Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Priser og Forbrug, Økonomisk Statistik
Martin Birger Larsen
39 17 34 59

mbl@dst.dk

Hent som PDF

Nettoprisindeks

Nettoprisindekset viser prisudviklingen for de varer og tjenester, der indgår i de private husholdningers forbrug på dansk område, idet priserne er fratrukket indirekte skatter og tillagt evt. tilskud. Indekset dækker således også udenlandske husholdningers forbrug i Danmark, men ikke danske husholdningers forbrug i udlandet. Fra måned til måned viser indekset ændringen i omkostningerne ved at købe en fast varekurv, sammensat efter husholdningernes forbrug af varer og tjenester.

Prisindeksene for april, maj, juni, juli, august, september, oktober, november, december 2020 og januar, februar, marts, april, maj og juni 2021 er mere usikre end normalt, da bortfaldet har været markant større end normalt og nogle brancher har været helt nedlukkede grundet COVID-19.

Indholdsbeskrivelse

Nettoprisindekset viser prisudviklingen for de varer og tjenester, der indgår i de private husholdningers forbrug på dansk område, idet priserne er fratrukket indirekte skatter og tillagt evt. tilskud. Indekset dækker således også udenlandske husholdningers forbrug i Danmark, men ikke danske husholdningers forbrug i udlandet. Fra måned til måned viser indekset ændringen i omkostningerne ved at købe en fast varekurv, sammensat efter husholdningernes forbrug af varer og tjenester. Nettoprisindekset beregnes som et fastvægtsindeks af Laspeyres-typen.

Nettoprisindekset beregnes som et fastvægtsindeks af Laspeyres-typen.

Vægtgrundlaget opgøres på grundlag af nationalregnskabets opgørelser af husholdningernes udgifter til forbrug på dansk område fordelt på 70 konsumgrupper. For hver af disse er der foretaget en yderligere opdeling ved anvendelse af forbrugsundersøgelsens detaljerede oplysninger om fordelingen af husholdningernes forbrug.

Vægtgrundlaget og stikprøven er blevet opdateret løbende. Vægtgrundlaget er senest blevet udskiftet fra og med beregningen af indekset for januar 2021, og er baseret på det estimerede private forbrug i 2020. Vægtgrundlaget opdateres årligt. Frem til december 2000 er nettoprisindekset opgjort med gns. nov.1974 - jan.1975 = 100. Fra og med januar 2001 og frem til december 2015 blev indekset opgjort med 2000=100. Fra og med Januar 2016 opgøres indekset med 2015=100.

Grupperinger og klassifikationer

ECOICOP (European Classification of Individual Consumption According to Purpose) er en europæisk udgave af den internationale klassificering af forbrugsvarer og -tjenester, COICOP. ECOICOP er mere detaljeret end COICOP. I statistikbanken er beskrivelsen af ECOICOP-gruppen 12.6.2.1 (gebyrer til banker) ændret i forhold til den officielle beskrivelse for at understrege, at rentebetalinger samt gebyrer i forbindelse med køb og ejerskab af ejerboliger, bl.a. bidragssatser, ikke er dækket i forbrugerprisindekset.

Sektordækning

Husholdningssektorens køb af varer og tjenester i Danmark samt udlændinges køb af varer og tjenester i Danmark.

Begreber og definitioner

Forbrugerpris: Dén pris, som forbrugeren betaler, dvs. inkl. moms og afgifter og fratrukket evt. tilskud.

Prisindeks: Forklaringer på begreber, der er relevante i forbindelse med indeks, kan findes i publikationen Indeksberegninger i Danmarks Statstik.

Enheder

Grupper af forbrugsvarer- og tjenester. Den konkrete opdeling kan findes i vægtgrundlaget på følgende link: Opdeling i forbrugsgrupper.

Population

Populationen består af de varer og tjenesteydelser, der indgår i de indenlandske husholdningers og private udenlandske besøgendes forbrug i Danmark.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

2000-

Basisperiode

2015=100

Måleenhed

Indeksværdier og procentændringer.

Referencetid

Priserne indsamles hver måned i perioden 7.-15.

Hyppighed

Nettoprisindekset offentliggøres hver måned.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Statistik § 8 og bekendtgørelse af lov om beregning af et nettoprisindeks af 3. februar 1999.

Der er ingen EU-forordninger, der direkte dækker nettoprisindekset.

Indberetningsbyrde

Den samlede indberetningsbyrde for forbruger-, netto- og det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks er 2078 timer eller 0,578 mio. kr.

Øvrige oplysninger

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Priser og Forbrug, Danmarks Statistik.