Gå til sidens indhold

Stort set uændret ledighed i juni

Arbejdsløsheden (md.) juni 2017

Der var desværre fejl i andet afsnit, hvor der stod maj i stedet for juni. Fejlen er rettet og markeret med rødt.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

I juni var der en lille stigning i bruttoledigheden på 400 fuldtidspersoner fra 116.000 til 116.400. Ledighedsprocenten var uændret for femte måned i træk på 4,3 pct. af arbejdsstyrken opgjort efter den registerbaserede metode. Ledighedstal omtalt i teksten er korrigeret for normale sæsonudsving, hvis intet andet er nævnt. Bemærk at opgørelsen af bruttoledigheden ændres fra og med juli 2017, se sidst i denne artikel.

Bruttoledigheden, nettoledigheden og AKU-ledigheden, sæsonkorrigeret

AKU-ledigheden ligger på 171.000

I juni var der 171.000 AKU-ledige i alderen 15-74 år, hvilket svarer til 5,7 pct. af arbejdstyrken, når den opgøres ifølge AKU. AKU-tallet er baseret på den interviewbaserede Arbejdskraftundersøgelse. Månedstal i AKU opgøres som tre måneders glidende gennemsnit, og AKU kan derfor ikke bruges til at belyse udviklingen fra måned til måned. Aktuelle tal for AKU-ledigheden kan sammenlignes med tal, der ligger mindst tre måneder tilbage.

Forskel på AKU- og bruttoledighed

Bruttoledigheden er omregnet til fuld tid og dækker aldersgruppen 16-64 år, mens AKU-ledigheden opgøres i antal personer og omfatter 15-74-årige. AKU-ledigheden har de senere år ligget på et højere niveau end den registerbaserede bruttoledighed. Dette skyldes forskelle i definitioner og opgørelsesmetoder. AKU-ledigheden inkluderer bl.a. (modsat bruttoledigheden) studerende, som søger job ved siden af studierne. AKU er særligt velegnet til internationale sammenligninger, da undersøgelsen laves på samme måde i alle lande i EU og i en række andre lande.

Større udsving i AKU-ledigheden end bruttoledigheden

Indtil sommeren 2016 var bruttoledigheden faldende. I efteråret 2016 og de første måneder af 2017 var der en svag stigning i bruttoledigheden i sammenhæng med, at antallet af integrationsydelsesmodtagere, der visiteres jobparate, steg i de måneder. Siden marts 2017 har bruttoledigheden ligget på et nogenlunde uændret niveau.

AKU-ledigheden har været meget mere svingende. Fra januar til september 2016 steg AKU-ledigheden med 20.000 personer, hvorefter den er faldet med 26.000 fra september 2016 til juni 2017. Det skal samtidig bemærkes, at der er en betydelig usikkerhed på opgørelsen af den månedlige AKU-ledighed.

Bruttoledige fordelt på ydelsestype, køn, alder og landsdele samt AKU-ledige

 

Sæsonkorrigerede tal

Ikke-sæsonkorrigerede tal1

 

Ledige

Ledigheds-pct.2

Ledige

Ledigheds-pct.2

 

2017

2017

2016

2017

2016

2017

 

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Juni

Juni

Juni

Juni

 

1.000 personer

pct.

1.000 personer

pct.

Bruttoledige

115,7

115,1

116,0

116,4

4,3

4,3

4,3

4,3

106,3

111,8

3,9

4,1

Nettoledige

90,8

90,1

91,6

93,0

3,4

3,3

3,4

3,5

83,3

86,5

3,1

3,2

Dagpengemodtagere

69,0

68,5

70,0

71,2

61,3

65,0

Kontanthjælpsmodtagere

21,8

21,6

21,7

21,7

22,0

21,5

Aktiverede

24,9

25,1

24,3

23,4

23,0

25,3

Dagpengemodtagere

10,7

10,5

10,0

9,4

13,0

10,3

Kontanthjælpsmodtagere

14,2

14,6

14,4

14,0

10,0

15,0

Mænd

57,5

57,3

57,6

57,8

4,1

4,1

4,1

4,1

50,5

54,5

3,6

3,9

Kvinder

58,2

57,9

58,4

58,6

4,5

4,4

4,5

4,5

55,8

57,3

4,3

4,4

16-24 år

10,9

10,9

10,8

11,3

2,9

2,9

2,8

3,0

9,1

10,7

2,4

2,8

25-29 år

21,8

21,8

21,8

22,7

8,3

8,3

8,3

8,7

17,2

20,8

6,6

7,9

30-39 år

30,9

31,0

31,3

31,2

5,5

5,6

5,6

5,6

28,3

30,5

5,1

5,5

40-49 år

23,2

22,9

23,0

22,6

3,4

3,4

3,4

3,3

23,2

21,9

3,4

3,2

50-59 år

22,2

21,8

22,1

21,7

3,5

3,5

3,5

3,5

22,1

20,9

3,5

3,3

60-64 år

6,7

6,7

7,0

7,0

3,6

3,6

3,7

3,7

6,4

7,0

3,4

3,7

Byen København

20,2

20,0

20,2

20,2

5,0

5,0

5,0

5,0

19,5

19,7

4,8

4,9

Københavns omegn

11,0

10,9

10,9

10,9

4,3

4,3

4,3

4,3

11,2

10,9

4,4

4,3

Nordsjælland

7,5

7,4

7,5

7,5

3,5

3,5

3,5

3,5

6,4

7,3

3,0

3,5

Bornholm

0,8

0,8

0,8

0,7

4,7

4,6

4,6

4,5

0,6

0,6

3,5

3,5

Østsjælland

4,1

4,1

4,2

4,2

3,5

3,5

3,6

3,6

4,1

4,1

3,5

3,5

Vest- og Sydsjælland

11,9

11,8

12,0

12,1

4,6

4,6

4,7

4,7

10,7

11,7

4,2

4,5

Fyn

11,5

11,4

11,3

11,3

5,3

5,2

5,2

5,2

10,4

10,8

4,7

4,9

Sydjylland

12,5

12,4

12,5

12,3

3,8

3,7

3,8

3,7

11,3

11,6

3,4

3,5

Østjylland

16,5

16,4

16,5

16,8

4,0

4,0

4,0

4,1

15,1

16,2

3,7

3,9

Vestjylland

6,7

6,8

6,8

6,8

3,4

3,4

3,4

3,4

5,8

6,4

2,9

3,2

Nordjylland

12,9

13,1

13,4

13,6

4,8

4,9

5,0

5,0

11,1

12,4

4,1

4,6

AKU-ledige

175,0

171,0

5,9

5,7

183,0

168,0

6,0

5,6

Anm.: Fra og med januar 2014 er jobparate/åbenlyst uddannelsesparate personer på uddannelseshjælp og personer på arbejdsmarkedsydelse inkluderet i bruttoledigheden under kontanthjælpsmodtagere. Fra og med oktober 2015 gør det samme sig gældende for personer på kontantydelse. Personer på integrationsydelse, der er visiteret som jobparate, indgår ligeledes som ledige kontanthjælpsmodtagere. Denne sidste kategori af bruttoledige har været kraftigt stigende fra juni 2016 til januar 2017, hvorefter stigningen aftog betragteligt.

1 De ikke-sæsonkorrigerede tal for bruttoledigheden opgøres for juni 2016 som de endelige faktiske tal og for juni 2017 som de opregnede faktiske tal. Opregningen baseres på, hvor stor en andel af indberetningerne, der erfaringsmæssigt mangler for den seneste måned.
2 For bruttoledighedens vedkommende udregnes ledighedsprocenterne i forhold til den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik for de 16-64-årige, der senest er opgjort med reference til ultimo november 2015. For AKU-ledighedens vedkommende udregnes ledighedsprocenterne i forhold til den løbende opgørelse af arbejdsstyrken ifølge selvsamme AKU-undersøgelse.

Flere nettoledige og færre aktiverede

Bruttoledigheden består af de nettoledige og de ledige, der er i aktivering. Fra maj til juni steg nettoledigheden med 1.400 fuldtidspersoner til 93.000, mens antallet af aktiverede ledige faldt med 900 fuldtidspersoner til 23.400.

Stort set uændret bruttoledighed for begge køn

Fra maj til juni steg bruttoledigheden med 200 fuldtidspersoner, både for mænd og kvinder. Ledighedsprocenterne er fortsat uændret for begge køn, svarende til 4,1 pct. for mændene og 4,5 pct. for kvinderne.

Højere ledighedsprocenter for de unge

Fra maj til juni steg bruttoledighedsprocenten med 0,2 procentpoint for de 16-24-årige og med 0,4 procentpoint for de 25-29-årige. Der var et fald på 0,1 procentpoint for de 40-49-årige, mens ledighedsprocenterne for de øvrige grupper var uændret. I juni var det fortsat de 16-24-årige, der havde den laveste ledighedsprocent på 3,0 pct., mens de 25-29-årige fortsat havde den højeste ledighedsprocent på 8,7 pct.

Faldende ledighed for Bornholm og Sydjylland

Fra maj til juni faldt ledighedsprocenten med 0,1 procentpoint på Bornholm og i Sydjylland. Modsat steg ledighedsprocenten med 0,1 procentpoint i Østjylland. I alle øvrige landsdele var ledighedsprocenterne uændret fra maj til juni. Herefter havde Vestjylland fortsat landets laveste ledighedsprocent på 3,4 pct., mens man på Fyn fortsat lå i den anden ende af skalaen med 5,2 pct.

Ved næste udgivelse ændres den registerbaserede ledighedsstatistik

Pr. 1. juli 2017 ændres opgørelsen af den registerbaserede brutto- og nettoledighed som følge af Dagpengereformen fra oktober 2015. Ændringen omfatter bl.a. en ny datakilde til ledige dagpengemodtagere, og at ledigheden pr. 1. juli og frem opgøres for kalendermåneder mod hidtil for dagpengeperioder. Ved opgørelserne af den månedlige brutto- og nettoledighed for juli 2017 (og de nærmest efterfølgende måneder) forventes der en øget usikkerhed i tallene. Der må således i en overgangsperiode forventes øget usikkerhed i såvel selve ledighedsniveauet som i udviklingen fra måned til måned. Se mere i notatet Ændringer i den månedlige registerbaserede ledighedsstatistik pr. 1. juli 2017. Bemærk at ledigheden for juli måned offentliggøres den 12. september 2017, hvilket er senere end normalt.

Nyt fra Danmarks Statistik

11. august 2017 - Nr. 323

Hent som PDF
Næste udgivelse: 12. september 2017

Kontakt

Kilder og metode

Den løbende udvikling på ledighedsområdet kan ses i www.statistikbanken.dk/eksp01 i form af Styrelsen for Ar­bejdsmarked og Rekrutterings daglige opgørelser af tilmeldte ledige, dog baseret på samtlige tilmeldte ledige uan­set om disse personer modtager ydelser eller ej og - i modsætning til bruttoledighedsstatistikken - ikke omregnet til fuldtidspersoner og ikke sæsonkorrigeret. Danmarks Statistik offentliggør på baggrund af et mindre opdateret datagrundlag en hurtig, månedlig ledighedsindikator 10-12 dage efter udgangen af referencemåneden. Ledighedsindikatoren er en tidlig indikation af, hvad bruttoledighedsstatistikken for samme måned vil vise ca. tre uger senere.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation