Gå til sidens indhold

Vareeksporten trak overskuddet op

Betalingsbalancen over for udlandet august 2015

I august var der et overskud på betalingsbalancens løbende poster på 13,4 mia. kr. i sæsonkorrigerede tal, hvilket er en stigning på 2,5 mia. kr. i forhold til juli. Stigningen er forårsaget af en stigning i eksporten af varer på 3,1 mia. kr., som bidrog til, at overskuddet på varer blev på 7,4 mia. kr. Omvendt faldt overskuddet på indkomst og på tjenester, mens underskuddet på de løbende overførsler var uændret.

Betalingsbalancens løbende poster i alt, nettoindtægter, sæsonkorrigerede tal

Overskuddet i 2015 er på niveau med 2014

Overskuddet på betalingsbalancen var på 99,5 mia. kr. for de første otte måneder af 2015. Det er næsten uændret sammenlignet med 2014, hvor overskuddet i samme periode var på 99,6 mia. kr.

Det uændrede niveau på de løbede poster i alt dækker dog over forskydninger i overskuddet på de bagvedliggende konti. Overskuddet på varer er steget 14,1 mia. kr., mens overskuddet på indkomst er faldet 14,6 mia. kr. Overskuddet på varer er trukket af en stigning i eksporten, mens faldet i overskuddet på indkomst skyldes en stigning i udgifterne på 21,0 mia. kr., som delvist er modvirket af en stigning i indtægterne på 6,4 mia. kr.

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

Se afsnittet 'Særlige forhold vedrørende denne offentliggørelse'.

Betalingsbalancens løbende poster, bidrag til overskuddet, sæsonkorrigerede tal

Betalingsbalancens løbende poster

 

Faktiske tal

Sæsonkorrigerede tal

 

2015

2015

Januar-august

 

August

Juli

August

2014

2015

 

mia. kr.

Løbende poster i alt

16,1

10,9

13,4

99,6

99,5

Indtægter

103,8

104,1

104,9

819,6

854,2

Udgifter

87,7

93,1

91,5

720,0

754,8

Varer

6,6

3,8

7,4

38,7

52,8

Eksport

51,1

50,6

53,7

417,7

433,0

Import

44,5

46,8

46,3

379,0

380,2

Tjenester

7,2

4,7

4,5

39,1

39,8

Eksport

36,5

35,3

34,8

268,0

280,5

Import

29,4

30,6

30,3

228,9

240,7

Indkomst

4,9

5,4

4,4

46,7

32,1

Indtægter

14,7

16,7

14,9

121,8

128,2

Udgifter

9,8

11,3

10,5

75,1

96,1

Løbende overførsler

-2,6

-3,0

-3,0

-24,8

-25,3

Indtægter

1,4

1,5

1,6

12,1

12,5

Udgifter

4,0

4,5

4,5

36,9

37,8

Kapitaloverførsler mv.

0,0

0,0

0,0

-0,2

0,2

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Ordinær årsrevision af 2012-2014

I forbindelse med denne offentliggørelse er der foretaget en ordinær revision af årene 2012-2014. Nedenstående tabel viser ændringerne for årene 2012-2014 samt de første syv måneder af 2015. Herefter revideres 2013-2014 først i oktober 2016.

Stikprøven bag udenrigshandel med tjenester er blevet opdateret og de nye resultater er indarbejdet i statistikken i forbindelse med denne offentliggørelse. Den nye stikprøve medfører især en nedjustering af importen, hvilket er hovedårsagen til revisionerne i tjenesteimporten for årerne 2013-2015.

Ændringer siden sidste offentliggørelse

 

2012

2013

2014

2015

 

mia. kr.

Løbende poster i alt

2,1

-0,2

28,0

6,4

Indtægter

1,1

-2,1

9,8

-1,8

Udgifter

-1,0

-1,9

-18,2

-8,2

Varer

-0,5

-0,9

2,0

1,5

Eksport

-0,1

-1,1

2,9

0,3

Import

0,5

-0,2

0,9

-1,1

Tjenester

2,7

7,8

12,0

3,6

Eksport

1,1

3,2

0,7

-2,5

Import

-1,6

-4,5

-11,3

-6,1

Indkomst

-0,1

-6,4

13,4

1,0

Indtægter

0,0

-3,9

7,1

1,1

Udgifter

0,1

2,5

-6,3

0,1

Løbende overførsler

0,0

-0,6

0,6

0,4

Indtægter

0,0

-0,4

-0,9

-0,7

Udgifter

-0,1

0,3

-1,5

-1,1

Betalingsbalancens løbende poster i alt

Betalingsbalancens løbende poster er i forbindelse med årsrevisionerne af 2012 og 2013 opjusteret med 2,1 mia. kr. for 2012 og nedjusteret med 0,2 mia. kr. for 2013. I forbindelse med de løbende revisioner er 2014 opjusteret med 28,0 mia. kr. og de første syv måneder af 2015 er opjusteret med 6,4 mia. kr.

Varer

Varer er bl.a. revideret som følge af, at der er indarbejdet en ny metode for naturgas, der udnytter oplysninger om bevægelser i rørledningerne på tværs af grænser. Derudover er varerne revideret som følge af ny viden vedr. en række olie-transaktioner. Øvrige revisioner for varer er sket som følge af den løbende kvalitetssikring og påvirker bl.a. handlen med skibe.

Tjenester

Introduktionen af den nye stikprøve, der nu offentliggøres for første gang, er den betydeligste kilde til revisionen af betalingsbalancens tjenestepost. Oplysningerne er indsamlet på baggrund af den nye stikprøve fra og med 2014, mens 2013 er revideret på baggrund af det nye og forbedrede datagrundlag.

Opdateringen af stikprøven har resulteret i en betydelig nedjustering af importen af tjenester og en mindre nedjustering af eksporten af tjenester for årene 2013, 2014 og 2015. Den samlede effekt på tjenestebalancen som følge af den nye stikprøve er en opjustering af overskuddet med ca. 11 mia. kr. i 2014 og ca. 5 mia. kr. i 2013.

Endvidere er der for 2013, 2014 og 2015 foretaget et estimat for private personers køb af elektroniske tjenester fra udenlandske udbydere, såsom streaming- og gamblingtjenester, som opjusterer importen af tjenester med 2,9 mia. kr. i 2013 og med 3,7 mia. kr. i 2014. Øvrige revisioner for tjenester sker som følge af ny information fra virksomheder og nye tal for rejseposten.

Formueindkomst

Ændringerne i formueindkomsten kan primært henføres til Danmarks Nationalbanks indarbejdelse af årsregnskabsoplysninger. Indtil årsregnskabsoplysningerne kan indarbejdes, bygger opgørelsen af formueindkomsten delvist på et skøn.

Revision af betalingsbalancen i oktober 2016

Med henblik på at forbedre kvaliteten og konsistensen på tværs af en række statistikker har Danmarks Statistik kortlagt udvalgte større virksomheders aktiviteter i udlandet. Gennemgangen har afdækket et behov for at revidere såvel betalingsbalancen som nationalregnskabet. Der gennemføres derfor en revision af betalingsbalancen i oktober 2016 efterfulgt af en revision af nationalregnskabet i november 2016. Læs mere på www.dst.dk/emner/betalingsbalancens-loebende-poster-og-kapitalposter.

Nyt fra Danmarks Statistik

9. oktober 2015 - Nr. 487

Hent som PDF
Næste udgivelse: 9. november 2015

Kontakt

Kilder og metode

Betalingsbalancen er en opgørelse over værdien af de økonomiske transaktioner med udlandet i en given periode. Der er definitionsmæssige forskelle mellem udenrigshandlen og betalingsbalancens varepost. Den mest betydende forskel udgøres af køb af brændstof til skibe i udenlandsk havn (bunkring) - se overgangstabel på www.dst.dk/bopdok.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation