Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Arbejde og Indkomst, Personstatistik
Bao Chau Do og Sam Blanch
39 17 32 74 og 39 17 31 25

bcd@dst.dk og slb@dst.dk

Hent som PDF

Lønstruktur

Der indsamles årligt lønoplysninger for hele den Offentlige forvaltning og service samt for Virksomheder og organisationer med 10 eller flere fuldtidsbeskæftigede. Den Offentlige forvaltning og service betragtes som fuldt dækket, mens Virksomheder og organisationer opregnes til totalpopulationen af Virksomheder og organisationer med 10 eller flere fuldtidsbeskæftigede.

Kilder

Virksomheder og organisationer: For den del af statistikken, som dækker størstedelen af den private sektor, udgør datagrundlaget indberetninger fra virksomheder og organisationer med en beskæftigelse svarende til 10 eller flere fuldtidsbeskæftigede. Disse virksomheder og organisationer indberetter årligt oplysninger om hver enkelt lønmodtagers løn- og ansættelsesforhold for det pågældende kalenderår. Datamaterialet indsamles i samarbejde med Dansk Arbejdsgiverforening og Finanssektorens Arbejdsgiverforening. Foreningerne indsamler oplysningerne fra deres medlemsvirksomheder og stiller dem til rådighed for Danmarks Statistik. Danmarks Statistik indsamler selv oplysningerne fra virksomheder og organisationer, der ikke er medlem af disse foreninger.

Offentlige forvaltning og service: For den del af statistikken, som dækker størstedelen af den offentlige forvaltning og service, stammer datagrundlaget fra de offentlige lønsystemer. For statens vedkommende indberettes fraværsoplysninger af Moderniseringsstyrelsen.

Indsamlingshyppighed

For Virksomheder og organisationer indsamles data en gang om året. Indberetterne bliver bedt om at indsende data for indberetningsperioden, det forgående år, i januar måned. For Offentlige forvaltning og service indsamles data på månedsbasis.

Indsamlingsmetode

Undersøgelsen er tilrettelagt, så der i videst muligt omfang indsamles administrative data, som i forvejen findes i virksomhedernes egne lønsystemer.

 • Virksomheder og organisationer: Det er i indsamlingen forsøgt at udnytte de muligheder, som IT giver for pålidelig og rationel dataindsamling. I den forbindelse er der udviklet en Standard for Elektronisk Statistik Indberetning, som benyttes af lønbureauer og indberettere, der anvender standardsystemer, samt virksomheder, der selv har udviklet et lønsystem. Dem der ikke har et lønsystem skal benytte en regnearksløsning til indberetning.
 • Dataindsamling for kommuner og regioner: Datamaterialet for størstedelen af de kommunale og regionale virksomheder udgøres af 12 på hinanden følgende månedsudtræk, svarende til et kalenderår, som indsamles i samarbejde med Kommunerne og Regionernes Løndatakontor (KRL) fra lønsystemerne KMD og Silkeborg Data.
 • Dataindsamling for staten: Datamaterialet for størstedelen af de statslige virksomheder udgøres af 12 på hinanden følgende månedsudtræk, svarende til et kalenderår, som indberettes til Danmarks Statistik af Statens Løn System (SLS), forsvaret, DSB, KMD og Silkeborg Data.

Datavalidering

Det indsendte materiale underkastes en kontrol for fejl. I denne kontrol ses både på de enkelte ansættelsesforhold i indberetningen, men også en samlet vurdering af virksomheden i forhold til tidligere perioder. Hvis der er væsentlige ændringer i indberetningen i forhold til forgående år retter vi henvendelse til virksomheden om korrektheden af det indsendte materiale. Det må antages, at ikke alle fejl i indberetningerne opdages i forbindelse med fejlsøgningen, hvorfor statistikken kan være behæftet med en vis usikkerhed i forbindelse med fejlindberetning. Usikkerheden knytter sig især til opgørelsen af den præsterede arbejdstid. Specielt indberetning af betalt fravær kan være mangelfuld. Derudover kan der være fejl i periodeafgrænsningen, hvilket har stor betydning for beregningen af såvel præsteret som aftalt arbejdstid. Kvaliteten af data forsøges dog konstant forbedret gennem tilbagemelding til virksomhederne samt gennem opdatering og forbedring af produktionssystemerne.

Databehandling

Indberetningen til Danmarks Statistiks lønstruktur følger overordnet set tre forskellige strukturer: én struktur for virksomheder og organisationers lønsystemer, én struktur for statens lønsystemer og én struktur for de kommunale og regionale lønsystemer. Indhold, formater, variabelnavngivninger mv. er afhængig af, hvilket lønsystem virksomheden bruger. Lønsystemer fra virksomheder og organisationer bruges primært af private virksomheder og tilsvarende for de statslige, kommunale og regionale lønsystemer. Dermed minder opdelingen af lønsystemer i høj grad om den måde, som sektorerne er defineret på.

Selvom de indberettede oplysninger er relativt ens mellem sektorerne, eksisterer der visse forskelle. Nogle komponenter indberettes mere detaljeret i den ene sektor frem for de andre. Derfor er der skabt konsistens mellem indhold, variabelnavne og variabeldefinitioner mellem sektorerne i forbindelse med udarbejdelse af lønstrukturen.

Dataindsamling for kommuner og regioner: Datamaterialet for størstedelen af de kommunale og regionale virksomheder udgøres af 12 på hinanden følgende månedsudtræk, svarende til et kalenderår, som indsamles i samarbejde med Kommunerne og Regionernes Løndatakontor (KRL) fra lønsystemerne KMD og Silkeborg Data.

Dataindsamling for staten: Datamaterialet for størstedelen af de statslige virksomheder udgøres af 12 på hinanden følgende månedsudtræk, svarende til et kalenderår, som indberettes til Danmarks Statistik af Statens Løn System (SLS), forsvaret, DSB, KMD og Silkeborg Data.

Dataindsamling for virksomheder og organisationer: For virksomheder og organisationer indsamles oplysninger for hele indkomståret i samarbejde med Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA). Foreningerne indsamler oplysningerne fra deres medlemsvirksomheder og stiller dem til rådighed for Danmarks Statistik. Danmarks Statistik indsamler selv oplysninger fra virksomheder og organisationer, der ikke er medlem af en af disse foreninger.

Dataindsamlingen for virksomheder i den private sektor er tilrettelagt, så der i videst muligt omfang indsamles administrative data, som i forvejen findes i virksomhedernes egne lønsystemer. For virksomheder, der ikke benytter et lønsystem til indberetningen, har Danmarks Statistik udarbejdet en regnearksløsning.

Kun lønmodtagere på normale vilkår: Statistikken omfatter kun lønmodtagere ansat på normale vilkår. Følgende indgår derfor ikke i statistikken:

 • Lønmodtagere, der aflønnes efter en usædvanlig lav sats som følge af handicap eller lignende.
 • Lønmodtagere, der er rent provisionsaflønnet.
 • Lønmodtagere, der ikke er beskattet efter de almindelige betingelser i Danmark, herunder fx sømænd ansat på skibe under det internationale skibsregister.
 • Udlændinge, der arbejder i Danmark, men beskattes efter hjemlandets regler.
 • Udstationerede danskere, der aflønnes efter lokale regler. (Danskere beskæftiget i udlandet, som aflønnes og beskattes efter de normale regler i Danmark, er derimod med i statistikken).

Yderligere afgrænsning i offentlig forvaltning og service: I datamaterialet for den overvejende del af sektoren offentlig forvaltning og service ses bort fra:

 • Fleks- og skånejobbere,
 • vederlagslønnede,
 • værnepligtige,
 • ph.d.-studerende som der ikke indberettes fravær for,
 • visse timelærere,
 • studentermedhjælpere,
 • valgtilforordnede,
 • byrådsmedlemmer, samt
 • enkelte andre.

Fleksjob i Virksomheder og organisationer: Den overvejende andel af ansatte i fleksjob på normale vilkår indgår i statistikken for Virksomheder og organisationer. Dette påvirker ikke timelønnen, da de netop er ansat på normale vilkår. Det er ikke muligt at udskille disse via indberetningerne til statistikken.

Der er stor forskel på dækningsgraden i de forskellige brancher i sektoren Virksomheder og organisationer. Derfor er der foretaget en vægtning af ansættelsesforholdene. Virksomhederne grupperes efter branche og størrelse på baggrund af oplysninger fra det erhvervsstatistiske register. For hver enkelt branche og størrelsesgruppe findes dækningsgraden og på baggrund af denne udregnes en vægt, der herefter tildeles hvert ansættelsesforhold i den pågældende gruppe. Vægtene anvendes til opregning mod hele målgruppen for at få en repræsentativ og fuldt dækkende statistik.

Dækning i Offentlige forvaltning og service: Selvom dækningen i Offentlig forvaltning og service er noget højere end i Virksomheder og organisationer, er der også her indberetninger, som pga. kvaliteten ikke benyttes i statistikken. Der foretages ingen vægtning af ansættelsesforholdene i offentlig forvaltning og service, primært fordi bortfaldet er begrænset.

Korrektion

Der laves ikke korrektioner af data udover hvad der allerede er beskrevet under datavalidering og databehandling.