen. Baseret på hidtidige erfaringer kan usikkerheden på BNP-væksten generelt vurderes til ± 0,5 procentpoint.

Nationalregnskabets hovedstørrelser, kædede værdier, sæsonkorrigeret

Industri driver solid realvækst i 2016

BNP voksede i 2016 med 1,7 pct. Drivkraften bag denne fremgang var industrien, der oplevede en stigning i værditilvæksten på 4,9 pct. Den stærke vækst og industriens vægt i økonomien betyder, at industrien bidrog med omtrent en tredjedel af væksten. Private tjenesteerhverv havde ligeledes et godt år, hvor værditilvæksten i information og kommunikation steg med 9,6 pct., og videnservice steg med 5,3 pct. Beskæftigelsen og præsterede timer har oplevet omtrent samme fremgang som BNP, og også her er de samme brancher dominerende sammen med bygge og anlæg. På efterspørgselssiden har væksten i BNP udmøntet sig i en pæn fremgang i privatforbruget og de faste bruttoinvesteringer. Væksten i det private forbrug ligger omtrent på niveau med 2015, mens investeringerne i 2016 har haft en tiltagende vækstrate sammenlignet med tidligere år. Investeringerne ligger dog stadigt under niveauet fra før krisen. Der har været fremgang i både import og eksport, dog med størst fremgang i importen. Der var svag vækst i det offentlige forbrug, som i forhold til seneste offentliggørelse er opjusteret på baggrund af nye oplysninger om mængden af de leverede ydelser - se mere under Særlige forhold ved denne offentliggørelse.

Pæn vækst i privatforbruget

Første kvartal bød på en vækst i privatforbruget på 0,7 pct. Det er en opjustering fra 0,3 pct., og den kommer primært fra en revision af energiforbruget. Væksten var således særligt drevet af denne samt køb af køretøjer, og fraregnet disse var privatforbruget uændret i forhold til fjerde kvartal. Det offentlige forbrug steg med 0,8 pct. i første kvartal.

Lav investeringsaktivitet i første kvartal 2017

Efter stærk vækst i 2016 faldt de faste bruttoinvesteringer med 2,0 pct. i første kvartal 2017. Faldet skyldes i høj grad en tilbagegang i investeringer i maskiner og transportmidler, der blandt andet skal ses i lyset af store skibsinvesteringer i anden halvdel af 2016. Fraregnet skibe steg investeringerne derimod svagt i første kvartal. Derudover er der et mindre fald i anlægsinvesteringerne, mens boliginvesteringerne fortsat stiger.

Danmarks nationalregnskab

 

2017

2016

2017

 

 

Sæsonkorrigeret realvækst

 

1. kvt.

1. kvt.

1.-4. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

 

Løbende priser

Årlig vækst1

Kvartalsvis vækst

 

mia. kr.

pct.

Bruttonationalprodukt (BNP)

516,4

2,6

1,7

0,8

0,6

0,6

Import af varer og tjenester

248,4

4,1

3,5

2,1

3,6

-1,8

Import af varer

159,2

6,1

2,2

3,7

3,9

-0,9

Import af tjenester

89,2

0,8

5,6

-0,4

3,0

-3,4

Forsyning i alt

764,7

3,1

2,3

1,2

1,6

-0,2

Eksport af varer og tjenester

283,9

5,9

2,5

1,0

4,4

-0,9

Eksport af varer

184,4

6,1

1,5

0,5

5,0

-0,1

Eksport af tjenester

99,5

5,4

4,2

1,7

3,5

-2,2

Privatforbrug

249,0

2,5

2,1

-0,3

1,6

0,7

Husholdningernes forbrugsudgifter

241,2

2,5

2,1

-0,4

1,6

0,7

Køb af køretøjer

9,7

7,7

4,5

-3,4

2,1

4,7

Andre varer

96,6

1,5

1,7

-0,7

2,1

0,7

Tjenester i alt inkl. turisme

134,8

2,8

2,2

0,1

1,1

0,4

Tjenester i alt

133,4

2,7

2,1

0,5

0,9

0,3

Turistindtægter (-)

-8,2

-0,1

2,8

-5,9

3,0

1,3

Turistudgifter (+)

9,6

0,7

4,4

1,8

-0,1

-0,8

NPISH forbrugsudgifter2

7,9

2,7

1,5

0,0

1,3

0,7

Offentlige forbrugsudgifter

129,6

1,3

0,4

0,1

-0,5

0,8

Bruttoinvesteringer

102,2

1,7

4,4

4,8

-0,9

-0,9

Faste bruttoinvesteringer

99,5

1,2

5,6

1,5

1,1

-2,0

Boliger

22,6

4,3

11

-2,4

0,4

3,5

Andet byggeri og anlæg

21,6

-3,2

3,3

0,9

-1,2

-1,3

Maskiner, transportmidler mv.

29,3

1,6

4,9

5,5

3,2

-7,1

Intellektuelle rettigheder

26,1

2,0

4,2

0,8

1,3

-1,0

Lagerforøgelser mv.3

2,7

0,0

-1,1

0,7

-0,4

0,2

Lagerforøgelser3

1,9

0,0

-1,0

0,6

-0,4

0,2

Nettoansk. af værdigenstande3

0,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Endelig indenlandsk anvendelse

480,9

2,0

2,1

0,9

0,4

0,4

Endelig anvendelse i alt4

764,7

3,4

2,3

0,9

1,9

-0,1

Samlede præsterede timer i alt (mio.)

999

0,8

1,5

-0,2

0,3

0,2

Beskæftigelse5 i alt (1.000 personer)

2873

1,7

1,7

0,4

0,4

0,4

1 Vækst i forhold til tilsvarende periode året før.
2 Nonprofit-institutioner rettet mod husholdninger.
3 Bidrag til BNP-væksten.
4 Sæsonkorrigeret realvækst i endelig anvendelse i alt kan afvige fra forsyning i alt pga. indirekte sæsonkorrektion - se mere om metode og resultater i notatet Det sæsonkorrigerede BNP.
5 Beskæftigelse i nationalregnskabet inkluderer personer, som er midlertidigt fraværende fra arbejde pga. fx orlov, strejke mv.
Kilde: www.statistikbanken.dk/nkn1.

Udenrigshandlen stilner af efter stærkt andet halvår

Efter kraftige stigninger i andet halvår 2016 faldt importen med 1,8 pct. og eksporten med 0,9 pct. i første kvartal. Dog er niveauet stadig højt. Tilbagegangen i importen skal ses i sammenhæng med de lave skibsinvesteringer, der har et stort importindhold. Fraregnes importen af skibe fra vareimporten er der omvendt en positiv udvikling. Første kvartals tilbagegang er primært drevet af fald i tjenestehandlen, der har haft markante prisstigninger som følge af bl.a. en stigning i internationale fragtrater.

Industriens fremgang fortsætter

Bruttoværditilvæksten (BVT) steg 0,5 pct. i første kvartal, og var generelt bredt funderet. De største bidrag skal findes i industri samt handel og transport mv. Industrien ser dermed ud til at bære den flotte fremgang med ind i 2017. Den lavere vækst i BVT i forhold til BNP skyldes en stigning i produktskatterne, der skal ses i lyset af det afgiftstunge forbrug af køretøjer og energi.

Beskæftigelsen fortsætter stærk trend

Beskæftigelsen steg med 11.600 personer i første kvartal. Det svarer til 0,4 pct., og beskæftigelsen fortsætter dermed sin flotte trend. De præsterede timer steg med 0,2 pct. i første kvartal. Siden samme kvartal sidste år er beskæftigelsen steget 1,7 pct., mens de præsterede timer er steget 0,8 pct.

BNP og beskæftigelse

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Ekstraordinær revision af konto for udland til november

I forbindelse med offentliggørelsen af det årlige nationalregnskab 7. november 2017 revideres konto for udland ekstraordinært for perioden 1966-2004. Sektorregnskaberne revideres tilbage til 1971. Læs om baggrunden for den kommende revision i Ekstraordinær revision af konto for udland før 2005.

Revideret offentliggørelse af nationalregnskabet for første kvartal 2017

Med denne offentliggørelse revideres nationalregnskabet for kvartalerne i 2016 samt første kvartal 2017. I forhold til den seneste offentliggørelse af Kvartalsvist nationalregnskab er BNP-væksten uændret i første kvartal 2017, mens den er revideret op for alle kvartalerne i 2016. Revisionerne skyldes nye oplysninger for 2016 vedrørende betalingsbalance og udenrigshandel, offentlig forvaltning og service, aktiviteten i Industriens køb og salg, Firmaernes køb og salg samt de finansielle brancher. De nye tal kan desuden give ny information til vurderingen af sæsonmønstret og vil normalt føre til mindre revisioner i de sæsonkorrigerede tal, som revideres tilbage til 2014. Den seneste offentliggørelse af nationalregnskabet er Kvartalsvist nationalregnskab, 1. kvt 2017. Læs mere om revisioner i BNP-væksten i notatet Revisioner af det kvartalsvise nationalregnskab. Derudover er der i denne offentliggørelse ekstraordinært revideret i sektorregnskaberne i årene 2013-2015, som skyldes en opjustering af afskrivningerne af skatterestancerne, se artiklen i Bag Tallene: Faldende værdi af restancerne til skat øger det offentlige underskud. Revisionen påvirker fordringserhvervelsen netto negativt i sektoren Offentlig forvaltning og service og positivt i sektorerne Ikke-finansielle selskaber og Husholdninger.

Beskæftigelse, præsterede timer og løn

Opgørelsen af beskæftigelse, præsterede timer og løn er revideret for 2016 og 2017, og er baseret på kvartalsvækstrater i Arbejdstidsregnskabet 1. kvt. 2017, der blev offentliggjort 14. juni 2017. Opgørelsen af de præsterede timer fordeles over året med forholdet mellem betalte og præsterede timer. Da denne fordeling hverken er tilgængelig for 2016 eller 2017, benyttes fordelingen fra de år, hvor påskens placering ligner beregningsåret mest. For både 2008 og 2013, hvor påsken ligger i første kvartal som i 2016, gælder det dog, at begge år har været ramt af arbejdsmarkedskonflikter i det offentlige, hvorfor de præsterede timers kvartalsfordeling er behæftet med særlig usikkerhed for offentlig forvaltning og service.

Offentligt forbrug

Oplysninger om det offentlige forbrug er baseret på Offentligt kvartalsregnskab 1. kvt. 2017, der blev offentliggjort 21. juni 2017. Derudover er realvæksten i det offentliges individuelle ikke-markedsmæssige forbrug og produktion i 2016 på alle områder beregnet ved mængden af de leverede ydelser frem for udgifterne til at producere dem. Disse oplysninger har for 2016 hidtil kun været tilgængelige på sundhedsområdet. For første kvartal 2017 er realvæksten i det offentlige forbrug baseret på udviklingen i omkostningerne korrigeret for løn- og prisudvikling.

Firmaernes køb og salg

Den tidligste udgave af statistikken over virksomhedernes køb og salg er som følge af reglerne for momsindberetning behæftet med en vis usikkerhed. Derudover har revisioner i indberetninger påvirket opgørelsen for 2016. Dette påvirker opgørelsen af aktiviteten i markedsmæssige serviceerhverv og husholdningernes forbrug af visse tjenesteydelser.

Byggeri

Statistikken over byggeaktiviteten, som er den væsentligste kilde til opgørelsen af aktiviteten i byggeriet, er fortsat præget af mange forsinkede indberetninger. Der må derfor påregnes nogen usikkerhed i opgørelsen af byggeaktiviteten.

Udenrigshandel og betalingsbalance

Der er indarbejdet nye tal for udenrigshandel og betalingsbalance på grundlag af opgørelsen af betalingsbalancen - offentliggjort 9. juni i Betalingsbalancen over for udlandet april 2017.

Nyt fra Danmarks Statistik

30. juni 2017 - Nr. 279

Hent som PDF
Næste udgivelse: 31. august 2017

Kontakt

Kilder og metode

Det kvartalsvise nationalregnskab udarbejdes på grundlag af stort set al konjunkturstatistik, der beskriver delområder inden for økonomi og beskæftigelse. Ved at kombinere disse statistikker med nationalregnskabssystemets begrebsapparat bliver det muligt at afstemme de forskellige oplysninger til et samlet billede.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation