Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Erhvervslivets Udvikling, Erhvervsstatistik
Mahtab Keshavarz
39 17 31 15

mke@dst.dk

Hent som PDF

Rådgivende ingeniørvirksomhed og anden teknisk rådgivning

Samlet set vurderes usikkerheden på niveauet for den totale omsætning at være under 1 pct. Usikkerheden varierer meget mellem serviceydelserne og er betydelig højere end usikkerheden for den totale omsætning.

Samlet præcision

Kvaliteten af statistikken vurderes til at være acceptabel.

For referenceåret 2021 er der 372 enheder i stikprøven, som dækker ca. 94 pct. af den samlede omsætning inden for Rådgivende ingeniørvirksomhed og anden teknisk rådgivning opgjort i Det Erhvervsstatistiske Register. Stikprøven omfatter alle virksomheder med 50 eller flere fuldtidsansatte og et udsnit af virksomheder med 5-49 fuldtidsansatte. Kun firmaer, der er aktive ved udgangen af året medtages.

353 virksomheder har besvaret spørgeskemaet, dvs. svarprocenten er 95pct. De brugbare skemaer udgjorde 353 enheder. Der er et bortfald på 5 pct., bortfaldet skyldes hovedsaligt forkert brancheplacering, virksomhedslukning.

De brugbare data opregnes til totalniveau for de 6-cifrede brancher inden for Rådgivende ingeniørvirksomhed og anden teknisk rådgivning ved hjælp af den samlede foreløbige momspligtige omsætning for det pågældende år fra Det Erhvervsstatistiske Register. I opregningen er hver virksomhed tildelt en vægt. Denne modsvarer forholdet population og besvarelser i en given størrelsesgruppe og branche. Opregningen er foretaget ved ratio-estimation.

Da undersøgelsen er stikprøvebaseret, kan opregnede tal være forbundet med en vis statistisk usikkerhed i form af tilfældig variation. Stikprøveusikkerheden er beregnet for alle serviceydelserne i form af varians, 95 pct. konfidensinterval og varianskoefficienten. Usikkerhedsestimaterne kan ses ved det vedhæftede dokument usikkerhedsestimater_IGOR.

I den nationale udgivelse offentliggøres kun foreløbige tal. Tallene revideres ikke. Til levering til EU er data genberegnet/revideret baseret på data fra Regnskabsstatistik.

Stikprøveusikkerhed

Den samlede udtrukne stikprøve var pr. juni 2021 på 372 virksomheder. Heraf har 324 besvaret spørgeskemaet, dvs. svarprocenten er 95 pct. De brugbare skemaer udgjorde 353 virksomheder og 5% bortfaldet skyldes forkert brancheplacering og virksomhedslukning.

Stikprøveusikkerheden er beregnet for alle serviceydelserne i form af varians, 95% konfidensinterval og varianskoefficienten. Usikkerhedsestimaterne kan ses ved det vedhæftede dokument usikkerhedsestimater_IGOR.

Anden usikkerhed

Under anden usikkerhed hører bl.a. dækningsfejl, målefejl og bortfald.

Dækningsfejl:

Populationen afgrænses ved hjælp af den branche, virksomhederne er registreret med i det Erhvervsstatistiske register, hvilket svarer til den branche, de er registreret med i CVR. Det er som udgangspunkt virksomhederne selv, der registrerer denne branche, og fejlklassifikationer må påregnes. Det betyder, at der kan være virksomheder i populationen, som reelt ikke bør klassificeres som Rådgivende ingeniørvirksomhed og anden teknisk rådgivning.

I forbindelse med fejlsøgning og almindelig kvalitetssikring af statistikken, bliver en række af disse fejl løbende opdaget og rettet. Virksomheder, der fejlagtigt er klassificeret som Rådgivende ingeniørvirksomhed og anden teknisk rådgivning, giver anledning til overdækning. Denne dækningsfejl opdages primært for virksomheder i stikprøven, men også i nogle tilfælde for virksomheder uden for stikprøven.

Underdækning i form af virksomheder, der er brancheklassificeret helt uden for Rådgivende ingeniørvirksomhed og anden teknisk rådgivning, selvom de rettelig burde være klassificeret som Rådgivende ingeniørvirksomhed og anden teknisk rådgivning, er svære at opdage.

Det samlede antal virksomheder i populationen er opgjort til ca. 545, og blandt disse er udvalgt den stikprøve, der ligger til grund for de beregnede tal. Den samlede udtrukne stikprøve for referencesåret 2021 var på 353 virksomheder og udgør dermed ca. 68 pct. af det samlede antal enheder, der kan vælges. På grund af den stratificerede udvælgelse, hvor store virksomheder har større sandsynlighed for udvælgelse end de mindre, udgør stikprøven ca. 94 pct. af omsætningen i hele populationen.

Målefejl:

Usikkerhed som følge af bortfald, forkert indberettede tal og misforståelser, er søgt minimeret bl.a. ved gentagne rykninger ved manglende indberetninger, samt ved gennemgribende kontrol af de indberettede tal.

Generelt bygger spørgsmålene i skemaet på den europæiske statistiske aktivitetstilknyttede produktklassifikation CPA 2008, dog med en tilpasning til danske forhold. Det kan være en usikkerhed ved fordelingen af omsætningen og eksporten på serviceydelser, da fordelingen af serviceydelserne ikke helt svarer til virksomhedernes fordeling.

Bortfald:

Der var 372 enheder i stikprøven. De brugbare skemaer udgjorde 353 virksomheder, dvs. der er et bortfald på 15pct.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Kvaliteten af statistikken vurderes til at være acceptabel. Der kan være problemer med at sammenligne tallene over længere tid. Undersøgelsen blev gennemført første gang for året 1995. I forbindelse med et pilotprojekt i EU er spørgeskemaet til undersøgelsen for 2001 blevet revideret, hvilket betyder, at resultaterne for år 2001 og frem ikke direkte kan sammenlignes med de tidligere undersøgelser. For året 2002 og fremover indgår udviklingen i virksomhedernes eksport også i undersøgelsen. Fra 2004 til 2005 er der databrud, pga. introduktion af nye produktgrupper og serviceydelser. Fra 2005 til 2007 er der databrud, pga. introduktion af nye branchekoder (DB07) og ændringer i stikprøven. Fra 2007 til 2009 er der databrud ændring i produkter og serviceydelser sfa. tilpasning til EU-skema.

Fra og med undersøgelsesåret 2013 er statistikkens opregningsmetode ændret, således data opregnes baseret på et nyt datagrundlag for firmarer ud fra det Erhvervsstatistiske Register. Hvilket betyder, at resultaterne før år 2013 ikke direkte kan sammenlignes med resultaterne fra 2013 og frem.

For referenceåret 2021 er der 372 enheder i stikprøven, som dækker ca. 94 pct. af den samlede omsætning inden for Rådgivende ingeniørvirksomhed og anden teknisk rådgivning opgjort i Det Erhvervsstatistiske Register. Stikprøven omfatter alle virksomheder med 50 eller flere fuldtidsansatte og et udsnit af virksomheder med 5-49 fuldtidsansatte. Kun firmaer, der er aktive ved udgangen af året medtages.

353 virksomheder har besvaret spørgeskemaet, dvs. svarprocenten er 95 pct. De brugbare skemaer udgjorde 353 virksomheder. Der er et bortfald på 5 pct., bortfaldet skyldes hovedsaligt forkert brancheplacering, virksomhedslukning.

De brugbare data opregnes til totalniveau for de 6-cifrede brancher inden for Rådgivende ingeniørvirksomhed og anden teknisk rådgivning ved hjælp af den samlede foreløbige momspligtige omsætning for det pågældende år fra Det Erhvervsstatistiske Register. I opregningen er hver virksomhed tildelt en vægt. Denne modsvarer forholdet population og besvarelser i en given størrelsesgruppe og branche. Opregningen er foretaget ved ratio-estimation.

Da undersøgelsen er stikprøvebaseret, kan opregnede tal være forbundet med en vis statistisk usikkerhed i form af tilfældig variation. Stikprøveusikkerheden er beregnet for alle serviceydelserne i form af varians, 95 pct. konfidensinterval og varianskoefficienten. Usikkerhedsestimaterne kan ses ved det vedhæftede dokument usikkerhedsestimater_IGOR.

I den nationale udgivelse offentliggøres kun foreløbige tal. Tallene revideres ikke. Til levering til EU er data genberegnet/revideret baseret på data fra Regnskabsstatistik.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

De offentliggjorte data revideres ikke, da statistikken kun offentliggøres en gang hvert andet år.