Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Mikkel Jonasson Pedersen
23 60 42 07

mps@dst.dk

Hent som PDF

Mellemlange videregående uddannelser

Statistikken er en årlig opgørelse af uddannelsesaktiviteten på mellemlange videregående uddannelser i Danmark, herunder tilgangen, antal fuldførte og antal aktive studerende pr. 1. oktober. Statistikken fordeles efter uddannelse og på de studerendes alder, køn, herkomst og national oprindelse.

Indholdsbeskrivelse

Statistikken om mellemlange videregående uddannelser viser antal studerende på mellemlange videregående uddannelser i Danmark. Statistikken er en del af Elevregistret og offentliggøres årligt med dette. I Statistikbanken kan man se elever pr. 1. oktober i tællingsåret, fuldførte og tilgang fordelt på uddannelsesområder, alder, herkomst, national oprindelse og køn (se under Begreber og definitioner).

Grupperinger og klassifikationer

Danmarks Statistiks uddannelsesklassifikation DISCED-15 benyttes til at definere mellemlange videregående uddannelser. En beskrivelse af denne kan findes på: DISCED.

Sektordækning

Ikke relevant for denne statistik.

Begreber og definitioner

År: I uddannelsesstatistikken defineres et år som perioden fra 1. oktober forrige år til 30. september det nævnte år. For eksempel er 2017 defineret som 1. oktober 2016 til 30. september 2017.

Elever pr. 1. oktober: Personer, der er i gang med en uddannelse den 1. oktober det givne år, fx 2017.

Fuldført: Personer, der fuldfører en uddannelse i perioden mellem 1. oktober året før-30. september det givne år, fx 1/10 2016-30/9 2017.

Herkomst: Persons nationale tilhørsforhold eller oprindelse.

Mellemlang videregående uddannelse: Mellemlange videregående uddannelser varer typisk 2-4 år og bygger oven på en almengymnasial eller erhvervsgymnasial uddannelse. Mellemlange videregående uddannelser er fx sygeplejerske, folkeskolelærer og diplomingeniør.

National oprindelse: Personer med dansk oprindelse er personer, hvor mindst en af forældrene er dansk statsborger, født i Danmark. Vestlige lande omfatter Norden, EU-lande samt Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Schweiz, Vatikanstaten, Canada, USA, Australien og New Zealand. Ikke-vestlige lande omfatter alle øvrige lande.

Tilgang: Personer, der påbegynder en uddannelse i perioden mellem 1. oktober året før-30. september det givne år, fx 1/10 2016-30/9 2017.

Enheder

Personer.

Population

Personer som har været indskrevet på en mellemlang videregående uddannelse i Danmark, der er offentligt reguleret. Det vil sige, at Uddannelses- og Forskningsministeriet eller et fagministerium har fastsat rammerne for uddannelserne gennem love og bekendtgørelser. Siden 2007 er der endvidere oplysninger om private uddannelser, som er SU-berettigede.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

Den aktuelle tidsserie i Statistikbanken går fra og med 2005 til nu.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Måleenheden er antal personer.

Referencetid

Den nyeste indsamling er foretaget for perioden 1. oktober 2019-30. september 2020.

Hyppighed

Årlig.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Lov om Danmarks Statistik § 6 og § 8 stk. 3. Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 452/2008 af 23. april 2008 om udarbejdelse og udvikling af statistikker over uddannelse og livslang læring.

Indberetningsbyrde

Indberetningsbyrden er minimal, idet oplysningerne indsamles via lokale administrative registre på uddannelsesinstitutionerne. Dog indberetter nogle få institutioner via regneark.

Øvrige oplysninger

Der er oplysninger om de uddannelser som er samlet i elevregistret på følgende emneside: Fuldtidsuddannelser. Her kan også findes notater om historiske revisioner på området. Øvrige oplysninger fås ved henvendelse til Danmarks Statistik.