Gå til sidens indhold

Arbejdsløsheden falder i august

Arbejdsløsheden (md.) august 2017

I august var bruttoledigheden 2.600 fuldtidspersoner lavere end i juli, idet bruttoledigheden faldt fra 121.400 til 118.800. Hermed faldt ledighedsprocenten fra 4,5 til 4,4 pct. I årets første seks måneder lå ledighedsprocenten konstant på 4,3 pct. af den registerbaserede arbejdsstyrke. Det bør bemærkes, at der er større usikkerhed end normalt på opgørelsen af bruttoledigheden, idet kilderne til opgørelsen af dagpengemodtagernes bruttoledighed er blevet ændret fra og med sidste måneds offentliggørelse af juli-ledigheden - se sidste afsnit i denne artikel.

Bruttoledigheden, nettoledigheden og AKU-ledigheden, sæsonkorrigeret

AKU-ledigheden ligger på 169.000

I august var der 169.000 AKU-ledige i alderen 15-74 år, hvilket svarer til 5,7 pct. af arbejdstyrken, når den opgøres ifølge AKU. AKU-tallet er baseret på den interviewbaserede Arbejdskraftundersøgelse. Månedstal i AKU opgøres som tre måneders glidende gennemsnit, og AKU kan derfor ikke bruges til at belyse udviklingen fra måned til måned. Aktuelle tal for AKU-ledigheden kan sammenlignes med tal, der ligger mindst tre måneder tilbage.

Forskel på AKU- og bruttoledighed

Bruttoledigheden er omregnet til fuld tid og dækker aldersgruppen 16-64 år, mens AKU-ledigheden opgøres i antal personer og omfatter 15-74-årige. AKU-ledigheden har de senere år ligget på et højere niveau end den registerbaserede bruttoledighed. Dette skyldes forskelle i definitioner og opgørelsesmetoder. AKU-ledigheden inkluderer bl.a. (modsat bruttoledigheden) studerende, som søger job ved siden af studierne. AKU er særligt velegnet til internationale sammenligninger, da undersøgelsen laves på samme måde i alle lande i EU og i en række andre lande.

AKU-ledigheden har været mere svingende end bruttoledigheden

Indtil sommeren 2016 var bruttoledigheden faldende, men derefter har der været en svag stigning i bruttoledigheden. Indtil maj 2017 skal denne stigning ses i sammenhæng med, at antallet af integrationsydelsesmodtagere, der visiteres som jobparate, steg. Herefter er bruttoledigheden dog steget yderligere, selvom antallet af bruttoledige integrationsydelsesmodtagere er faldet. Den markante stigning i bruttoledigheden fra juni til juli, efterfulgt af faldet fra juli til august, skal tages med forbehold på grund af ændringerne i datakilderne fra og med 1. juli 2017.

AKU-ledigheden har været meget mere svingende end bruttoledigheden. Fra januar til september 2016 steg AKU-ledigheden med 19.000 personer, hvorefter den faldt med 29.000 fra september 2016 til april 2017. Fra april og frem til august har AKU-ledigheden været stort set uændret. AKU-ledigheden er blot steget med 1.000 personer i denne periode, og det skal bemærkes, at der er en betydelig usikkerhed i opgørelsen af den månedlige AKU-ledighed.

Bruttoledige fordelt på ydelsestype, køn, alder og landsdele samt AKU-ledige

 

Sæsonkorrigerede tal

Ikke-sæsonkorrigerede tal1

 

Ledige

Ledigheds-pct.2

Ledige

Ledigheds-pct.2

 

2017

2017

2016

2017

2016

2017

 

Maj

Juni

Juli

Aug.

Maj

Juni

Juli

Aug.

Aug.

Aug.

Aug.

Aug.

 

1.000 personer

pct.

1.000 personer

pct.

Bruttoledige

115,6

115,6

121,4

118,8

4,3

4,3

4,5

4,4

106,8

113,2

4,0

4,2

Nettoledige

91,2

91,4

95,6

93,4

3,4

3,4

3,5

3,5

90,1

92,7

3,3

3,4

Dagpengemodtagere

69,6

69,9

74,1

72,4

68,9

72,6

Kontanthjælpsmodtagere

21,5

21,5

21,5

21,0

21,1

20,2

Aktiverede

24,5

24,2

25,8

25,4

16,7

20,5

Dagpengemodtagere

10,0

9,8

10,0

10,2

8,6

8,2

Kontanthjælpsmodtagere

14,5

14,4

15,8

15,2

8,1

12,3

Mænd

57,7

57,8

60,5

59,3

4,1

4,1

4,3

4,3

50,3

54,2

3,6

3,9

Kvinder

57,9

57,9

60,9

59,5

4,5

4,5

4,7

4,6

56,5

59,0

4,3

4,5

16-24 år

10,9

10,9

11,6

11,4

2,9

2,9

3,0

3,0

9,8

10,8

2,6

2,8

25-29 år

21,6

21,8

23,1

22,7

8,2

8,3

8,8

8,7

20,3

23,3

7,7

8,9

30-39 år

31,2

31,3

33,2

32,0

5,6

5,6

6,0

5,7

28,5

30,7

5,1

5,5

40-49 år

23,0

22,7

23,7

23,3

3,4

3,3

3,5

3,4

22,1

21,9

3,2

3,2

50-59 år

22,1

21,8

22,6

22,2

3,5

3,5

3,6

3,5

20,2

19,9

3,2

3,2

60-64 år

6,9

7,0

7,2

7,3

3,7

3,7

3,8

3,9

5,9

6,7

3,1

3,6

Byen København

20,0

19,6

20,5

20,0

5,0

4,9

5,1

5,0

20,8

20,5

5,2

5,1

Københavns omegn

10,9

11,0

11,5

11,3

4,3

4,3

4,5

4,4

10,7

10,9

4,2

4,3

Nordsjælland

7,5

7,5

7,7

7,6

3,5

3,5

3,6

3,6

6,3

7,2

3,0

3,4

Bornholm

0,8

0,7

0,7

0,8

4,6

4,5

4,5

4,6

0,5

0,5

3,0

3,2

Østsjælland

4,2

4,2

4,3

4,3

3,5

3,6

3,7

3,7

4,0

4,1

3,4

3,5

Vest- og Sydsjælland

12,0

12,2

12,6

12,5

4,7

4,7

4,9

4,8

10,0

11,1

3,9

4,3

Fyn

11,3

11,3

12,0

11,6

5,2

5,2

5,5

5,3

10,6

10,8

4,8

5,0

Sydjylland

12,5

12,4

12,9

12,8

3,8

3,7

3,9

3,9

10,9

11,7

3,3

3,5

Østjylland

16,4

16,6

18,1

17,3

4,0

4,0

4,4

4,2

15,7

17,1

3,8

4,1

Vestjylland

6,8

6,8

7,4

7,2

3,4

3,4

3,7

3,6

5,7

6,6

2,9

3,3

Nordjylland

13,3

13,4

13,7

13,4

5,0

5,0

5,1

5,0

11,4

12,4

4,2

4,6

AKU-ledige

171,0

169,0

5,7

5,7

193,0

171,0

6,3

5,7

Anm.: Fra og med juli-offentliggørelsen opgøres den registerbaserede bruttoledighed på kalendermåneder mod tidligere på de såkaldte dagpengemåneder, der var forskudt 1-2 uger i forhold til de tilsvarende kalendermåneder. Personer på integrationsydelse, der er visiteret som jobparate, indgår i bruttoledigheds-statistikken som ledige kontanthjælpsmodtagere. Denne kategori af bruttoledige var kraftigt stigende fra juni 2016 til maj 2017, hvorefter antallet af bruttoledige personer på integrationsydelse er faldet.

1 De ikke-sæsonkorrigerede tal for bruttoledigheden opgøres for august 2016 som de endelige faktiske tal og for august 2017 som de opregnede faktiske tal. Fra og med juli-offentliggørelsen er det kun de ledige kontanthjælpsmodtagere der opregnes, da vi pt. mangler erfaringer med efteropdateringerne i de nye kilder til dagpengeledigheden.
2 For bruttoledighedens vedkommende udregnes ledighedsprocenterne i forhold til den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik for de 16-64-årige, der senest er opgjort med reference til ultimo november 2015. For AKU-ledighedens vedkommende udregnes ledighedsprocenterne i forhold til den løbende opgørelse af arbejdsstyrken ifølge selvsamme AKU-undersøgelse.

Færre nettoledige og færre aktiverede ledige

Bruttoledigheden består af de nettoledige og de ledige, der er i aktivering. Fra juli til august faldt nettoledigheden med 2.200 fuldtidspersoner til 93.400, mens antallet af aktiverede ledige faldt med 400 fuldtidspersoner til 25.400.

Fald i bruttoledigheden for både mænd og kvinder

Fra juli til august faldt bruttoledigheden med 1.200 fuldtidspersoner for mændene og med 1.400 for kvinderne. Dette medførte, at ledighedsprocenten for mændene lå uændret på 4,3 pct., mens kvindernes ledighedsprocent faldt med 0,1 procentpoint til 4,6 pct. fra juli til august.

Lille ledighedsstigning for de ældste

Fra juli til august steg bruttoledighedsprocenten med 0,1 procentpoint for de 60-64-årige, mens den var uændret for de 16-24-årige. Samtidig faldt ledighedsprocenten med hele 0,3 procentpoint for de 30-39-årige og med 0,1 procentpoint for de øvrige tre opgjorte aldersgrupper. Herefter var det fortsat de 16-24-årige, der havde den laveste ledighedsprocent med 3,0 pct., mens de 25-29-årige fortsat havde den højeste ledighedsprocent, nu med 8,7 pct.

Lille ledighedsstigning på Bornholm

Fra juli til august steg ledighedsprocenten med 0,1 procentpoint på Bornholm. Samtidig lå ledighedsprocenterne uændrede i Nordsjælland, Østsjælland og Sydjylland. Endelig faldt ledighedsprocenterne med 0,1 procentpoint i Byen København, Københavns omegn, Vest- og Sydsjælland, Vestjylland og Nordjylland, mens de faldt med 0,2 procentpoint på Fyn og i Østjylland. Herefter havde Nordsjælland og Vestjylland landets laveste ledighedsprocenter begge med 3,6 pct., mens man på Fyn fortsat lå i den modsatte ende af skalaen med 5,3 pct.

Ændring i opgørelsen af brutto- og nettoledigheden

Pr. 1. juli 2017 er opgørelsen af den registerbaserede brutto- og nettoledighed ændret, som følge af Dagpengereformen fra oktober 2015. Ændringerne skyldes nye datakilder til opgørelsen af de ledige dagpengemodtagere. Det medfører bl.a., at ledigheden pr. 1. juli og frem opgøres for kalendermåneder mod hidtil for dagpengemåneder, som var forskudt 1-2 uger i forhold til de tilsvarende kalendermåneder. I forbindelse med overgangen til de nye ledighedsopgørelser ventes en øget usikkerhed i tallene, hvilket dels skyldes at a-kasserne skal vænne sig til at indberette data for deres dagpengemodtagere på en ny måde og dels at Danmarks Statistik ikke, som det hidtil har været tilfældet, har noget erfaringsgrundlag til at kunne opregne de nye indberetninger meningsfyldt pga. for sent indkomne dagpengekort. Derudover kan man formentlig (mere permanent) vente større fremtidige revisioner af ledighedsopgørelserne end hidtil. De enkelte dagpengemodtagere skal nemlig fremover indberette deres 'forventede ledighed' for de sidste op til 14 dage af kalendermåneden ved indsendelsen af deres månedlige dagpengekort, og denne forventning kan så efterfølgende blive revideret til den faktisk opgjorte ledighed for de selvsamme personer. Se mere i notatet Ændringer i den månedlige registerbaserede ledighedsstatistik pr. 1. juli 2017.

Nyt fra Danmarks Statistik

12. oktober 2017 - Nr. 400

Hent som PDF
Næste udgivelse: 2. november 2017

Kontakt

Kilder og metode

Den månedlige opgørelse af ledigheden på baggrund af arbejdskraftundersøgelsen (AKU-ledigheden), jf. statistikbanktabellerne aku100m og aku101m, opdateres fra og med offentliggørelsen af ledigheden for januar 2022 og ikke før en ny og forbedret metode til beregning af AKU-ledigheden foreligger. Den nye metode til opgørelse af den månedlige AKU-ledigheden forventes færdigudviklet ifm. offentliggørelsen af ledigheden for august 2022. Den seneste udvikling kan ses i www.statistikbanken.dk/eksp01 i form af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings daglige opgørelser af tilmeldte ledige, dog baseret på samtlige tilmeldte ledige uanset om disse personer modtager ydelser eller ej og i modsætning til denne statistik ikke omregnet til fuldtidspersoner og ikke sæsonkorrigeret.
Se emnesiderne om arbejdsløsheden på www.dst.dk/registreretledighed.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation