Gå til sidens indhold

Indkomsterne stiger mest i Jylland

Regionale regnskaber 2014

I Region Nordjylland steg den gennemsnitlige disponible indkomst pr. indbygger i 2014 med 4.100 kr. svarende til 2,6 pct. Region Syddanmark og Midtjylland fulgte efter med stigninger på hhv. 3.500 kr. og 3.100 kr., hvilket også var over landsgennemsnittet på 2.800 kr. eller 1,8 pct. Til sammenligning var stigningen kun 1.600 kr. svarende til 1,0 pct. i Region Hovedstaden, hvilket skal ses i lyset af den negative effekt af betalinger af afgifter ved den særlige mulighed for omlægning fra kapitalpension til aldersopsparing, som har stor betydning for Hovedstadsregionen.

Stigning i disponibel indkomst pr. indbygger. 2014

Disponible indkomster på ensartet niveau over hele landet

De disponible indkomster, som tager højde for omfordeling via skatter, sociale overførsler og pensionsindbetalinger, lå generelt på et ret ensartet niveau over hele landet. Region Hovedstaden lå højst med 165.900 kr., mens Region Syddanmark lå lavest med 157.800 kr. i gennemsnit.

Sammenhæng med indkomststatistik for personer

Indkomststatistikken for personer, som udkommer onsdag 16. december, opgør også de disponible indkomster. De to statistikker er ikke umiddelbart sammenlignelige. Dels er populationerne i de to opgørelser forskellige, idet nationalregnskabet laver gennemsnit for hele befolkningen, og dels er definitionerne af den disponible indkomst lidt forskellige. Forskellen mellem udviklingen i de disponible indkomster fra 2013 til 2014 i de to opgørelser kan i høj grad forklares af omlægningen af kapitalpensionsordningen. Denne har en negativ effekt på de disponible indkomster i nationalregnskabet, idet betalingen af afgift ved omlægning til aldersopsparing er fratrukket husholdningernes disponible indkomst. Det er den ikke i indkomststatistikken. Da kapitalpensioners udbredelse er forskellig i regionerne påvirkes også de disponible indkomster forskelligt.

Disponibel bruttoindkomst for husholdninger pr. indbygger fordelt på regioner

 

2009

2010

2011

2012

2013*

2014*

Stigning
2014

Gns. årlig
Stigning 2009-2014

 

løbende priser i 1.000 kr.

pct.

Hele landet

143,6

152,6

156,4

159,2

158,5

161,3

1,8

2,4

Hovedstaden

148,5

158,7

163,0

165,4

164,3

165,9

1,0

2,2

Sjælland

142,1

150,9

154,4

157,9

158,2

160,9

1,7

2,5

Syddanmark

139,9

148,7

152,4

155,

154,3

157,8

2,3

2,4

Midtjylland

142,8

150,4

153,6

156,3

155,7

158,8

2,0

2,1

Nordjylland

141,1

150,2

154,7

157,9

156,7

160,8

2,6

2,6

* Foreløbige tal.

Disponible indkomster viser ikke, hvor produktionen foregår

De regionale regnskaber viser på den ene side, hvor meget der bliver produceret og hvor mange der er beskæftiget på arbejdspladserne i regionerne og på den anden side, hvilken indkomst indbyggerne i en region har. Når en arbejdstager pendler til en anden region, bidrager personen ikke til produktionen i bopælsregionen. Effekten af pendling kan bl.a. ses på BNP pr. indbygger, som i Region Sjælland er meget lavt i forhold til resten af landet, hvorimod de disponible indkomster ikke er tilsvarende lave. Det skyldes i høj grad, at mange indbyggere i Region Sjælland pendler til en arbejdsplads i Hovedstaden, hvor BNP pr. indbygger derfor er højt i forhold til resten af landet.

BNP og indkomst pr. indbygger. 2014

Pæn stigning i BNP i Region Sjælland

Region Sjælland havde den højeste stigning i BNP i 2014 med 2,1 pct. Ligeledes målt på udviklingen i BNP pr. indbygger lå Region Sjælland over resten af landet med en stigning på 1,8 pct. BNP pr. indbygger. Region Sjælland ligger dog fortsat markant under resten af landet. Det skyldes i høj grad, som nævnt ovenfor, at mange indbyggere i Region Sjælland pendler til en arbejdsplads i Region Hovedstaden.

Bruttonationalprodukt fordelt på regioner*

 

BNP
2014

BNP pr. indbygger1 2014

Gns. årlig realvækst
2009-2014

Årlig realvækst
2014

 

årets priser
mio. kr.

årets priser
1.000 kr.

indeks,
hele landet = 100

pct.

Hele landet

1942584

344,2

100

0,7

1,3

Hovedstaden

761527

433,0

126

1,9

1,8

Sjælland

192889

235,7

68

0,4

2,1

Syddanmark

371140

308,2

90

0,6

1,1

Midtjylland

394530

308,2

90

0,3

1,2

Nordjylland

171670

295,1

86

0,2

1,5

Uden for region

50828

-6,4

-7,6

* Foreløbige tal.
1 Det er ikke muligt at beregne BNP pr. indbygger uden for regioner.
Regionens BNP indgår dog i totalen for hele landet.

I 2014 steg beskæftigelsen mest i Region Hovedstaden

I 2014 steg den samlede beskæftigelse med over 22.000 personer. Af disse var cirka halvdelen i Region Hovedstaden, hvor væksten i beskæftigelsen var på 1,2 pct. I Region Nordjylland var der kun en begrænset fremgang på cirka 600 personer, svarende til 0,2 pct.

Kun beskæftigelsesfremgang i Region Hovedstaden siden krisen

Siden 2009 var den samlede beskæftigelse faldet med 2,1 pct. svarende til 58.000 personer. Region Hovedstaden havde i denne periode haft en beskæftigelsesfremgang på 0,9 pct. svarende til 8.600 personer. I resten af landet havde der været en samlet tilbagegang i beskæftigelsen på cirka 64.000 personer. I region Syddanmark var beskæftigelsen faldet med cirka 26.000 personer, mens den i Region Sjælland var faldet med næsten 19.000 personer.

Regional beskæftigelse

 

2009

2010

2011

2012

2013*

2014*

Vækst
2014

Samlet
vækst
2009-2014

 

antal personer

pct.

Beskæftigede:

 

 

 

 

 

 

 

 

Hele landet

2823448

2758406

2756432

2739628

2742798

2765137

0,8

-2,1

Hovedstaden

977734

957967

967444

965920

974963

986377

1,2

0,9

Sjælland

332676

324716

319500

314736

312582

314083

0,5

-5,6

Syddanmark

585217

569106

564282

557261

555315

559398

0,7

-4,4

Midtjylland

637960

623111

623604

620268

622614

627776

0,8

-1,6

Nordjylland

281504

275380

274421

274103

271186

271824

0,2

-3,4

Anm.: Beskæftigelse i nationalregnskabet inkluderer personer, som er midlertidigt fraværende fra arbejde pga. fx orlov, strejke mv.
*Foreløbige tal.

Nyt fra Danmarks Statistik

14. december 2015 - Nr. 605

Hent som PDF
Næste udgivelse: 16. december 2016

Kontakt

Kilder og metode

De regionale regnskaber omfatter en opgørelse af bruttonationalproduktet og andre natio-nalregnskabsvariable for regioner og landsdele samt for kategorien uden for region. I kategorien uden for region placeres aktiviteter, der ikke kan henføres til en enkelt region, primært udvinding af olie og naturgas.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation