Gå til sidens indhold

Højere ledighed i juli

Arbejdsløsheden (md.) juli 2017

I juli var bruttoledigheden 4.700 fuldtidspersoner højere end i juni, idet bruttoledigheden steg fra 116.400 til 121.100. Hermed steg ledighedsprocenten til 4,5 pct. efter at have ligget uændret på 4,3 pct. af den registerbaserede arbejdsstyrke i seks måneder i træk. Den markante stigning skal dog tages med forbehold, da kilderne til opgørelse af dagpengemodtagernes bruttoledighed er blevet ændret fra og med denne offentliggørelse - se sidste afsnit i denne artikel.

Bruttoledigheden, nettoledigheden og AKU-ledigheden, sæsonkorrigeret

AKU-ledigheden stiger til 173.000

I juli var der 173.000 AKU-ledige i alderen 15-74 år, hvilket svarer til 5,8 pct. af arbejdstyrken, når den opgøres ifølge AKU. AKU-tallet er baseret på den interviewbaserede Arbejdskraftundersøgelse. Månedstal i AKU opgøres som tre måneders glidende gennemsnit, og AKU kan derfor ikke bruges til at belyse udviklingen fra måned til måned. Aktuelle tal for AKU-ledigheden kan sammenlignes med tal, der ligger mindst tre måneder tilbage.

Forskel på AKU- og bruttoledighed

Bruttoledigheden er omregnet til fuld tid og dækker aldersgruppen 16-64 år, mens AKU-ledigheden opgøres i antal personer og omfatter 15-74-årige. AKU-ledigheden har de senere år ligget på et højere niveau end den registerbaserede bruttoledighed. Dette skyldes forskelle i definitioner og opgørelsesmetoder. AKU-ledigheden inkluderer bl.a. (modsat bruttoledigheden) studerende, som søger job ved siden af studierne. AKU er særligt velegnet til internationale sammenligninger, da undersøgelsen laves på samme måde i alle lande i EU og i en række andre lande.

Større udsving i AKU-ledigheden end bruttoledigheden

Indtil sommeren 2016 var bruttoledigheden faldende. Siden efteråret 2016 har der været en svag stigning i bruttoledigheden. Indtil foråret 2017 skal denne stigning ses i sammenhæng med, at antallet af integrationsydelsesmodtagere, der visiteres som jobparate, steg i denne periode. Siden foråret er bruttoledigheden dog steget yderligere. Den markante stigning i bruttoledigheden fra juni til juli skal dog tages med forbehold på grund af ændringerne i datakilderne til opgørelse af dagpenge-ledigheden fra og med 1. juli 2017.

AKU-ledigheden har været meget mere svingende. Fra januar til september 2016 steg AKU-ledigheden med 19.000 personer, hvorefter den faldt med 28.000 fra september 2016 til april 2017. Fra april frem til juli steg ledigheden med 4.000 personer. Det skal samtidig bemærkes, at der er en betydelig usikkerhed i opgørelsen af den månedlige AKU-ledighed.

Bruttoledige fordelt på ydelsestype, køn, alder og landsdele samt AKU-ledige

 

Sæsonkorrigerede tal

Ikke-sæsonkorrigerede tal1

 

Ledige

Ledigheds-pct.2

Ledige

Ledigheds-pct.2

 

2017

2017

2016

2017

2016

2017

 

Apr.

Maj

Juni

Juli

Apr.

Maj

Juni

Juli

Juli

Juli

Juli

Juli

 

1.000 personer

pct.

1.000 personer

pct.

Bruttoledige

115,5

116,1

116,4

121,1

4,3

4,3

4,3

4,5

102,6

111,1

3,8

4,1

Nettoledige

90,8

91,6

92,3

95,6

3,4

3,4

3,4

3,5

88,0

92,5

3,3

3,4

Dagpengemodtagere

69,2

70,0

70,6

74,0

66,5

71,6

Kontanthjælpsmodtagere

21,6

21,6

21,7

21,6

21,4

20,9

Aktiverede

24,8

24,6

24,1

25,6

14,6

18,6

Dagpengemodtagere

10,1

9,9

9,8

9,9

6,7

6,0

Kontanthjælpsmodtagere

14,7

14,6

14,4

15,7

7,9

12,6

Mænd

57,7

58,0

58,2

60,5

4,1

4,2

4,2

4,3

49,1

54,2

3,5

3,9

Kvinder

57,8

58,2

58,3

60,7

4,4

4,5

4,5

4,7

53,5

56,9

4,1

4,4

16-24 år

11,0

10,9

11,0

11,6

2,9

2,9

2,9

3,1

10,2

11,5

2,7

3,0

25-29 år

21,6

21,8

22,1

23,1

8,3

8,3

8,4

8,8

21,3

24,7

8,1

9,4

30-39 år

31,3

31,4

31,6

33,1

5,6

5,6

5,7

5,9

26,9

30,1

4,8

5,4

40-49 år

22,9

23,0

22,8

23,8

3,4

3,4

3,4

3,5

19,9

20,1

2,9

2,9

50-59 år

22,0

22,1

21,9

22,4

3,5

3,5

3,5

3,6

18,8

18,5

3,0

3,0

60-64 år

6,8

6,9

7,0

7,2

3,6

3,7

3,7

3,8

5,5

6,2

3,0

3,3

Byen København

20,0

20,0

19,6

20,4

5,0

5,0

4,9

5,1

20,3

20,4

5,0

5,1

Københavns omegn

10,9

10,9

11,0

11,4

4,3

4,3

4,3

4,5

10,0

10,4

3,9

4,0

Nordsjælland

7,5

7,5

7,5

7,7

3,5

3,5

3,5

3,6

6,0

7,0

2,8

3,3

Bornholm

0,8

0,8

0,7

0,7

4,7

4,6

4,5

4,5

0,5

0,5

3,2

3,3

Østsjælland

4,2

4,2

4,2

4,3

3,6

3,6

3,6

3,7

3,8

4,0

3,2

3,4

Vest- og Sydsjælland

11,9

12,1

12,3

12,6

4,6

4,7

4,8

4,9

9,7

11,0

3,7

4,3

Fyn

11,4

11,4

11,4

11,9

5,2

5,2

5,2

5,4

10,1

10,8

4,6

4,9

Sydjylland

12,5

12,6

12,5

13,0

3,8

3,8

3,8

3,9

10,4

11,2

3,1

3,4

Østjylland

16,4

16,6

16,8

18,1

4,0

4,0

4,1

4,4

15,3

17,1

3,7

4,1

Vestjylland

6,9

6,8

6,9

7,4

3,4

3,4

3,5

3,7

5,3

6,3

2,7

3,2

Nordjylland

13,2

13,4

13,5

13,6

4,9

5,0

5,0

5,1

11,1

12,1

4,1

4,5

AKU-ledige

169,0

173,0

5,7

5,8

189,0

172,0

6,2

5,7

Anm.: Fra og med denne offentliggørelse opgøres den registerbaserede bruttoledighed på kalendermåneder mod tidligere på de såkaldte dagpenge-måneder, der var forskudt 1-2 uger i forhold til de tilsvarende kalendermåneder. Personer på integrationsydelse, der er visiteret som jobparate, indgår i brutto-ledighedsstatistikken som ledige kontanthjælpsmodtagere. Denne kategori af bruttoledige har været kraftigt stigende fra juni 2016 til marts 2017, hvorefter stigningen er aftaget betragteligt.

1 De ikke-sæsonkorrigerede tal for bruttoledigheden opgøres for juli 2016 som de endelige faktiske tal og for juli 2017 som de opregnede faktiske tal. Fra og med denne offentliggørelse er det kun de ledige kontanthjælpsmodtagere der opregnes, da vi pt. mangler erfaringer med efteropdateringerne i de nye kilder til dagpengeledigheden.
2 For bruttoledighedens vedkommende udregnes ledighedsprocenterne i forhold til den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik for de 16-64-årige, der senest er opgjort med reference til ultimo november 2015. For AKU-ledighedens vedkommende udregnes ledighedsprocenterne i forhold til den løbende opgørelse af arbejdsstyrken ifølge selvsamme AKU-undersøgelse.

Flere nettoledige og aktiverede ledige

Bruttoledigheden består af de nettoledige og de ledige, der er i aktivering. Fra juni til juli steg nettoledigheden med 3.300 fuldtidspersoner til 95.600, mens antallet af aktiverede ledige steg med 1.500 fuldtidspersoner til 25.600.

Ensartet stigning i bruttoledigheden for mænd og kvinder

Fra juni til juli steg bruttoledigheden med 2.300 fuldtidspersoner for mændene og med 2.400 for kvinderne. Dette medførte at ledighedsprocenten for mændene steg med 0,1 procentpoint til 4,3 pct., mens kvindernes ledighedsprocent steg med 0,2 procentpoint til 4,7 pct.

Størst ledighedsstigning for de yngre aldersgrupper

Fra juni til juli steg bruttoledighedsprocenten med 0,4 procentpoint for de 25-29-årige og med 0,2 procentpoint for de 16-24-årige og for de 30-39-årige. De øvrige tre aldersgrupper fra 40 år og opefter havde alle stigninger på 0,1 procentpoint. I juli var det fortsat de 16-24-årige, der havde den laveste ledighedsprocent på 3,1 pct., mens de 25-29-årige fortsat havde den højeste ledighedsprocent på 8,8 pct.

Størst ledighedsstigning i Østjylland

Fra juni til juli steg ledighedsprocenten med 0,3 procentpoint i Østjylland. Samtidig steg ledighedsprocenterne med 0,2 procentpoint i Byen København, Københavns omegn, på Fyn og i Vestjylland og med 0,1 procentpoint i Nordsjælland, Østsjælland, Vest- og Sydsjælland, Sydjylland og Nordjylland. Endelig var ledighedsprocenten uændret fra juni til juli på Bornholm. Herefter havde Nordsjælland landets laveste ledighedsprocent med 3,6 pct., mens man på Fyn fortsat lå i den anden ende af skalaen med 5,4 pct.

Ændring i opgørelsen af brutto- og nettoledigheden

Pr. 1. juli 2017 er opgørelsen af den registerbaserede brutto- og nettoledighed ændret, som følge af Dagpengereformen fra oktober 2015. Ændringerne skyldes nye datakilder til opgørelsen af de ledige dagpengemodtagere. Det medfører bl.a., at ledigheden pr. 1. juli og frem opgøres for kalendermåneder mod hidtil for dagpengemåneder, som var forskudt 1-2 uger i forhold til de tilsvarende kalendermåneder. I forbindelse med overgangen til de nye ledighedsopgørelser ventes en øget usikkerhed i tallene, hvilket dels skyldes at a-kasserne skal vænne sig til at indberette data for deres dagpengemodtagere på en ny måde og dels at Danmarks Statistik ikke, som det hidtil har været tilfældet, har noget erfaringsgrundlag til at kunne opregne de nye indberetninger meningsfyldt pga. for sent indkomne dagpengekort. Derudover kan man formentlig (mere permanent) vente større fremtidige revisioner af ledighedsopgørelserne end hidtil. De enkelte dagpengemodtagere skal nemlig fremover indberette deres 'forventede ledighed' for de sidste op til 14 dage af kalendermåneden ved indsendelsen af deres månedlige dagpengekort, og denne forventning kan så efterfølgende blive revideret til den faktisk opgjorte ledighed for de selvsamme personer. Se mere i notatet Ændringer i den månedlige registerbaserede ledighedsstatistik pr. 1. juli 2017.

Nyt fra Danmarks Statistik

12. september 2017 - Nr. 359

Hent som PDF
Næste udgivelse: 12. oktober 2017

Kontakt

Kilder og metode

Den månedlige opgørelse af ledigheden på baggrund af arbejdskraftundersøgelsen (AKU-ledigheden), jf. statistikbanktabellerne aku100m og aku101m, opdateres fra og med offentliggørelsen af ledigheden for januar 2022 og ikke før en ny og forbedret metode til beregning af AKU-ledigheden foreligger. Den nye metode til opgørelse af den månedlige AKU-ledigheden forventes færdigudviklet ifm. offentliggørelsen af ledigheden for august 2022. Den seneste udvikling kan ses i www.statistikbanken.dk/eksp01 i form af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings daglige opgørelser af tilmeldte ledige, dog baseret på samtlige tilmeldte ledige uanset om disse personer modtager ydelser eller ej og i modsætning til denne statistik ikke omregnet til fuldtidspersoner og ikke sæsonkorrigeret.
Se emnesiderne om arbejdsløsheden på www.dst.dk/registreretledighed.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation