Gå til sidens indhold

Tilbagefald til kriminalitet

Formålet med Tilbagefald til kriminalitet er at belyse omfanget af ny kriminalitet blandt personer, der i et givet år er løsladt fra afsoning eller har fået en fældende strafferetlig afgørelse.

Statistikken om Tilbagefald til kriminalitet blev første gang udarbejdet for de personer, der blev dømt eller løsladt i 2007 og er herefter udarbejdet årligt.

Indhold

Statistikken om tilbagefald til kriminalitet er en del af kriminalstatistikken. Den samlede kriminalstatistik omfatter opgørelser over kriminelle forhold fra anmeldelse og offer til dom samt evt. anholdelse og fængsling.

Statistikken tager udgangspunkt i personer, der i et givet år er løsladt fra afsoning eller har fået en fældende strafferetlig afgørelse. For disse personer undersøges omfanget og arten af ny kriminalitet indenfor en opfølgningsperiode på to år.

Til personerne er knyttet oplysning om uddannelsesniveau og omfanget af kriminalitet fem år forud for det aktuelle år.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Kilden til statistikken er data fra andre af Danmarks Statistiks statistikregistre.

Data fra registrene modtages årligt via system-til-system-indberetning.

Data er allerede validerede, men for centrale variable foretages en sandsynlighedskontrol i form af en sammenligning med data fra året før.

Data om domme, sigtelser, konfererede sager og indsættelser fra Danmarks Statistiks kriminalstatistiske registre kobles med oplysninger fra Danmarks Statistiks statusregister over befolkningens højeste fuldførte uddannelse og Danmarks Statistiks Befolkningsstatistikregister.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken bliver anvendt bredt af myndigheder, organisationer, forskere, pressen mv. Tabellerne i Statistikbanken er hyppigt anvendt. Fremsatte synspunkter og ønsker fra centrale brugere tages i betragtning ved udarbejdelse af statistikken.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Statistikken om Tilbagefald til kriminalitet baserer sig på data fra andre af Danmarks Statistiks registre, hvor pålideligheden vurderes at være høj. Dog anses antallet af udvandrede at være undervurderet med 15-20 pct. Statistikken omfatter personer, der er registreret med en dom i det Centrale Kriminalregister på det tidspunkt, hvor udtrækket til Danmarks Statistik foretages. Der vil være et antal domme, der er afsagt i det pågældende år, men endnu ikke registreret på dette tidspunkt. Det betyder, at antallet af personer med en dom i det enkelte år må antages at være undervurderet.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken offentliggøres ca. 1 år og 9 måneder efter referenceperiodens slutning. Punktligheden er særdeles høj, idet forsinkelser i forhold til de planlagte udgivelsestider sker yderst sjældent.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Statistikken er siden 2007 udarbejdet på samme datagrundlag og er derfor på det overordnede plan sammenlignelig over tid.

Nogle typer af opgørelser findes ikke for alle år.

Der findes ikke international sammenlignelig statistik.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken offentliggøres i: NYT fra Danmarks Statistik, i publikationen Kriminalitet og i Statistikbanken.

På Danmarks Statistiks hjemmeside har statistikken desuden en Emneside.

Der er mulighed for at få udført skræddersyede opgaver på de færdige datasæt. Gennem Forskerordningen kan forskere få adgang til afidentificerede mikrodata.

Læs mere om tilgængelighed