Gå til sidens indhold

Bruttoledigheden er stort set uændret

Arbejdsløsheden (md.) juli 2016

I juli steg bruttoledigheden med 700 til 112.400 fuldtidspersoner, hvilket svarer til en bruttoledighedsprocent på 4,2 pct. i forhold til den registerbaserede opgørelse af arbejdsstyrken. Det er tredje måned i træk, at bruttoledighedsprocenten ligger på 4,2 pct. De ledighedstal, der omtales i teksten, er korrigeret for normale sæsonudsving, hvis intet andet er nævnt.

Bruttoledigheden, nettoledigheden og AKU-ledigheden, sæsonkorrigeret

Lidt flere nettoledige

Bruttoledigheden består af de nettoledige og de ledige, der er i aktivering. Fra juni til juli steg nettoledigheden med 1.000 fuldtidspersoner til 92.100, mens antallet af aktiverede ledige faldt med 300 fuldtidspersoner til 20.300.

AKU-ledigheden ligger på 186.000

I juli var der 186.000 AKU-ledige i alderen 15-74 år, hvilket svarer til 6,2 pct. af arbejdstyrken, når den opgøres ifølge AKU. Månedstal i AKU opgøres som tre måneders glidende gennemsnit, og AKU kan derfor ikke bruges til at belyse udviklingen fra måned til måned. Aktuelle tal kan sammenlignes med tal, der ligger mindst tre måneder tilbage.

Udviklingen i bruttoledigheden og AKU-ledigheden

Overordnet set har bruttoledigheden udvist en jævnt nedadgående tendens siden starten af 2014. AKU-ledigheden har i samme periode været mere svingende.

Lidt flere bruttoledige mænd

Fra juni til juli steg bruttoledigheden for mænd og kvinder med hhv. 600 og 100 fuldtidspersoner. Udviklingen resulterede i en stigning fra 3,9 til 4,0 i mændenes bruttoledighedsprocent samt en uændret bruttoledighedsprocent på 4,5 pct. for kvinderne.

Stigende ledighed for de yngste og de ældste

Fra juni til juli steg bruttoledighedsprocenten med 0,2 procentpoint for de 25-29-årige. For de 16-24-årige og de 60-64-årige steg bruttoledighedsprocenten med 0,1 procentpoint. De øvrige aldersgrupper havde uændrede ledighedsprocenter fra juni til juli. Med 2,8 pct. er det fortsat de 16-24-årige, der har den laveste ledighedsprocent, mens de 25-29-årige uændret har den højeste ledighedsprocent med 7,7 pct.

Stigende ledighed vest for Storebælt

Fra juni til juli steg ledighedsprocenten med 0,1 procentpoint på Fyn, i Sydjylland, i Østjylland og i Nordjylland. Modsat faldt ledighedsprocenten med 0,1 procentpoint i Københavns omegn og på Østsjælland. I de resterende landsdele var ledigheds-procenten uændret. I juli var Nordsjælland med en ledighedsprocent på 3,1 endnu en gang landsdelen med den laveste ledighedsprocent efterfulgt af Vestjylland med 3,2 pct. I den modsatte ende af skalaen finder man Fyn med 5,1 pct. efterfulgt af Byen København med 5,0 pct.

Ledighedsbegreberne

Bruttoledigheden er omregnet til fuldtid og dækker aldersgruppen 16-64 år, mens AKU-ledigheden opgøres i antal personer og omfatter 15-74-årige. AKU-tallet er baseret på den interviewbaserede arbejdskraftundersøgelse og har de senere år været på et højere niveau end de registerbaserede tal for ledigheden. Dette skyldes forskelle i definitioner og opgørelsesmetoder. Bl.a. inkluderer AKU-ledigheden (modsat bruttoledigheden) studerende, som søger job ved siden af studierne. AKU er særligt velegnet til internationale sammenligninger, da undersøgelsen laves på samme måde i alle lande i EU og en række andre lande.

Bruttoledige fordelt på ydelsestype, køn, alder og landsdele samt AKU-ledige

 

Sæsonkorrigerede tal

Ikke-sæsonkorrigerede tal1

 

Ledige

Ledigheds-pct.2

Ledige

Ledigheds-pct.2

 

2016

2016

2015

2016

2015

2016

 

Apr.

Maj

Juni

Juli

Apr.

Maj

Juni

Juli

Juli

Juli

Juli

Juli

 

1.000 personer

pct.

1.000 personer

pct.

Bruttoledige

114,5

113,0

111,7

112,4

4,3

4,2

4,2

4,2

115,3

105,6

4,3

4,0

Nettoledige

93,8

92,4

91,1

92,1

3,5

3,5

3,4

3,5

98,2

89,0

3,7

3,3

Dagpengemodtagere

69,1

68,1

67,1

68,2

72,3

65,7

Kontanthjælpsmodtagere

24,6

24,3

24,0

23,9

25,9

23,3

Aktiverede

20,7

20,7

20,6

20,3

17,1

16,7

Dagpengemodtagere

11,7

11,7

11,7

11,3

8,3

8,5

Kontanthjælpsmodtagere

9,0

8,9

8,9

9,0

8,8

8,2

Mænd

55,5

54,7

54,1

54,7

4,0

4,0

3,9

4,0

55,7

50,0

4,0

3,6

Kvinder

59,0

58,3

57,6

57,7

4,6

4,5

4,5

4,5

59,5

55,6

4,6

4,3

16-24 år

10,4

10,3

10,0

10,5

2,8

2,8

2,7

2,8

11,3

10,4

3,1

2,8

25-29 år

18,8

19,0

18,9

19,5

7,5

7,5

7,5

7,7

19,8

20,8

7,9

8,2

30-39 år

29,3

29,0

28,6

28,7

5,2

5,1

5,1

5,1

30,2

26,8

5,3

4,7

40-49 år

25,1

24,6

24,2

23,8

3,6

3,6

3,5

3,5

25,0

21,1

3,6

3,1

50-59 år

24,3

23,6

23,3

23,2

3,9

3,8

3,8

3,8

22,7

20,4

3,7

3,3

60-64 år

6,6

6,6

6,6

6,7

3,7

3,7

3,7

3,8

6,2

6,1

3,5

3,4

Byen København

20,2

20,1

19,8

19,8

5,1

5,1

5,0

5,0

21,8

20,1

5,5

5,1

Københavns omegn

11,6

11,4

11,3

11,2

4,6

4,5

4,5

4,4

11,4

10,5

4,5

4,1

Nordsjælland

6,6

6,6

6,5

6,5

3,2

3,1

3,1

3,1

6,9

6,0

3,3

2,9

Bornholm

0,8

0,8

0,7

0,7

4,8

4,6

4,4

4,4

0,7

0,6

4,3

3,4

Østsjælland

4,2

4,1

4,1

4,1

3,6

3,6

3,6

3,5

4,1

3,9

3,6

3,3

Vest- og Sydsjælland

11,6

11,5

11,3

11,3

4,5

4,5

4,4

4,4

11,6

10,3

4,5

4,0

Fyn

11,1

11,0

10,8

11,0

5,1

5,1

5,0

5,1

10,8

10,2

5,0

4,7

Sydjylland

12,8

12,6

12,4

12,5

3,9

3,8

3,7

3,8

12,3

11,1

3,7

3,4

Østjylland

16,3

16,1

16,1

16,2

4,0

3,9

3,9

4,0

16,4

15,7

4,0

3,8

Vestjylland

6,6

6,4

6,3

6,4

3,3

3,2

3,2

3,2

6,5

5,7

3,3

2,9

Nordjylland

12,7

12,5

12,4

12,6

4,7

4,7

4,6

4,7

12,6

11,6

4,7

4,3

AKU-ledige

185,0

186,0

6,1

6,2

181,0

186,0

6,2

6,1

Anm.: Fra og med januar 2014 er jobparate personer på uddannelseshjælp og personer på arbejdsmarkedsydelse inkluderet i bruttoledigheden under kontanthjælpsmodtagere. Fra og med oktober 2015 er personer på kontantydelse ligeledes inkluderet i bruttoledigheden under kontanthjælpsmodtagere.

Tabellen indeholder kun et samlet tal for AKU-ledige, fordi problemer med dataindsamlingen til AKU medfører stor usikkerhed på mere detaljeret niveau, se evt. notatet 'Databrud i AKU fra 2016' på www.dst.dk/ext/arbe/akudatabrud.

1 De ikke-sæsonkorrigerede tal for bruttoledigheden opgøres for juli 2015 som de endelige faktiske tal og for juli 2016 som de opregnede faktiske tal. Opregningen baseres på, hvor stor en andel af indberetningerne, der erfaringsmæssigt mangler for den seneste måned.
2 For bruttoledighedens vedkommende udregnes ledighedsprocenterne i forhold til den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik for de 16-64-årige, der senest er opgjort med reference til ultimo november 2014. For AKU-ledighedens vedkommende udregnes ledighedsprocenterne i forhold til den løbende opgørelse af arbejdsstyrken ifølge selvsamme AKU-undersøgelse.

Nyt fra Danmarks Statistik

31. august 2016 - Nr. 364

Hent som PDF
Næste udgivelse: 29. september 2016

Kontakt

Kilder og metode

Den løbende udvikling på ledighedsområdet kan ses i www.statistikbanken.dk/eksp01 i form af Styrelsen for Ar­bejdsmarked og Rekrutterings daglige opgørelser af tilmeldte ledige, dog baseret på samtlige tilmeldte ledige uan­set om disse personer modtager ydelser eller ej og - i modsætning til bruttoledighedsstatistikken - ikke omregnet til fuldtidspersoner og ikke sæsonkorrigeret. Danmarks Statistik offentliggør på baggrund af et mindre opdateret datagrundlag en hurtig, månedlig ledighedsindikator 10-12 dage efter udgangen af referencemåneden. Ledighedsindikatoren er en tidlig indikation af, hvad bruttoledighedsstatistikken for samme måned vil vise ca. tre uger senere.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation