Gå til sidens indhold

Passager- og færgefart i danske havne

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Heidi Sørensen
39 17 35 62

hsn@dst.dk

Hent statistikdokumentation som pdf

Passager- og færgefart i danske havne 2023 1. kvartal

Formålet med statistikken over passager- og færgefart er at belyse transport af personer og gods med færger og passagerskibe mellem to danske havne eller mellem en dansk og en udenlandsk havn.

Statistikken anvendes sammen med øvrige transportstatistikker til analyser af transport af både passagerer og gods. Statistikken er i sin nuværende form sammenlignelig fra 1990 og frem.

Indhold

Statistikken over passager- og færgefart i danske havne er månedlige og årlige opgørelser af person- og godstransport med færger og passagerskibe mellem to danske havne eller mellem en dansk og en udenlandsk havn.

Statistikkens vigtigste variable er: Antal ture, overførte passagerer og køretøjer, lastbilgods og andet gods.

Statistikken formidles i årligt i Nyt fra Danmarks Statistik og i Statistikbanken.

COVID19-pandemien har ikke haft betydning for dataindsamling eller kvaliteten af statistikken.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Data til denne statistik indsamles månedligt fra passager- og færgerederier ved hjælp af et elektronisk spørgeskema. Statistikken dækker alle færgeselskaber med gods eller passagertrafik, der sejler til eller fra Danmark.

Svarraten er 100 pct.

Data kontrolleres automatisk/manuelt i forbindelse med indsamlingen og ved usædvanligt store udsving eller manglende udfyldelse genkontaktes indberetter. For enkelte ruteoperatører imputeres den samlede godsmængde i ton baseret på de overførte lastvogne. De validerede mikrodata aggregeres herefter med henblik på at undersøge for større udsving.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken anvendes bredt af færgeoperatører, havne, nyhedsmedier, konsulent- og analysefirmaer og ministerier samt Eurostat til fx analyser af maritim trafik, infrastrukturinvesteringer, brancheanalyser, økonomisk udvikling og miljøanalyser.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Statistikken vurderes at være retvisende, idet statistikkens hovedtal baseres på finansielle oplysninger fra indberetter (salg af billetter). Desuden er indberetter lovmæssigt forpligtet til at føre kontrol med antallet af passagerer og køretøjer.

Der er begrænsede revisioner i tidligere oplysninger og der findes meget få fejl i indberettede data.

De mindste færgeruter - typisk indenrigsruter til mindre danske øer eller over fjorde - indgår ikke i statistikken.

På hovedtallene er usikkerheden størst for lastvognsgods, som i visse tilfælde beregnes på baggrund af de overførte lastvogne.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Kvartalsstatistikken offentliggøres typisk 70 dage efter kvartalets afslutning. Siden referenceperioden 1. kvartal 2012 er statistikken blevet offentliggjort til det forudannoncerede tidspunkt.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Statistikken er sammenlignelig med øvrige landes statistikker, der offentliggøres samlet af Eurostat.

Der findes en ubrudt tidsserie fra 1990. Statistikken er i sin nuværende form sammenlignelig siden 1990 for årlige tal og 2000 for månedlige tal. Statistikken udarbejdes efter fælleseuropæiske guidelines og er derfor sammenlignelig med statistikker fra andre lande, der offentliggøres af Eurostat.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken offentliggøres kvartalsvis med tal i Statistikbanken i tabellerne SKIB31, SKIB32, SKIB33 og SKIB34. Derudover indgår tallene i Statistisk Årbog, som blev udgivet frem til og med 2017 og Statistisk Tiårsoversigt. Desuden indgår data i en årlig Nyt.

Læs mere om tilgængelighed