Gå til sidens indhold

Mere gods i havnene

Skibsfart (år) 2014

I 2014 håndterede de danske havne 92 mio. ton gods. Det er en stigning på 5 pct. i forhold til året før. Havnene har således fået vendt udviklingen efter en længere årrække med nedgang i aktiviteten. Der er dog fortsat et stykke vej op til godsmængderne i 2007, hvor 110 mio. ton gods gik gennem de danske havne. 41 mio. passagerer passerede igennem de danske havne i 2014 - i lighed med de seneste tre foregående år.

Gods og passagertrafik på danske havne

26 danske erhvervshavne står for det meste af godset

Det er 112 havne med fast godstransport eller passagertrafik i Danmark. 26 havne håndterer over 1 mio. ton gods om året og står for samlet 87 pct. af alt gods. Der er 71 havne med fast passagertrafik. I 2014 var der 502.000 skibsanløb på danske havne.

De dominerende varer i skibsfarten var i 2014 olieprodukter, råolie og kul med 38 pct. af den samlede godsmængde. Den største enkelte godstype var dog færgegods, som med 21 mio. ton udgjorde 23 pct. af godset, der gik gennem danske havne. Færgegods dækker næsten udelukkende over ikke specificeret gods på last- og sættevogne. En meget lille del er stykgods, dvs. fast gods, der ikke er pakket i containere eller på last- og sættevogn.

Fremgang på internationalt færgeruter

I 2014 var passagertallet på nationale færgeruter uændret 9,5 mio. passagerer. I modsætning hertil er passagertallet på de internationale ruter steget 1 pct. til 21,9 mio. passagerer.

En halv million krydstogtspassager

I 2014 var der 339 anløb med krydstogtskibe i danske havne. I alt besøgte 360.000 krydstogtspassagerer Danmark, en nedgang på hele 36 pct. i forhold til 2013, men tallet svinger dog kraftigt fra år til år.

Passager- og færgefart på danske havne

 

2010

2011

2012

2013

2014

Ændring
2013-2014

 

1.000 passagerer

pct.

Passagerer i alt

32281

31743

31177

31324

31431

0,5

Udenrigsruter

22907

22395

21928

21802

21926

-0,6

Indenrigsruter

9374

9348

9249

9522

9504

0,0

Anm.: I tabellen opgøres passagerer for ruten, mens de i figuren øverst opgøres for havnen. For indenrigsruter betyder det, at passagertallet på en rute indgår dobbelt i figuren.

Krydstogtskibes anløb på danske havne

 

2010

2011

2012

2013

2014

Ændring
2013-2014

 

antal

pct.

Anløb

351

424

438

410

339

-17,3

 

1.000

 

Påstigende passagerer

172

216

212

209

209

0,0

Afstigende passagerer

170

219

210

211

209

-0,9

Gennemgående passagerer

338

438

403

562

360

-35,9

Samlet godsomsætning efter vareart

 

Udlosset fra

Indladet til

I alt

Andel

 

Udland

Indland

Udland

Indland

 

 

 

1.000 ton

pct.

2014

41633

11471

30287

9012

92403

100

Flydende bulk

12422

2160

11594

2604

28780

31

Flydende gas

81

2

97

..

180

0

Råolie

3658

791

4709

1125

10283

11

Mineralske olieprodukter

7899

1224

6347

1079

16549

18

Flydende kemikalier

259

48

106

78

491

1

Flydende bulk i øvrigt

525

95

335

322

1277

1

Fast bulk

14066

6893

4996

3950

29905

32

Malme og metalaffald

742

199

805

325

2071

2

Kul

4155

1801

52

1937

7945

9

Landbrugsprodukter

646

124

1425

78

2273

2

Foderstoffer

2318

170

356

219

3063

3

Kemikalier

56

0

14

6

76

0

Gødningsstoffer

1000

56

35

32

1123

1

Sten, sand og grus

3373

3177

1049

309

7908

9

Kalk, cement, gips mv.

491

637

1108

928

3164

3

Fast bulk i øvrigt

1285

729

152

116

2282

2

Stykgods

15144

2420

13700

2458

33722

36

Gods i containere

2709

224

2612

152

5697

6

Uindregistrerede motorkøretøjer

71

..

4

1

76

0

Færgegods

8235

2017

8734

2017

21003

23

Ro-ro-gods i øvrigt

1117

18

1227

23

2385

3

Træ

1441

60

425

15

1941

2

Jern- og stålprodukter

1175

11

350

44

1580

2

Stykgods i øvrigt

396

90

348

206

1040

1

Nyt fra Danmarks Statistik

27. maj 2015 - Nr. 256

Hent som PDF
Næste udgivelse: 10. maj 2016

Kontakt

Kilder og metode

Oplysningerne er ikke sæsonkorrigerede.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation