Gå til sidens indhold

Især eksportarbejds­pladser i Nord- og Vestjylland er eksponeret over for Brexit (Rettet)

75 firmaer med i alt 12.000 årsværk eksporterer over halvdelen af deres varer til Storbritannien, viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. De fleste arbejdspladser ligger i Jylland.

4. november 2019 kl. 7:30

30. januar 2020: Tallene for arbejdspladser eksponeret for Brexit i de forskellige landsdele er justeret. De korrekte tal er markeret med rød.

I alt 2.481 firmaer med en samlet beskæftigelse svarende til 337.600 årsværk (fuldtidsbeskæftigede) havde vareeksport til Storbritannien i 2017. For langt de fleste firmaer (76,7 pct.) udgjorde denne eksport under 10 pct. af firmaernes samlede eksport. Men for 75 firmaer blev over halvdelen af vareeksporten afsat til Storbritannien. Disse firmaer beskæftigede 12.000 årsværk i 2017.

For 116 firmaer udgjorde vareeksporten til Storbritannien 25-49 pct. af deres samlede eksport. Disse firmaer beskæftigede 5.400 årsværk i 2017.
”Alt andet lige må det betyde, at disse firmaer med betydelig eksport til Storbritannien kan blive umiddelbart ramt af indførelsen af fremtidige handelsrestriktioner mellem EU og Storbritannien som en konsekvens af Brexit – med deraf følgende konsekvenser for beskæftigelsen i disse firmaer” siger Peter Bøegh Nielsen, chefkonsulent i Danmarks Statistik.

I 2017 var værdien af den samlede vareeksport fra Danmark til Storbritannien 50,5 mia. kr. Heraf kan 47,3 mia. kr. linkes direkte til firmaer inden for de ikke-finansielle private byerhverv, som denne opgørelse dækker.

Virksomheder med eksport til UK - andel af samlet eksportKilde: Danmarks Statistik, særkørsel på baggrund af Regnskabsstatistikken for private byerhverv, Koncernstatistikken og Udenrigshandel med varer.

 

Om opgørelsen

Opgørelsen opererer med begrebet firmaer. Firmaer kan være enten uafhængige virksomheder med eksport til Storbritannien eller virksomheder, som indgår i en koncern, hvor en eller flere virksomheder eksporterer til Storbritannien. Årsagen til anvendelsen af dette firma begrebet er, at virksomheder, som har f.eks. både produktions-, salgs- og forskningsfunktioner organiseret i en juridisk enhed, dermed sidestilles med firmaer, der har valgt at opsplitte og lægge deres funktioner i to eller flere juridiske enheder. Således repræsenterer de 75 firmaer, der eksporterer over halvdelen af deres eksport til Storbritannien, næsten 200 juridiske enheder (CVRnr).

Fremgangsmåden i denne analyse er, at oplysningerne fra statistikken om udenrigshandel med varer sammenkobles med Danmarks Statistiks Koncernregister på virksomhedsniveau (CVRnr). Der benyttes ydermere informationer fra Regnskabsstatistikken for private byerhverv, som er ekskl. landbrug, fiskeri, havne mv., pengeinstitutter, forsikring, almene boligselskaber, offentlig administration mv. Til brug for udarbejdelsen af beskæftigelsens geografiske lokalisering, er arbejdsstederne for de overliggende juridiske enheder identificeret, da juridiske enheder kan have flere arbejdssteder, som ikke behøver at være lokaliseret samme sted.

Arbejdspladserne ligger primært i Jylland

Firmaer med 25 pct. eller mere af deres vareeksport til Storbritannien havde en samlet beskæftigelse svarende til 17.400 årsværk. Tre fjerdedele (75 pct.) af disse var lokaliseret på arbejdssteder i Jylland, mens halvdelen (48 pct.) lå i Vest- og Nordjylland. Vestjylland var med 5.100 arbejdspladser, den landsdel, hvor der var flest arbejdspladser med en relativ stor vareeksport til Storbritannien.

Årsværk i firmaer med mindst 25 pct. af vareeksporten til Storbritannien. 2017

Eksport til UK - Arbejdspladser og landsdeleKilde: Danmarks Statistik, særkørsel på baggrund af Regnskabsstatistikken for private byerhverv, Koncernstatistikken og Udenrigshandel med varer. Kort: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Vareeksport

I denne artikel ser vi kun på firmaer med vareeksport til Storbritannien. Det skal understreges, at opgørelsen kun måler den direkte vareeksport til Storbritannien og således ikke medtager virksomheder, der er underleverandører til eksporterende virksomheder, bortset fra, hvis de indgår i samme koncern, se faktaboks ovenfor. Vareeksport til Storbritannien fra danske lokaliserede virksomheders datterselskaber i udlandet er ikke medtaget.  Opgørelsen fokuserer udelukkende på eksportvirksomheder og analyserer ikke konsekvenser for virksomheder, der importerer varer fra Storbritannien og derfor også vil være i en mulig sårbar situation over for ændringer i samhandelsbetingelserne med Storbritannien.

Denne artikel fokuserer udelukkende på vareeksporten og medtager således ikke eksport med tjenester Det skal understreges, at eksporten af tjenester til Storbritannien udgjorde 44,3 mia. kr. i 2017.

Læs mere om den seneste udvikling i vareeksporten til Storbritannien i Nyt fra Danmarks Statistik.

Størstedelen af eksporten ligger i få store firmaer

Vareeksporten til Storbritannien fra de 191 firmaer, hvor mindst en fjerdedel af vareeksporten gik til Storbritannien, udgjorde 21,1 mia. kr. i 2017. Langt størstedelen (83 pct.) af denne eksport kom imidlertid fra de blot otte store firmaer, som havde mere end 250 beskæftigede årsværk i 2017. Disse firmaer beskæftigede også to tredjedele (67 pct.) af de ansatte i firmaer med en over 25 pct. af deres vareeksport til Storbritannien.

Firmaer med mindst 25 pct. at vareeksporten til UK - størrelseKilde: Danmarks Statistik, særkørsel på baggrund af Regnskabsstatistikken for private byerhverv, Koncernstatistikken og Udenrigshandel med varer.

Denne artikel er skrevet i samarbejde med Kalle Emil Holst Hansen og Peter Bøegh Nielsen, som kan kontaktes på hhv. 39 17 35 65 og  KHS@dst.dk eller 39 17 31 89 og PBN@dst.dk.

Mere om Danmark og Storbritannien

Danmarks Statistik har tidligere beregnet, at 45.000 jobs i Danmark er relateret til eksport til Storbritannien. Opgørelsen i denne artikel adskiller sig ved at se på firmaernes direkte vareeksport og ikke en række afledte effekter. Du kan læse mere om Danmarks og Storbritanniens forhold på Danmarks Statistiks temaside om Brexit. Her kan du også finde links til andre organisationers analyser af konsekvenserne af Brexit.