Gå til sidens indhold

Fortsat fremgang i danske erhvervshavne

Skibsfart (år) 2016

I 2016 havde de danske havne en fremgang i den håndterede godsmængde på 1 pct. Den samlede mængde gods, der gik gennem havnene i 2016 var således 96 mio. ton. Det fortsætter væksten fra de senere år, men i en lidt lavere takt. Der er fortsat et stykke vej op til godsomsætningen i 2007 før finanskrisen. De senere år har der også været en vækst i antallet af passagerer på passager- og færgeruter til og fra danske havne. Der er tale om en relativ konstant, men dog beskeden fremgang på omkring 1 pct. om året de senere år og således også i 2016. I 2016 blev 41,7 mio. passagerer fragtet igennem danske havne.

Gods og passagertrafik på danske havne

Søtransport understøtter lastvognstransport

Søtransporten for de store havne, som har 87 pct. af den samlede udenrigstransport, bærer præg af dels den nord-syd gående transitrute for lastvogne gennem Danmark og dels såkaldt short sea og feeder transport. Short sea transport er søtransport, der principielt erstatter lastvogn og togtransport og sejler varen til den endelige destination i nærområdet (Europa), mens feeder transport sejler varen fra eller til de store havnehubs, hvor interkontinentale sejlruter lastes eller losses. Et eksempel på det sidste er Rotterdam i Nederlandene eller Bremerhaven i Tyskland. I statistikken kan ikke skelnes direkte mellem short sea og feeder transport.

Sverige, Tyskland og Norge er de største partnerlande med hhv. 21 pct., 20 pct. og 14 pct. af udenrigsgodset. Det er også destinationerne for de største færgeruter fra Danmark og dermed en del af vejnetværket for lastvognstransport. Hele 24 pct. af skibsgodset er således færgegods. De næste lande er Rusland med 9 pct., Nederlandene med 6 pct. og UK med 5 pct.

Stigende beskæftigelse inden for søtransport

De 26 største havne, der hver håndterede over 1 mio. ton gods i 2016, stod for 85 pct. af den samlede godsmængde i havnene i 2016. Der var i alt 111 havne med godshåndtering i 2016. Der var 73 havne, der havde passagertransport. Langt de fleste havne havde begge dele, så i alt var der 114 havne.

I 2015 var knap 900 direkte beskæftiget i erhvervshavnene efter en svag faldende tendens over de sidste tre år. Den direkte beskæftigelse i søtransport (transport af gods og passagerer, erhvervshavne samt skibsmæglere) i 2015 var 14.400. Det tal er stort set vokset konstant siden 2010, hvor 12.700 var beskæftiget med søtransport. Tallene stammer fra Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik (RAS).

Passager- og færgefart på danske havne

 

2012
 

2013
 

2014
 

2015
 

2016
 

Ændring
2015-2016

 

1.000 passagerer

pct.

Passagerer i alt

31177

31324

31430

31756

32127

1,2

Udenrigsruter

21928

21802

21925

22233

22200

-0,1

Indenrigsruter

9249

9522

9505

9523

9927

4,2

Anm.: I tabellen opgøres passagerer for ruten, mens de i figuren øverst opgøres for havnen. For indenrigsruter betyder det, at passagertallet på en rute indgår dobbelt i figuren.

Samlet godsomsætning efter vareart

 

Udlosset fra

Indladet til

I alt

Andel

 

Udland

Indland

Udland

Indland

 

 

 

1.000 ton

pct.

2016

43929

12787

31563

7871

96150

100

Flydende bulk

13948

2655

10900

2563

30066

31

Flydende gas

74

1

82

5

162

0

Råolie

3607

570

2572

325

7074

7

Mineralske olieprodukter

9036

1640

7798

1880

20354

21

Flydende kemikalier

349

61

124

131

665

1

Flydende bulk i øvrigt

882

383

324

222

1811

2

Fast bulk

14717

7732

5779

2800

31028

32

Malme og metalaffald

355

309

850

117

1631

2

Kul

2865

1847

40

570

5322

6

Landbrugsprodukter

308

228

1553

170

2259

2

Foderstoffer

2396

148

276

127

2947

3

Kemikalier

89

2

16

12

119

0

Gødningsstoffer

1051

43

38

11

1143

1

Sten, sand og grus

4809

3925

1322

633

10689

11

Kalk, cement, gips mv.

636

501

1635

898

3670

4

Fast bulk i øvrigt

2208

729

49

262

3248

3

Stykgods

15265

2400

14883

2510

35058

36

Gods i containere

2585

148

2884

88

5705

6

Uindregistrerede motorkøretøjer

29

-

93

1

123

0

Færgegods

9254

2065

9514

2065

22898

24

Ro-ro-gods i øvrigt

988

0

1239

2

2229

2

Træ

824

20

275

-

1119

1

Jern- og stålprodukter

1352

91

562

137

2142

2

Stykgods i øvrigt

233

76

316

217

842

1

Nyt fra Danmarks Statistik

11. maj 2017 - Nr. 203

Hent som PDF
Næste udgivelse: 15. maj 2018

Kontakt

Kilder og metode

Oplysningerne er ikke sæsonkorrigerede.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation