Gå til sidens indhold

Bruttoledigheden stiger lidt

Arbejdsløsheden (md.) august 2016

Ændret 11. oktober 2016 kl. 08:59

Opgørelsen var desværre fejlbehæftet pga. indberetning af forkerte visitationskategorier for kontanthjælpsmodtagere. Se også den samtidige revision af Nyt nr. 380 Kontanthjælpsydelser 2. kvt. 2016. Fejlen har betydet en overvurdering af antallet af jobparate, og dermed brutto- og nettoledige kontanthjælpsmodtagere siden juli 2015. Dagens revision har således medført et lavere niveau for brutto- og nettoledigheden, men stort set uændret udvikling fra måned til måned. Alle rettelser er markeret med rødt.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

I august steg bruttoledigheden med 1.400 fra 112.100 til 113.500 fuldtidspersoner, hvilket svarer til en stigning i bruttoledighedsprocenten på 0,1 procentpoint fra 4,2 til 4,3 pct. i forhold til den registerbaserede opgørelse af arbejdsstyrken. Det er anden måned i træk, at bruttoledigheden stiger lidt, hvormed den ligger på det højeste niveau siden februar. De ledighedstal, der omtales i teksten, er korrigeret for normale sæsonudsving, hvis intet andet er nævnt.

Bruttoledigheden, nettoledigheden og AKU-ledigheden, sæsonkorrigeret

Flere nettoledige

Bruttoledigheden består af de nettoledige og de ledige, der er i aktivering. Fra juli til august steg nettoledigheden med 1.900 fuldtidspersoner til 93.400, mens antallet af aktiverede ledige faldt med 500 fuldtidspersoner til 20.100.

AKU-ledigheden ligger på 188.000

I august var der 188.000 AKU-ledige i alderen 15-74 år, hvilket svarer til 6,2 pct. af arbejdstyrken, når den opgøres ifølge AKU. Månedstal i AKU opgøres som tre måneders glidende gennemsnit, og AKU kan derfor ikke bruges til at belyse udviklingen fra måned til måned. Aktuelle tal kan sammenlignes med tal, der ligger mindst tre måneder tilbage.

Udviklingen i bruttoledigheden og AKU-ledigheden

Overordnet set har bruttoledigheden udvist en jævnt nedadgående tendens fra juli 2012 til juni 2016, men i de seneste to måneder er bruttoledigheden steget svagt. AKU-ledigheden har i samme periode været mere svingende, dog med en opadgående tendens igennem hovedparten af 2016.

Lidt flere bruttoledige mænd

Fra juli til august steg bruttoledigheden for mænd med 1.000 og for kvinder med 400 fuldtidspersoner. Udviklingen resulterede i uændrede ledighedsprocenter på 4,0 for mændenes samt 4,5 pct. for kvinderne.

Stigende ledighed for de 25-39-årige og for de 50-59-årige

Fra juli til august steg bruttoledighedsprocenten med 0,1 procentpoint for de 25-29-årige, de 30-39-årige og for de 50-59-årige. De øvrige aldersgrupper havde uændrede ledighedsprocenter fra juli til august. Med 2,7 pct. er det fortsat de 16-24-årige, der har den laveste ledighedsprocent, mens de 25-29-årige uændret har den højeste ledighedsprocent - nu med 7,8 pct.

Svagt faldende ledighed på Bornholm

Fra juli til august faldt ledighedsprocenten med 0,1 procentpoint på Bornholm, mens den var uændret i Sydjylland, Østjylland, Vestjylland og Nordjylland. I de øvrige landsdele steg ledighedsprocenten med 0,1 procentpoint fra juli til august. Herefter havde Nordsjælland og Vestjylland begge med en ledighedsprocent på 3,2 den laveste ledighedsprocent. I den modsatte ende af skalaen finder man Byen København og Fyn, som begge havde ledighedsprocenter på 5,2 pct. for august.

Ledighedsbegreberne

Bruttoledigheden er omregnet til fuldtid og dækker aldersgruppen 16-64 år, mens AKU-ledigheden opgøres i antal personer og omfatter 15-74-årige. AKU-tallet er baseret på den interviewbaserede arbejdskraftundersøgelse og har de senere år været på et højere niveau end de registerbaserede tal for ledigheden. Dette skyldes forskelle i definitioner og opgørelsesmetoder. AKU-ledigheden inkluderer bl.a. (modsat bruttoledigheden) studerende, som søger job ved siden af studierne. AKU er særligt velegnet til internationale sammenligninger, da undersøgelsen laves på samme måde i alle lande i EU og i en række andre lande.

Bruttoledige fordelt på ydelsestype, køn, alder og landsdele samt AKU-ledige

 

Sæsonkorrigerede tal

Ikke-sæsonkorrigerede tal1

 

Ledige

Ledigheds-pct.2

Ledige

Ledigheds-pct.2

 

2016

2016

2015

2016

2015

2016

 

Maj

Juni

Juli

Aug.

Maj

Juni

Juli

Aug.

Aug.

Aug.

Aug.

Aug.

 

1.000 personer

pct.

1.000 personer

pct.

Bruttoledige

111,9

110,4

112,1

113,5

4,2

4,1

4,2

4,3

112,2

105,6

4,2

4,0

Nettoledige

91,0

89,6

91,5

93,4

3,4

3,4

3,4

3,5

97,0

90,7

3,6

3,4

Dagpengemodtagere

68,3

67,5

69,5

71,8

71,4

69,6

Kontanthjælpsmodtagere

22,7

22,1

22,0

21,7

25,7

21,1

Aktiverede

21,0

20,9

20,6

20,1

15,2

14,9

Dagpengemodtagere

11,7

11,6

11,2

10,8

7,3

7,3

Kontanthjælpsmodtagere

9,3

9,2

9,4

9,2

7,9

7,6

Mænd

54,2

53,4

54,6

55,6

3,9

3,9

4,0

4,0

54,1

50,2

3,9

3,6

Kvinder

57,7

57,0

57,5

57,9

4,5

4,4

4,5

4,5

58,1

55,4

4,5

4,3

16-24 år

10,0

9,7

10,2

10,1

2,7

2,6

2,7

2,7

10,9

10,0

2,9

2,7

25-29 år

18,9

18,7

19,5

19,8

7,5

7,4

7,7

7,8

19,5

21,0

7,7

8,3

30-39 år

29,3

28,9

29,4

29,7

5,2

5,1

5,2

5,3

29,6

27,9

5,2

4,9

40-49 år

24,2

23,8

23,7

24,1

3,5

3,5

3,5

3,5

24,5

21,3

3,6

3,1

50-59 år

23,1

22,8

22,8

23,2

3,8

3,7

3,7

3,8

21,7

19,6

3,5

3,2

60-64 år

6,5

6,5

6,5

6,6

3,6

3,6

3,7

3,7

5,9

5,8

3,3

3,2

Byen København

20,1

19,7

20,1

20,6

5,1

5,0

5,1

5,2

21,2

20,7

5,4

5,2

Københavns omegn

11,3

11,2

11,2

11,3

4,5

4,4

4,4

4,5

11,1

10,5

4,4

4,1

Nordsjælland

6,6

6,6

6,6

6,7

3,1

3,1

3,1

3,2

6,8

6,2

3,2

3,0

Bornholm

0,7

0,7

0,7

0,7

4,5

4,3

4,3

4,2

0,7

0,5

4,0

3,1

Østsjælland

4,2

4,2

4,2

4,3

3,6

3,6

3,6

3,7

4,0

4,0

3,5

3,4

Vest- og Sydsjælland

11,3

11,1

11,1

11,2

4,4

4,3

4,3

4,4

11,0

9,9

4,3

3,9

Fyn

11,1

10,9

11,2

11,4

5,1

5,0

5,1

5,2

10,5

10,5

4,8

4,8

Sydjylland

12,3

12,0

12,2

12,3

3,7

3,6

3,7

3,7

12,0

10,8

3,6

3,3

Østjylland

15,9

15,8

16,3

16,3

3,9

3,9

4,0

4,0

16,2

15,7

4,0

3,8

Vestjylland

6,3

6,2

6,3

6,4

3,2

3,1

3,2

3,2

6,3

5,6

3,1

2,8

Nordjylland

12,2

12,1

12,3

12,4

4,6

4,5

4,6

4,6

12,3

11,3

4,6

4,2

AKU-ledige

187,0

188,0

6,1

6,2

183,0

190,0

6,2

6,3

Anm.: Fra og med januar 2014 er jobparate personer på uddannelseshjælp og personer på arbejdsmarkedsydelse inkluderet i bruttoledigheden under kontanthjælpsmodtagere. Fra og med oktober 2015 er personer på kontantydelse ligeledes inkluderet i bruttoledigheden under kontanthjælpsmodtagere.

Tabellen indeholder kun et samlet tal for AKU-ledige, fordi problemer med dataindsamlingen til AKU medfører stor usikkerhed på mere detaljeret niveau, se evt. notatet 'Databrud i AKU fra 2016' på www.dst.dk/ext/arbe/akudatabrud.

1 De ikke-sæsonkorrigerede tal for bruttoledigheden opgøres for august 2015 som de endelige faktiske tal og for august 2016 som de opregnede faktiske tal. Opregningen baseres på, hvor stor en andel af indberetningerne, der erfaringsmæssigt mangler for den seneste måned.
2 For bruttoledighedens vedkommende udregnes ledighedsprocenterne i forhold til den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik for de 16-64-årige, der senest er opgjort med reference til ultimo november 2014. For AKU-ledighedens vedkommende udregnes ledighedsprocenterne i forhold til den løbende opgørelse af arbejdsstyrken ifølge selvsamme AKU-undersøgelse.

Nyt fra Danmarks Statistik

29. september 2016 - Nr. 410

Hent som PDF
Næste udgivelse: 31. oktober 2016

Kontakt

Kilder og metode

Den løbende udvikling på ledighedsområdet kan ses i www.statistikbanken.dk/eksp01 i form af Styrelsen for Ar­bejdsmarked og Rekrutterings daglige opgørelser af tilmeldte ledige, dog baseret på samtlige tilmeldte ledige uan­set om disse personer modtager ydelser eller ej og - i modsætning til bruttoledighedsstatistikken - ikke omregnet til fuldtidspersoner og ikke sæsonkorrigeret. Danmarks Statistik offentliggør på baggrund af et mindre opdateret datagrundlag en hurtig, månedlig ledighedsindikator 10-12 dage efter udgangen af referencemåneden. Ledighedsindikatoren er en tidlig indikation af, hvad bruttoledighedsstatistikken for samme måned vil vise ca. tre uger senere.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation