Gå til sidens indhold

Overskuddet faldt i august

Betalingsbalancen over for udlandet august 2016

I august var der et overskud på betalingsbalancens løbende poster på 12,0 mia. kr. i sæsonkorrigerede tal, hvilket er et fald på 4,1 mia. kr. i forhold til juli. Faldet skyldes især en stigning i udgifterne på indkomst, der steg 3,1 mia. kr. som følge af udbetaling af udbytte. Importen af varer steg desuden 1,4 mia. kr., hvilket også bidrog til det samlede fald i overskuddet på de løbende poster.

Betalingsbalancens løbende poster i alt (månedstal), nettoindtægter, sæsonkorrigerede tal

Revision af betalingsbalancen - overskuddet løftes

Med denne udgivelse revideres betalingsbalancen tilbage til 2005, hvilket har betydet et løft i overskuddet især i de senere år. En sammenligning af indberettede tal for større virksomheder på tværs af statistikker viste i oktober sidste år et behov for at revidere betalingsbalancen, udenrigshandel med varer og udenrigshandel med tjenester (læs mere på www.dst.dk/bbrevision2016). Resultaterne er med denne udgivelse indarbejdet i statistikkerne. Revisionerne indarbejdes i nationalregnskabet 15. november 2016.

Betalingsbalancens løbende poster i alt (årstal), nettoindtægter før og efter revisionen

Stor stigning i danske virksomheders salg af varer i udlandet

Det er især handel med varer, der ikke passerer den danske grænse, som ligger bag de betydelige revisioner, bl.a. salg af varer i udlandet efter forarbejdning i udlandet. Med udgangspunkt i de nye tal er der i dag offentliggjort en analyse, der bl.a. viser, at danske fremstillingsvirksomheders salg af varer i udlandet, som ikke er produceret i Danmark, er steget kraftigt i de senere år. Analysen kan læses på www.dst.dk/analyser/27689.

Betalingsbalancens løbende poster, bidrag til overskuddet, sæsonkorrigerede tal

Betalingsbalancens løbende poster

 

Faktiske tal

Sæsonkorrigerede tal

 

2016

Januar-august

 

August

Juli

August

2015

2016

 

mia. kr.

Løbende poster i alt

15,8

16,1

12,0

125,4

112,8

Indtægter

108,4

106,4

107,0

899,9

849,3

Udgifter

92,6

90,3

94,9

774,5

736,6

Varer

11,0

11,4

11,0

66,4

81,9

Eksport

58,5

57,4

58,4

459,4

459,0

Import

47,4

46,0

47,4

393,0

377,2

Tjenester

2,9

0,6

0,2

37,0

8,7

Eksport

33,6

31,6

31,5

291,0

254,8

Import

30,8

31,1

31,4

254,0

246,1

Indkomst

4,3

7,0

3,7

42,8

44,3

Indtægter

15,0

15,6

15,4

132,5

120,9

Udgifter

10,6

8,6

11,7

89,7

76,6

Løbende overførsler

-2,5

-2,9

-2,9

-20,8

-22,1

Indtægter

1,3

1,7

1,6

17,0

14,6

Udgifter

3,8

4,6

4,5

37,8

36,7

Kapitaloverførsler mv.

0,0

0,0

0,0

-4,6

0,4

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Ekstraordinær datarevision for 2005-2012

I forbindelse med denne offentliggørelse er der udover den ordinære revision af årene 2013-2015 som nævnt foretaget en ekstraordinær datarevision for 2005-2012. Nedenstående tabel viser ændringerne for 2005-2015 samt de første syv måneder af 2016. Det er især en opjustering af overskuddet på varer, der bidrager til stigningen i overskuddet på de løbende poster siden 2010, mens indkomst bidrager betydeligt til at løfte overskuddet for 2014-2016.

Ændringer siden sidste offentliggørelse

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016*

 

mia. kr.

Løbende poster i alt

-1,1

2,9

1,1

4,6

2,8

15,8

16,4

11,9

14,0

26,0

46,2

36,6

Indtægter

0,6

3,1

2,3

8,0

10,7

20,6

23,3

26,7

33,6

47,4

64,4

41,7

Udgifter

1,7

0,2

1,2

3,4

8,0

4,8

6,9

14,8

19,7

21,4

18,3

5,1

Varer

-1,1

-0,7

-2,1

5,8

8,8

17,8

19,4

15,9

20,0

26,6

24,4

18,8

Eksport

0,5

-0,8

-1,3

7,6

10,3

19,7

22,5

25,7

30,6

38,1

42,0

25,4

Import

1,5

-0,1

0,8

1,8

1,5

1,9

3,1

9,8

10,6

11,4

17,6

6,6

Tjenester

0,0

3,6

3,2

-1,2

-6,0

-2,0

-3,0

-4,0

-7,6

-6,9

0,2

0,7

Eksport

0,2

3,9

3,6

0,5

0,5

1,0

0,8

0,9

1,5

2,9

13,0

8,7

Import

0,2

0,3

0,4

1,6

6,5

2,9

3,8

4,9

9,1

9,8

12,8

8,0

Indkomst

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,7

16,8

14,3

Indtægter

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,4

3,8

4,8

Udgifter

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-0,3

-13,0

-9,5

Løbende overførsler

-

-

-

-

-

-

-

-

1,6

2,5

4,7

2,8

Indtægter

-

-

-

-

-

-

-

-

1,6

3,0

5,7

2,9

Udgifter

-

-

-

-

-

-

-

-

0,0

0,5

1,0

0,1

Kapitaloverførsler mv.

-

-

-

-

-

-

-

-

-0,7

-3,8

-7,9

0,0

Indtægter

-

-

-

-

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

Udgifter

-

-

-

-

-

-

-

-

0,7

3,8

7,9

0,0

* januar-juli 2016.

Varer

Revisionerne på varer skyldes hovedsageligt varehandel, der ikke er omfattet af udenrigshandel med varer (grænsepassageprincip), men som i betalingsbalancen opgøres som varehandel (ejerskifteprincip).

Eksporten af varer, der ikke passerer den danske grænse opjusteres, hvilket vedrører både køb og videresalg af varer (merchanting) og salg af varer i udlandet efter forarbejdning i udlandet. Endvidere er enkelte transaktioner i udenrigshandel med varer nedjusteret som følge af udenlandske residenters eksportangivelser. Der er tale om transaktioner, hvor en udenlandsk virksomhed har købt varer i Danmark til en betydeligt lavere pris end de efterfølgende er eksporteret til. Denne avance skal ikke medtages i betalingsbalancen.

Endvidere indeholder revisionerne på varer før 2012 data- og metoderevisioner. Disse revisioner blev for de efterfølgende år indarbejdet i betalingsbalancen 9. oktober 2015. Set over perioden påvirker disse justeringer overskuddet i både opadgående og nedadgående retning.

Eksport og import af varer og tjenester før og efter revisionen

Tjenester

Revisionerne på tjenester dækker for eksportens vedkommende hovedsageligt over en opjustering af bygge- og anlægstjenester for 2014 og frem. Før 2014 er revisionerne i eksporten præget af især en opjustering af salget af rettigheder.

De største revisioner i importen før 2014 er knyttet til en opjustering af købet af forarbejdningstjenester, royaltybetalinger og rettigheder. Revisionerne i de seneste år er især præget af en opjustering af købet af transporttjenester, forarbejdningstjenester, rejser og bygge- og anlægstjenester.

For 2005 til 2012 er der endvidere foretaget et estimat for private personers køb af elektroniske tjenester fra udenlandske udbydere, såsom streaming- og gamblingtjenester, som samlet set øger importen af tjenester med 3,4 mia. kr. for perioden. Estimater for perioden efter 2012 blev indarbejdet i revisionen af betalingsbalancen 9. oktober 2015.

Formueindkomst

Ændringerne i formueindkomsten kan primært henføres til Danmarks Nationalbanks indarbejdelse af årsregnskabsoplysninger. Indtil oplysningerne fra årsregnskaberne kan indarbejdes, bygger opgørelsen af formueindkomsten delvist på skøn.

Løbende overførsler

Revisionerne på de løbende overførsler skyldes primært, at der fra 2013 er medtaget indtægter for aktieudbytteskat betalt af udenlandske residenter til Danmark.

Kapitaloverførsler mv.

Som følge af omfattende svindel med refusion af udbytteskat til udenlandske residenter bliver den uretmæssigt refunderede skat konteret som en kapitaloverførsel til udlandet. Læs mere om Danmarks Statistiks håndtering af sagen på www.dst.dk/ext/udroko/utubb.

Nyt fra Danmarks Statistik

10. oktober 2016 - Nr. 432

Hent som PDF
Næste udgivelse: 9. november 2016

Kontakt

Kilder og metode

Betalingsbalancen er en opgørelse over værdien af de økonomiske transaktioner med udlandet i en given periode. Der er definitionsmæssige forskelle mellem udenrigshandlen og betalingsbalancens varepost. Den mest betydende forskel udgøres af køb af brændstof til skibe i udenlandsk havn (bunkring) - se overgangstabel på www.dst.dk/bopdok.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation