Gå til sidens indhold

3.000 flere registrerede udsatte børn og unge i 2015

Støtte til udsatte børn og unge 2015

Der var 49.013 børn og unge registreret som udsatte i 2015. Det er en stigning på 7 pct. sammenlignet med 2014, hvor der var 45.768 registreret. Antallet i 2015 svarer til 3,2 pct. af alle 0-22-årige. I 2014 var det samme forhold 3,0 pct.

Fordelingen af udsatte børn og unge 0-22-årige efter foranstaltning. 2011-2015

Flere børn og unge modtager familierettet støtte

Ligesom i 2014 kan stigningen forklares med den familierettede støtte, hvor antallet af registrerede udsatte børn og unge er vokset med 3.847 personer - en stigning på 15 pct. i forhold til 2014. Overordnet set modtager 60 pct. af alle udsatte børn og unge familierettet støtte, mens det i 2014 var 56 pct. Familierettet støtte kan være alt fra særlig konsulentbistand og rådgivning til forskellige former for økonomisk støtte. Det er vigtigt at bemærke, at hvis den familierettede støtte gives på grund af flere børn i familien, registreres alle involverede børn i familien som modtagere af familierettet støtte.

Kommunernes udgifter til forebyggelse stiger

Kommunernes udgifter til forbyggende foranstaltninger til udsatte børn og unge afspejler også den stigende trend, der ses i antallet af støtteforanstaltninger. I 2012 blev der brugt 3,9 mia. kr. på området, mens der i 2015 blev brugt 4,9 mia. kr. - en stigning på over 20 pct. i løbet af 4 år med den største stigning mellem 2014 og 2015.

Samlede offentlige netto-driftsudgifter til udsatte børn og unge efter foranstaltning

Netto driftsudgifter

2012

2013

2014

2015

 

mio. kr.

I alt

14191

14459

14642

15099

Særlige dagtilbud og særlige klubber

1003

981

954

891

Plejefamilier og opholdssteder

5913

5959

6031

6153

Forbyggende foranstaltninger

3918

4158

4395

4939

Døgninstitutioner

3027

3019

2962

2802

Sikrede døgninstitutioner

329

342

300

314

Anm.: Tallene stammer fra de kommunale regnskaber og er gengivet i årets priser.

Færre anbragte børn generelt, men flere tvangsanbringelser

Selvom der har været en stor stigning i det samlede antal af udsatte børn og unge, er der samtidig sket et fald på 4 pct. i antallet af anbringelser. I 2015 var der 13.506 anbragte børn, hvilket er 554 færre end i 2014. Hermed fortsætter tendensen siden 2012, hvor der hvert år er blevet anbragt færre og færre børn. Faldet i antallet af anbringelser skjuler dog en stigning i antallet af tvangsanbringelser. Anbringelser uden samtykke er steget støt de sidste 5 år og er siden 2011 steget fra 1.673 tvangsanbragte børn til 1.893 i 2015, en samlet stigning på 13 pct. Den aldersgruppe, hvor der bliver anbragt flest uden samtykke er fortsat aldersgruppen 12-17 år. Dog er aldersgruppen 6-11 år vokset mest siden 2011 med en samlet stigning på 24 pct. Både i 2014 og 2015 udgjorde de 0-5-årige 21 pct. af de tvangsanbragte, de 6-11-årige 38 pct. og de 12-17-årige 41 pct.

Stagnation af unge mellem 18-22 år i efterværn

Unge, der er fyldt 18 år, kan ikke tvangsanbringes efter §58, men bliver i stedet om nødvendigt anbragt i efterværn med døgnophold efter §76.3.1. Dette antal var i 2015 nogenlunde det samme som i det forgående år med lidt flere end 2.300 unge. Samlet set er der dog sket en stigning på 1.151 flere registrerede udsatte unge i forhold til 2014, svarende til en stigning på 16 pct. Denne stigning skyldes dog primært, at der er flere unge, som modtager familierettet støtte.

Anbragte børn og unge 0-22-årige opdelt efter anbringelsesform. 2011-2015

 

2011

2012

2013

2014

2015

 

procent

Andel af børn og unge i Danmark registreret som udsat

1,80

1,90

1,80

2,90

3,20

 

antal

Udsatte børn og unge i alt, netto personer

28760

29136

28374

45768

49013

Forebyggende personrettet i alt, netto (personer)

15474

15917

15684

16046

16531

0-5 årige

1108

1058

906

812

779

6-11 årige

4068

3883

3553

3450

3311

12-17 årige

8058

8002

7697

7572

7690

18 år og derover

2239

2973

3527

4211

4749

Uoplyst alder

1

1

1

1

2

Forebyggende familierettet i alt, netto (personer)

-

-

-

25814

29661

0-5 årige

-

-

-

4096

4399

6-11 årige

-

-

-

7939

9085

12-17 årige

-

-

-

12359

13888

18 år og derover

-

-

-

1414

2286

Uoplyst alder

-

-

-

6

3

Anbragte i alt, netto (personer)

14719

14872

14366

14060

13506

Anbringelse med samtykke (§52.3.8)

10258

10086

9451

8783

8191

Anbringelse uden samtykke (§58)

1673

1705

1763

1836

1893

0-5 årige

389

385

397

391

393

6-11 årige

585

600

620

695

723

12-17 årige

698

719

745

749

776

Uoplyst alder

1

1

1

1

1

Ungdomssanktion (§74.3.1) (kun 15-22-årige)

123

110

93

77

59

Efterværn med døgnophold (§76.3.1) (kun 18-22-årige)

2114

2207

2185

2319

2306

Afsoning (§78.2) (Straffuldbyrdelsesloven) (kun 15-22-årige)

9

13

13

14

14

Varetægtssurrogat (§765) (Retsplejeloven)

38

40

39

47

59

Formandsafgørelse (§75.1)

126

282

324

354

330

Uoplyst anbringelse

378

429

498

630

654

Anm.: Den samme person kan optræde under både anbragte i alt, forebyggende familierettet i alt og i forebyggende personrettet i alt, hvorfor de tre talrækker ikke summer til den overordnede optælling af udsatte børn og unge i alt for det enkelte år.

Nyt fra Danmarks Statistik

15. december 2016 - Nr. 531

Hent som PDF
Næste udgivelse: 15. september 2017

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er udarbejdet på grundlag af indberetninger fra landets kommuner om børn og unge mellem 0-22 år, der fik sociale støtteforanstaltninger pr. 31. december.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation