Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Erhvervslivets Udvikling, Erhvervsstatistik
Mahtab Keshavarz
39 17 31 15

mke@dst.dk

Hent som PDF

Rådgivende ingeniørvirksomhed og anden teknisk rådgivning

Statistikken belyser omsætning og eksport virksomheder inden for Rådgivende ingeniørvirksomhed og anden teknisk rådgivning ved deres fordeling på serviceydelser. Herudover indsamles information om omsætningens fordeling på kundegrupper og om eksportens fordeling på lande inden for EU og til lande uden for EU.

Indholdsbeskrivelse

Statistikken belyser omsætning og eksport virksomheder inden for Rådgivende ingeniørvirksomhed og anden teknisk rådgivning ved deres fordeling på serviceydelser. Herudover indsamles information om omsætningens fordeling på kundegrupper og om eksportens fordeling på lande inden for EU og til lande uden for EU.

Grupperinger og klassifikationer

Statistikken omfatter følgende brancher (Dansk Branchekode 2007 (DB07)) :

 • Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder (DB07) 71.12.10
 • Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor produktions- og maskinteknik (DB07) 71.12.20
 • Opstilling og levering af færdige fabriksanlæg (DB07) 71.12.30
 • Geologiske undersøgelser og prospektering (DB07) 71.12.40
 • Anden teknisk rådgivning (DB07) 71.12.90

En fuldstændig beskrivelse af brancherne findes i Dansk Branchekode DB07.

Statistikken fra før undersøgelsesåret 2007 er udgivet på Dansk Branchekode 2003 (DB03) og omfatter brancherne:

 • Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder (DB03) 74.20.10
 • Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor produktions- og maskinteknik (DB03) 74.20.20
 • Opstilling og levering af færdige fabriksanlæg (DB03) 74.20.30
 • Geologiske undersøgelser og prospektering (DB03) 74.20.60
 • Anden teknisk rådgivning (DB03) 74.20.90

I den nationale publicering anvendes følgende serviceydelser og kundegrupper:

Serviceydelser:

 • Ingeniørrådgivning
 • Ingeniørtjenester i forbindelse med byggeopgaver
 • Ingeniørtjenester i forbindelse med energi
 • Energiplanlægning
 • Vedvarende energi
 • Andre energiopgaver
 • Ingeniørtjenester i forbindelse med anlægsopgaver
 • Ingeniørtjenester i forbindelse med affaldshåndtering
 • Ingeniørtjenester i forbindelse med vandforsyning, kloak og afvanding
 • Vandforsyning
 • Kloak og afvanding
 • Ingeniørtjenester i forbindelse med produktions- og procesopgaver inden for industri og fremstillingsvirksomhed
 • Ingeniørtjenester i forbindelse med informationsteknologi
 • Ingeniørtjenester i forbindelse med andre opgavetyper
 • Projektstyring i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter
 • Geologiske, geofysiske og lign. serviceydelser, samt landmålings- og kortfremstillingsydelser

Kundegrupper:

 • Virksomheder -inkl. offentligt ejede virksomheder
 • Den offentlige sektor
 • Organisationer og privatpersoner

I EU publicering anvendes kundens hjemmested i stedet for kundegrupper

Kundens hjemmested:

 • Lande inden for EU
 • Lande unden for EU

Sektordækning

Statistikken dækker enheder, som er juridisk registreret i Danmark og som har hovedaktivet inden for Rådgivende ingeniørvirksomhed og anden teknisk rådgivning.

Begreber og definitioner

Kundegrupper: I den nationale publicering anvendes følgende kundegrupper:

 • Virksomheder -inkl. offentligt ejede virksomheder
 • Den offentlige sektor
 • Organisationer og privatpersoner

Kundens hjemmested: I EU publicering anvendes kundens hjemmested i stedet for kundegrupper

 • Resident
 • Ikke-resident, intra-EU
 • Ikke-resident, extra-EU

Serviceydelser: Generelt bygger spørgsmålene i skemaet på den europæiske statistiske aktivitetstilknyttede produktklassifikation CPA 2008, dog med en tilpasning til danske forhold. I skemaet anmodes virksomhederne om at oplyse deres omsætning og eksport, hvilke skal fordeles på følgende serviceydelser:

 • Ingeniørrådgivning
 • Ingeniørtjenester i forbindelse med byggeopgaver
 • Ingeniørtjenester i forbindelse med energi
 • Energiplanlægning
 • Vedvarende energi
 • Andre energiopgaver
 • Ingeniørtjenester i forbindelse med anlægsopgaver
 • Ingeniørtjenester i forbindelse med affaldshåndtering
 • Ingeniørtjenester i forbindelse med vandforsyning, kloak og afvanding
 • Vandforsyning
 • Kloak og afvanding
 • Ingeniørtjenester i forbindelse med produktions- og procesopgaver inden for industri og fremstillingsvirksomhed
 • Ingeniørtjenester i forbindelse med informationsteknologi
 • Ingeniørtjenester i forbindelse med andre opgavetyper
 • Projektstyring i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter
 • Geologiske, geofysiske og lign. serviceydelser, samt landmålings- og kortfremstillingsydelser
 • Salg af varer
 • Øvrige serviceydelser i.a.n.

I skemaet anmodes IT-virksomhederne om at oplyse deres omsætning og eksport, hvilke skal fordeles på følgende serviceydelser:

Enheder

Enhederne i statistikken er virksomheder, hvor hver virksomhed er bestemt ved den juridiske enhed. I Danmarks Statistiks Erhvervsstatistiske Register bestemmes de juridiske enheder ved deres CVR-nummer.

Population

Populationen, som statistikken omhandler, udgøres af de aktive enheder, som har hovedaktivet inden for Rådgivende ingeniørvirksomhed og anden teknisk rådgivning. Det samlede antal virksomheder i populationen er opgjort til ca. 550.

Udenlandske virksomheder med filialer i Danmark er inkluderet i statistikken.

Geografisk dækning

Danmark

Tidsperiode

Statistikken dækker tidsperioden fra 2007 og frem.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Måleenheden er 1.000 kr. Der offentliggøres de absolutte fordelinger af omsætning (og eksport) på serviceydelser. Før undersøgelsesåret 2013 var måleenheden procent.

Referencetid

Referencetiden for statistikkens årlige tal er hele det angivne år. Virksomhederne indberetter således hele årets omsætning, som svarer til deres regnskabsår. Virksomheder med forskudt regnskabsår indberetter på det seneste regnskabsår.

Hyppighed

Statistikken udkommer en gang hvert andet år.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Lov om Danmarks Statistik §8 (jf. lovbekendtgørelse nr. 599 af 22. juni 2000).

Europaparlamentets og rådets forordning (EF) nr.295/2008 af marts 2008 om statistik over erhvervsstrukturer (bilag 8).

Indberetningsbyrde

Der er ikke opgjort respondentbyrde for statistikken for 2020.

Øvrige oplysninger

Statistikken har en emneside.