Gå til sidens indhold

Mere gods gennem havnene

Skibsfart (år) 2015

I 2015 håndterede de danske havne 95 mio. ton gods. Det er en stigning på 3 pct. i forhold til året før og en fortsættelse af de senere års fremgang i havnenes aktiviteter. 41 mio. passagerer passerede igennem de danske havne i 2015, hvilket fortsætter en svagt stigende tendens over de sidste par år. Siden 2007 er antallet af passagerer dog samlet faldet med 7 mio. passagerer fra 48 mio.

Gods og passagertrafik på danske havne

28 danske erhvervshavne står for det meste af godset

Der er 114 havne med fast godstransport eller passagertrafik i Danmark. 28 havne håndterer over 1 mio. ton gods om året og står for samlet 88 pct. af alt gods. Der er 73 havne med fast passagertrafik. I 2015 anløb skibe de danske havne 482.000 gange. Antallet af anløb faldt fire pct. sammenlignet med året før, men der var mere gods med de enkelte anløb.

Olieprodukter og færgegods er de største enkelte varetyper i transporten. De udgjorde hver 22 mio. ton og dermed 23 pct. af alt gods. Færgegods dækker næsten udelukkende over ikke-specificeret gods på last- og sættevogne. En meget lille del er stykgods, dvs. fast gods, der ikke er pakket i containere eller på last- og sættevogn.

Flere passagerer på internationale færger

I 2015 var passagertallet på nationale færgeruter uændret 9,5 mio. passagerer. I modsætning til dette er passagertallet på de internationale ruter steget 1 pct. til 22,2 mio. passagerer. Særligt ruterne til Norge og Tyskland havde fremgang.

Flere krydstogtsgæster

I 2015 var der 347 anløb af krydstogtskibe i danske havne. I alt besøgte 397.000 krydstogtspassagerer Danmark, hvilket var en stigning på 3 pct. i forhold til året før. Siden 2002 er antallet af gæstende krydstogtspassagerer mere end tredoblet. De seneste fem år har der været en stabilisering af niveauet.

Passager- og færgefart på danske havne

 

2011

2012

2013

2014

2015

Ændring
2014-2015

 

1.000 passagerer

pct.

Passagerer i alt

31743

31177

31324

31430

31756

1,0

Udenrigsruter

22395

21928

21802

21925

22233

1,4

Indenrigsruter

9348

9249

9522

9505

9523

0,2

Anm.: I tabellen opgøres passagerer for ruten, mens de i figuren øverst opgøres for havnen. For indenrigsruter betyder det, at passagertallet på en rute indgår dobbelt i figuren.

Krydstogtskibes anløb på danske havne

 

2011

2012

2013

2014

2015

Ændring
2014-2015

 

antal

pct.

Anløb

424

438

410

366

347

-5,2

 

1.000

 

Påstigende passagerer

216

212

209

209

189

-9,6

Afstigende passagerer

219

210

211

209

183

-12,4

Gennemgående passagerer

438

403

562

385

397

3,1

Samlet godsomsætning efter vareart

 

Udlosset fra

Indladet til

I alt

Andel

 

Udland

Indland

Udland

Indland

 

 

 

1.000 ton

pct.

2015

42785

11843

31634

8837

95099

100

Flydende bulk

14726

2541

12175

2819

32261

34

Flydende gas

88

7

88

..

183

0

Råolie

3837

752

3243

509

8341

9

Mineralske olieprodukter

9888

1580

8403

1953

21824

23

Flydende kemikalier

330

32

85

104

551

1

Flydende bulk i øvrigt

583

170

356

253

1362

1

Fast bulk

13171

6996

5636

3524

29327

31

Malme og metalaffald

312

227

860

85

1484

2

Kul

2619

1615

143

1171

5548

6

Landbrugsprodukter

624

181

1773

183

2761

3

Foderstoffer

2371

129

267

162

2929

3

Kemikalier

58

2

28

12

100

0

Gødningsstoffer

811

48

39

22

920

1

Sten, sand og grus

3688

3578

1165

635

9066

10

Kalk, cement, gips mv.

639

481

1295

934

3349

4

Fast bulk i øvrigt

2049

735

66

320

3170

3

Stykgods

14889

2303

13826

2496

33514

35

Gods i containere

2610

176

2721

80

5587

6

Uindregistrerede motorkøretøjer

83

..

5

..

88

0

Færgegods

8638

2003

8952

2003

21596

23

Ro-ro-gods i øvrigt

1065

2

1227

3

2297

2

Træ

838

18

294

26

1176

1

Jern- og stålprodukter

1346

37

390

102

1875

2

Stykgods i øvrigt

309

67

237

282

895

1

Nyt fra Danmarks Statistik

10. maj 2016 - Nr. 216

Hent som PDF
Næste udgivelse: 11. maj 2017

Kontakt

Kilder og metode

Oplysningerne er ikke sæsonkorrigerede.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation